Hrvatski diplomat i sveučilišni profesor prava Ivan Šimonović izabran je u Odbor za ljudska prava Ujedinjenih naroda, najprestižnije ekspertno tijelo UN-a u području ljudskih prava. Odbor nadzire provedbu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u 174 države članice, potpisnice Pakta, a u njemu je 18 neovisnih stručnjaka koji se biraju po kriteriju stručnosti u području ljudskih prava, te moraju biti osobe visokih moralnih kvaliteta.

Prof. dr. sc. Ivan Šimonović aktualni je hrvatski veleposlanik u UN-u od 2019., a na toj je poziciji bio i od 1996. do 2002. Obnašao je brojne druge visoke dužnosti u zemlji i inozemstvu. Među ostalim, bio je zastupnik Republike Hrvatske na Međunarodnom sudu u Haagu u postupku protiv Srbije za genocid od 2000. do 2010., pomoćnik glavnog tajnika UN-a za ljudska prava od 2010. do 2016., te poseban savjetnik glavnog tajnika UN-a o odgovornosti za sprečavanje masovnih zločina od 2016. do 2018. Bio je i predsjednik Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a, te predsjedavajući UN-ove komisije za izgradnju mira. U Hrvatskoj je obnašao dužnost ministra pravosuđa i zamjenika ministra vanjskih poslova.

Od 1986. prof. Šimonović zaposlen je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Tijekom svoje sveučilišne karijere profesora teorije prava obnašao je, među ostalim, dužnosti predstojnika Katedre za teoriju prava, prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu i prorektora Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno obnaša dužnost generalnog direktora Interuniverzitetskog centra Dubrovnik. Član je Svjetske i Europske akademije znanosti i umjetnosti.