Kaznenopravne znanosti

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Mlađe osobe u kaznenom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Osobitosti delinkvencije žena 1 3.0
0,0,0
INFO
Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija 1 3.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju 1, 2 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela 2 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 6.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO