SUMANOVIC:
M. ŠUMANOVIĆ: Neka praktična pitanja dosadašnje primjene Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnja

Miroslav Šumanović

NEKA PRAKTIČNA PITANJA DOSADAŠNJE PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Vrijeme proteklo od stupanja na snagu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (u daljnjem tekstu: ZZODS) te dosadašnja iskustva u njegovoj primjeni po mojoj su ocjeni dovoljno pouzdana osnova za prve relativno sigurne zaključke o kvaliteti toga zakona, a još više o kvaliteti i učincima prakse njegova primjenjivanja, te s tim u vezi i za spoznaje o potrebi da se aktualna praksa, gdje je to potrebno, modificira, ne samo iz racionalnih i pragmatičnih razloga nego poglavito radi ostvarenja duha Zakona o zaštiti onih vrijednosti koje on promiče.