OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 62026
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravka Leutar
doc. dr. sc. Marko Buljevac
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom Socijalni rad - 8. semestar
2.0 62026
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
doc. dr. sc. Marko Buljevac

Utorkom od 9.00 do 11.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
Nema;
Opis predmeta
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom izvodi se u trajanju od 30 sati: u ustanovi ili udruzi student provodi 25 sati, na Fakultetu u grupnoj diskusiji 2 sata, dok u izradi izvješća terenske prakse (sastoji se od eseja, dnevnika, kritičkog osvrta i socijalne anamneze korisnika) 3 sata. Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom ima cilj iskustvenog upoznavanja studenta sa osobama s različitim vrstama invaliditeta, strukturom i djelovanjem sustava socijalne skrbi i civilnog društva za osobe s invaliditetom, načinima njihova osnaživanja i rehabilitacije te ulogom socijalnog radnika u tim procesima. Terenska praksa se organizira u 20-ak ustanova i udruga koje rade s osobama s invaliditetom. Radi što boljeg obuhvaćanja problematike ovog područja i širine znanja koja će studentima biti ponuđena, uključene su ustanove odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, rehabilitacije te savezi i udruge osoba s invaliditetom. Student će svaki tjedan provesti dva sata na terenskoj praksi. U unaprijed određenim terminima studenti će imati susret s nastavnikom na Fakultetu, gdje će podijeljeni u nekoliko skupina međusobno dijeliti iskustva s terenske prakse i upoznavati socijalni rad kao primijenjenu znanstvenu disciplinu orijentiranu sagledavanju socijalnih procesa i razvijanju vještina potrebnih za djelotvorno provođenje socijalnih intervencija s osobama s invaliditetom.

Obveze studenata: napisati izvješće terenske prakse koje se sastoji od eseja, dnevnika prakse, kritičkog osvrta (analize dobiti i poteškoća) te socijalne anamneze korisnika.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati ciljeve i osnovna načela u socijalnom radu s osobama s invaliditetom,

- objasniti vrste oštećenja koja rezultiraju invaliditetom,

- definirati različite pristupe i kriterije u određenju pojma invaliditet,

- prepoznati osnovna obilježja pojedinih vrsta invaliditeta,

- opisati i objasniti odrednice socijalnog položaja osoba s invaliditetom u društvu,

- izdvojiti i diskutirati osnovne paradigme i modele pristupanja invaliditetu,

- opisati različita teorijska polazišta u razumijevanju invaliditeta,

- identificirati, objasniti i grupirati prava i usluge namijenjene osobama s invaliditetom.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati uzorke i obilježja socijalnog položaja osoba s invaliditetom u društvu te

koristiti znanja o različitim vrstama invaliditeta,

- interpretirati specifičnosti obitelji osoba s invaliditetom,

- koristiti smjernice iz različitih teorijskih pristupa u prepoznavanju potreba osoba s

invaliditetom i članova njihovih obitelji,

- koristiti znanja o pravima iz različitih sustava: socijalne skrbi, obrazovnog sustava,

mirovinskog, zdravstvenog u planiranju intervencija u radu s osobama s invaliditetom,

- demonstrirati proces planiranih promjena u radu s pojedincem s invaliditetom.Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- kategorizirati različite definicije i i pristupe invaliditetu,

- analizirati različite oblike podrške osobama s invaliditetom,

- usporediti položaj osoba s invaliditetom u međunarodnim dokumentima i zakonskoj

regulativi Republike Hrvatske,

- razlikovati specifičnosti osoba s određenim vrstama invaliditeta te analizirati kontekst

potrebne podrške.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- planirati važne elemente u procjeni potreba osoba s invaliditetom,

- organizirati prikupljene informacije o osobi s invaliditetom i članovima njezine

obitelji,

- sastaviti socijalnu anamnezu osobe s invaliditetom,

- predlagati primjenu pojedinih prava i usluga te potrebnih intervencija namijenjenih

poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- osmisliti i pripremiti protokol za procjenu socijalnog položaja osoba s invaliditetom,

- razumjeti i procijeniti specifičnosti obitelji osoba s invaliditetom,

- predložiti, osmisliti i organizirati postupak ostvarivanja prava ili usluga za osobu s

invaliditetom u sustavu socijalne skrbi,

- primijeniti specifičnosti vezane uz komunikaciju s osobama s invaliditetom,

- planirati i provesti susret s osobama s različitim vrstama invaliditeta u cilju procjene

obiteljske situacije.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će steći:

 razvoj komunikacijskih vještina

 sposobnost javnog prezentiranja usvojenih ishoda učenja

 sposobnost planiranja i upravljanja stručnog rada s osobama s invaliditetom

 sposobnost jasnog i argumentiranog iznošenja vlastitih stavova i razmišljanja

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera usvojenih ishoda provodi se na nekoliko razina (ocjena uspješnosti svladanih

ishoda ) te kroz više modaliteta:

- pisana izvješća s terenske prakse,

- grupni rad na konzultativnim susretima vezanim uz terensku praksu.