Ciljevi kolegija: – Upoznati studente s funkcijom, načinom rada i nadležnostima Suda EU – Omogućiti studentima snalaženje u različitim nadležnostima Suda EU – Pripremiti studente za kritičku ocjenu rada i odluka Suda EU – Osposobiti studente za kritičko čitanje sudske prakse; – Pripremiti studente za evaluaciju sudske prakse u kontekstu različitih teorijskih viđenja funkcije sudova u društvu Sadržaj kolegija: Kolegij temeljem izabranih predmeta iz prakse Suda EU te odabranih članaka uvodi studente u raspravu o prirodi i funkciji općih načela prava u pravnom poretku EU.