POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI:
Posebni upravni postupci
Posebni upravni postupci
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Šifra: 174334
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Posebni upravni postupci Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
5.0 174334
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Medvedović, D.; Pravno uređeni postupci - pretpostavka moderne uprave; Hrestomatija upravnog prava, Zagreb, 2003. (2003)
Medvedović, D.; Stranka i njezino zastupanje u upravnom postupku; Hrvatska javna uprava, br. 2, 2005. (2005)
Medvedović, D.; Zakon o općem upravnom postupku, uvodna studija, tekst zakona s bilješkama, stvarno kazalo; NN (2013)
Adamovich, Ludvig K. i Funk, Bernd-Christian; Allgemeines Verwaltungsrecht; Springer Verlaf Wien, New York (1987)
Aust, Manfred, Pasternak, Dieter; Die Enteignungsentschadigung; De Gruyter, Berlin 2007. (2007)
Bernard, Antoine i Huyghe Michel; Expropriation des biens; Montchrestien Paris (1995)
Dupuis, Georges, Guedon Marie-Jose i Chretien Patrice; Droit Administratif; Sirey, Paris (2009)
Epstein, Richard A.; Private Property and the Power of Eminent Domain; Harvard U Press (1985)
Erichsen, Hans-Uwe i Ehlers, Dirk; Allgemeines Verwaltungsrecht; De Gruyer, Berlin (2006)
Eschenbach, J.; Der verfassungrechtliche Schutz des Eigentums; Duncker + Humbolt, Berlin (1978)
Gaudemet, Y.; Droit Administratif; Libraire Generale de Droit et de Jurispridence, Paris (2005)
Godfrin, Phillipe i Degoffe, Michel; Droit administratif des biens; Sirey, Paris (2007)
Jobes, Walter J.; Expropriation in Roman Law; Law Quarterly Review, br. 45, 1929., str. 512.-527
Lenhoff, A.; Development of the Concept of Eminent Domain; Columbia Law Review, vol. 42., br. 4. (1942), str. 596.-638
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s odnosom između općeg i posebnih upravnih postupaka te im pružiti podrobniji uvid u pojedine vrste posebnih upravnih postupaka.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prepoznati razradu osnovnih načela upravnog postupka u pojedinim institutima posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj;
 • objasniti razlike u uređenju pojedinih postupovnih instituta u različitim upravnim oblastima;
 • izdvojiti temeljna načela na kojima mora počivati uređenje svih posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj;
 • opisati strukturu posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj;
 • grupirati pojedine posebne upravne postupke u veće cjeline prema materiji koju takvi postupci uređuju;
 • izraziti vlastiti kritički sud o odredbama pojedinih posebnih zakona

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati odredbe zakona kojima se uređuju posebni upravni postupci;
 • razumjeti razloge koji dovode do potrebe većeg broja posebnih zakona kojima se uređuje upravni postupak;
 • primijeniti znanje o općem upravnom postupku i posebnim upravnim postupcima na rješavanje pojedinih konkretnih predmeta;
 • usporediti kvalitetu zakonskih odredbi u pojedinim posebnim upravnim oblastima

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati pojedine institute upravnog postupka u raznim upravnim oblastima;
 • povezati načela Zakona o općem upravnom postupku s načelima pojedinih posebnih zakona kojima se uređuje upravni postupak
 • ispitati primjenjivost pojedinih zakonskih odredbi na rješavanje stvarnih pravnih problema i situacija
 • analizirati zakonske odredbe kojima se uređuju posebni upravni postupci
 • usporediti institute Zakona o općem upravnom postupku s institutima drugih upravnih postupaka

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • osmisliti popunjavanje određenih pravnih praznina u tekstovima pojedinih posebnih zakona;
 • predlagati izmjene pojedinih instituta u posebnim upravnim postupcima,
 • formulirati tekst pojedinih zakonskih odredbi;
 • rasporediti institute općeg upravnog postupka i posebnih upravnih postupaka u pojedine veće cjeline;
 • izgraditi strukturu poželjnog i racionalnog modela posebnih upravnih postupaka

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preporučiti normativne izmjene i unaprjeđenja
 • usporediti prednosti i nedostatke pojedinih zakonskih odredbi u raznim upravnim oblastima;
 • valorizirati zakonsku regulativu općeg upravnog postupka i posebnih upravnih postupaka;
 • preispitati mogućnost dugoročne primjene postojećih zakonskih rješenja
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • usmeno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima iz područja posebnih upravnih postupaka
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!