Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

natječaj

za izbor

  • jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto asistenta/asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju  i znanstvenoj djelatnosti. Prijava za natječaj mora sadržavati:

–          dokaze o ispunjavanju uvjeta,

–          životopis,

–          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

–          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te

–          za strane državljane dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Kandidati/kandidatkinje za zapošljavanje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima (Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji) dužni su se u prijavi na natječaj posebno pozvati na to pravo odnosno priložiti odgovarajuće dokaze, sukladno posebnim propisima te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na e-mail adresu: kadrovska@pravo.hr.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja prihvaća da se njegovi/njezini podaci obrađuju sa svrhom natječaja.

Pristupnici/pristupnice će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu