Petar Miladin (rođen 1973.) je diplomirani pravnik, magistar prava (1999.) i doktor prava (2005.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranio je magistarski rad pod naslovom „Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje“ te doktorsku disertaciju „Plaćanje doznakom“. Radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu te je položio pravosudni ispit. Od 1997. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. je redoviti profesor. Predaje trgovačko pravo, pravo društava i bankarsko pravo na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Sudjeluje na projektu „Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu“, a voditelj je projekta „Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala“. Nalazi se na listi arbitara Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Predstavnik je Republike Hrvatske u IV. radnoj skupini UNCITRAL-a za elektronsku trgovinu te HGK-a u radnoj skupini ICC-a za trgovačko pravo. Autor je brojnih članaka i monografija iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava.