Godine 1991. počinje raditi kao mlađi istraživač na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od početka svojeg rada specijalizira se za područje organiziranja i razvoja lokalne zajednice. U okviru bavljenja ovim područjem sudjelovao je u radu više znanstveno-istraživačkih projekata u području socijalnog rada i socijalne politike. Tijekom 90ih godina aktivno je uključen u različite stručne projekte usmjerene pomoći djeci stradaloj u ratu kao i u istraživanja vezana uz psihosocijalne posljedice rata na djecu. Aktivno je uključen u suradnju s većim brojem domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su provodile projekte psihosocijalne pomoći stradalnicima rata u Republici Hrvatskoj. Od 1991. godine kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave više različitih kolegija na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. Pored temeljnog područja Socijalnog rada u zajednici koncipirao je i uveo u obrazovni program Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu kolegije Etika socijalnog rada, Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi, Međunarodni socijalni rad te Socijalni rad i ljudska prava. Na preddiplomskim i diplomskim studijima predavao je i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predmet Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem vida te na Odjelu za socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predmet Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu. Pod njegovim je vodstvom do sada diplomiralo više desetaka studenata, a bio je mentor i u postupku izrade magistarskih i doktorskih radova. Tijekom svojeg znanstveno-nastavnog rada kao nositelj ili kao gostujući predavač sudjeluje u izvođenju kolegija na poslijediplomskim i doktorskim studijima Pravnog fakluteta, Studijskog centra socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu te Europskog komparativnog poslijediplomskog studija iz socijalnih znanosti u organizaciji Zuyd University Maastricht i London Metropolitan University. Osnivač je i jedan od voditelja ljetne škole „Socijalni rad i razvoj zajednice“ koja se odvija u suorganizaciji Studijskog centra socijalnog rada i Centra za civilne inicijative iz Zagreba. Do sada je objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova iz područja teorije i metoda socijalnog rada. Autor je ili urednik nekoliko knjiga iz područja teorije i metoda socijalnog rada. Sudjelovao je na više od stotinu različitih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova na kojima je održao veći broj priopćenja i u svojstvu pozvanog plenarnog predavača. Na kraćim studijskim boravcima bio je u većini europskih zemalja te u SAD i Kanadi.  Član je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih organizacija. Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom. Otac je dvoje djece. Kao vanjski suradnik sudjeluje u projektima edukacije pomagača za potrebe različitih nevladinih organizacija. Bio je osnivač i prvi predsjednik nevladine organizacije Sociativa Nova koja se bavi razvojem socijalnih usluga. Obnašao je različite upravljačke dužnosti u javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Jedan je od direktora tečaja u okviru programa socijalnog rada na Interunivezitetskom centru u Dubrovniku. Od početka svoje profesionalne karijere sudjeluje u radu brojnih domaćih i međunarodnih komisija i stručnih povjerenstava uglavnom vezanih uz područje socijalnog rada, socijalne skrbi i socijalne politike. U razdoblju od 2000-2005. godine obnaša dužnosti pomoćnika ministra i državnog tajnika nadležnog za sustav socijalne skrbi te tijekom obnašanja tih dužnosti koncipira reformu sustava socijalne skrbi. Razvio je široku mrežu kontakata s predstavnicima različitih domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija te visokoškolskih institucija. Od 2011. godine član je Izvršnog odbora European Association of Schools of Social Work. U razdoblju od 2015-2019. godine obnaša dužnost predsjednika European Association of Schools of Social Work i podpredsjednika International Association of Schools of Social Work. Od 2014-2020 obnaša dužnost predsjednika Hrvatske mreže protiv siromaštva. 2023. godine izabran je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvenoj grani teorija socijalnog rada.