Zoran Burić diplomirao je magna cum laude na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Iste se godine zaposlio kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Zagrebu na projektu „Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“. Od 2009. godine zaposlen kao asistent, a od 2016. godine kao docent na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2011. godine izvršni je urednik znanstvenog časopisa „Zagrebačka pravna revija“. Kao istraživač sudjelovao je u redu nekoliko međunarodnih (Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for Persons with Mental Disabilities, EuroNeeds, Pre-trial Defence Rights in Criminal Proceedings) i domaćih (Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela, Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj) znanstvenih projekata. U dva se navrata više mjeseci znanstveno usavršavao na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka. Doktorat je stekao u okviru postupka za stjecanje dvojnog doktorata na temelju ugovora između Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Freiburgu s doktorskim radom naslova Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law. Područja osobitog znanstvenog interesu su mu: kazneno procesno pravo, ljudska prava u kaznenom postupku, kazneno pravo Europske unije, komparativno kazneno pravosuđe, prava žrtava kaznenih djela te psihijatrija i pravo.