Osnovni povijesni okvir za lokalni i regionalni razvoj. Koncepti i teorije lokalnog i regionalnog razvoja. Model upravljanja regionalnim i lokalnim razvojem. Uloga lokalnih i regionalnih jedinica u upravljanju razvojem. Poticanje regionalnog razvoja kroz pristup endogenog razvoja. Kohezijska politika EU i njen utjecaj na lokalni i regionalni razvoj. Upravljanje regionalnim razvojem slijedom novih smjernica EU kohezijske politike i Strategije EU 2020. Načelo partnerstva u implementaciji regionalnog razvoja i provedba regionalnih razvojnih programa u Hrvatskoj. Poučni primjeri regionalnog i lokalnog razvoja. Strateški, institucionalni i pravni okvir za lokalni i regionalni razvoj u Hrvatskoj. Instrumenti poticanja lokalnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Regionalni i lokalni razvoj u Hrvatskoj u kontekstu pristupanja EU. Poticanje održivog regionalnog razvoja u Hrvatskoj i EU.