U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu posjetila je visoka delegacija sastavljena od 33 suca Socijalnog suda u Berlinu, Njemačka, koju su predvodili predsjednik suda, g. Hans-Christian Helbig i potpredsjednica suda, gđa. Martina Jüngst. Članica visoke delegacije bila je i predsjednica višeg, Zemaljskog socijalnog suda Berlin-Brandenburg, gđa. Sabine Schudoma. Suradnju sa Socijalnim sudom u Berlinu još su 2015. godine započele dr. sc. Irena Horvatić Bilić i dr. sc. Snježana Husinec s Katedre za strane jezike Pravnog fakulteta u Zagrebu u okviru kolegija Njemački jezik pravne struke.

U uvodnom govoru dekan Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Ivan Koprić, zahvalio je stranim gostima na odazivu i ukratko predstavio instituciju te rad Fakulteta s posebnim osvrtom na aktivan angažman Fakulteta u području međunarodne suradnje. Prodekanica za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang naglasila je kako je Njemačka važan partner Fakulteta s obzirom na potpisane sporazume s mnogim njemačkih pravnim fakultetima. Uslijedila su mnoga pitanja stranih gostiju koje je zanimala organizacija pravnog studija u Hrvatskoj, kao i karijerni put sudaca u Hrvatskoj.

Nakon uvodnog i srdačnog razgovora s Dekanom Fakulteta, započelo je predavanje pod nazivom “Nadležnost sudova u području radnog i socijalnog prava u Njemačkoj” (Sozialgerichtsbarkeit in Deutschland) koju je održao sudac dr. Philipp Thurn. Na predavanju su sudjelovale i profesorice Katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa i dr. sc. Iva Bjelinski Radić. Predavanje je održano na njemačkom jeziku, uz prisutnost velikog broja domaćih studenata koji pohađaju kolegij Njemački jezik pravne struke te Erasmus studenata iz Njemačke koji studiraju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Studenti su aktivno sudjelovali u raspravi pokazujući zavidnu razinu pravnog znanja i govorenja njemačkog jezika.