Javno pravo i javna uprava

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu 1 3.0
1,0,0
INFO
Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave 1 3.0
1,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije I 1 3.0
1,0,0
INFO
Javni menagment 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Civilno društvo i javne politike 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
E-uprava 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Europski upravni prostor 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Financiranje javne uprave 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Izbori i izborni sustavi 1, 2, 3, 4 3.0
0,0,0
INFO
Javne službe 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Javnopravna ograničenja prava vlasništva 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Komparativna javna uprava 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Koncesije i koncesionarna javna služba 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Načela europskog upravnog prava 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Posebni upravni postupci 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Postupci javnih nabava 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Povijest hrvatske uprave 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Pravo neprofitnog sektora 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Radni odnosi državnih i javnih službenika 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Složene države i državne zajednice 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Socijalna država i socijalna sigurnost 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Suvremene tendencije državljanskog prava 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Suvremene upravne doktrine 1, 2, 3, 4 3.0
0,0,0
INFO
Teorija javnog prava 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Teorija organizacije 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Upravljanje procesnom decentralizacije 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Ustavno sudovanje 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Ustrojstvo i odgovornost vlasti 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava 1, 2, 3, 4 3.0
1,0,0
INFO
Lokalna samouprava i decentralizacija 2 3.0
1,0,0
INFO
Poredbeno upravno procesno pravo 2 3.0
1,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II 2 3.0
1,0,0
INFO
Računovodstvo 2, 4 4.0
1,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije III 3 3.0
1,0,0
INFO
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu 3 3.0
1,0,0
INFO
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi 3 3.0
1,0,0
INFO