SIKIRIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Primjena kolizijskih pravila i stranog prava u sudskom postupku

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić


Autor razmatra položaj kolizijskih pravila i primjenu stranog prava u sudskom postupku. Analizira četiri pravna sustava: njemački, francuski, engleski i hrvatski. Kod svake od navedenih jurisdikcija autor odgovara na četiri pitanja: i) primjenjuje li sud strano pravo po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, odnosno smatraju li se kolizijska pravila domaćeg prava prisilnim propisima ili ne; ii) utvrđuje li sadržaj stranog prava sud po službenoj dužnosti ili teret dokaza leži na stranci koja se na njegovu primjenu poziva; iii) koje će se pravo primijeniti u slučaju ako se ne može utvrditi sadržaj stranog prava; iv) mogu li se zbog neprimjene ili pogrešne primjene stranog prava ulagati pravni lijekovi

Analiza pokazuje da između razmatranih pravnih sustava postoje znatne razlike. Najvažnije nastaju u situacijama kada stranke nisu svjesne da mora primijeniti strano pravo, kad je strankama sadržaj stranog prava nepoznat ili kad ga nisu sposobne dokazati. Prema mišljenju autora razlike su posljedica različitih pravnih tradicija koje postoje između analiziranih pravnih sustava.

Ključne riječi: kolizijska pravila, primjena stranog prava u sudskom postupku, pravni lijekovi