Gordana Berc rođena je 11. rujna 1970. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij socijalnog rada upisala je 1995. godine na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 1999. godine.

Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranila je 2005. godine magistarsku radnju pod naslovom „Usporedba kulture provođenja slobodnog vremena roditelja i njihove djece“, a 2009. je na Studijskom centru socijalnog rada, obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Obiteljska kohezivnost u kontekstu sukoba radne i obiteljske uloge roditelja“.

Od 2001. do danas godine Gordana Berc zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Studijskom centru socijalnog rada, Katedra za područja socijalnog rada na kojoj predaje predmete na prijediplomskom i diplomskom studiju (Osnove savjetovanja, Socijalni rad u odgoju i obrazovanju, Socijalni rad usmjeren na unaprijeđenje partnerskih i obiteljskih odnosa, Posebni pristupi savjetovanju) i dva izborna predmeta na poslijediplomskim programima.

Gordana Berc bila je mentorica na brojnim završnim i diplomskim radovima studenata socijalnog rada te za dva specijalistička rada i jednom doktorskom radu.

Vezano uz znanstveno-istraživački rad sudjelovala je na nekoliko znanstvenih nacionalnih i međunarodnih projekata među kojima su «Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj», «Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja», «Funkcioniranje i osnaživanje obitelji pod rizikom u Republici Hrvatskoj». Gordana Berc bila je voditeljica projekta „Podrška mladima u obrazovanju: analiza socijalnih rizika koji doprinose napuštanju srednjih škola u gradu Zagrebu“ te je bila članica nekoliko projektnih timova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Bila je koordinatorica dva međunarodna projekta od kojih je jedan dobio potporu IASSWa (Human Rights-based Social Work Practice in Southeastern Europe), a drugi EASSWa (Re-examining social work education with migrants and refugees in the balkans: Generalist vs Specialized Social Work Curriculum?).

Posljednjih nekoliko godina sudjeluje u projektima vezanima uz mlade u riziku te sudjeluje kao istraživačica sudjeluje u Erasmus+ projektu: Inclusive and Transformative Frameworks for All:YouthReach.

Gordana Berc od 2001. do 2022. godine objavila je 40-ak znanstvenih radova, te izložila preko 50-ak radova na međunarodnim konferencijama te na domaćim konferencijama i seminarima.

U 2008. godini Gordana Berc sudjelovala je na šestomjesečnom Junior Faculty Development Programu (JFDP) kao mlađi asistent na Sveučilištu u St. Thomas i Sveučilištu St. Catherine, St. Paul, Minnesota (SAD). Temeljem tog iskustva je uvela je dva izborna kolegija (Socijalni rad u odgoju i obrazovanju te Posebni pristupi savjetovanju) koji se izvode od 2009. godine. U 2012. godini dobila je Katherine A. Kendall stipendiju na Univerity of St. Thomas, SAD. Na studijskom boravku na Fakultetu za socialno delo, Sveučilišta u Ljubljani bila je 2018. godine.

Gordana Berc članica je upravnog odbora međunarodne organizacije International Consortium for Social Development (ICSD) te predsjednica ICSD europske grane i članica i osnivačica South East European Academic Women’s Leadership Initiative (SEAWLI). Dobitnica je nagrade ICSDa za doprinos u području socijalnog razvoja za 2019. godinu.

Članica je uredništva sljedećih časopisa: British Journal of Social work, Revija Socialno delo , Socijalne studije, Social Developmet Issues.

Gordana Berc je završila četiri višegodišnje edukacije području savjetovanja i psihoterapije. Radila je kao terapeut u klubu liječenih alkoholičara i kao savjetovateljica u obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Do sada je obavljala funkciju predstojnice Katedre za područja socijalnog rada, a  od 2021. godine radi na pozicije predstojnice Studijskog centra socijalnog rada.