NAČELO EUROPSKOG UPRAVNOG PRAVA:
Načelo europskog upravnog prava
Načela europskog upravnog prava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166975
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
Osnovni podaci
Načela europskog upravnog prava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166975
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Literatura
Craig, Paul; EU Administrative Law, XVI/1. Oxford: Academy of European Law; European University Institute, Oxford University Press (2006)
Hartley, Trevor C.; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice, prijevod s engleskog Sanja Barić, 2. hrvat. izdanje, četvrti dio: Upravno pravo; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 333.-487
Herdegen, Matthias; Europsko pravo, hrvatsko izdanje, Biblioteka Prijevodi, ur. Miomir Matulović; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2002), str. 110.-174
Josipović, T.; Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice, Pravna biblioteka Europsko pravo; Narodne novine (2005)
Schwarze, Jurgen; European Administrative Law; Office for Official Publications of the European Communities, Sweet and Maxwell (1992)
Aviani, Damir; Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih država i Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 35 (1998), 1-2 (49-50); , str. 177-196
ed. Michael Schweitzer; Europaisches Verwaltungsrech; (1991)
Everling, Urlich; Elemente eines europaischen Verwaltungsrechts, DVBl.; (1983), str. 649 ff
Klarić, Mirko; Načelo legaliteta uprave u pravu Europske unije, Hrvatska pravna revija, 4 (2004), broj 9; (2004), str. 84-94
Koprić, I. (priredio); Modernizacija hrvatske uprave; Društveno veleučilište (2003)
Nicholas, Emiliou; The Principle of Proportionality in European Law: a comparative study, European Monographs, Kluver Law International; London-The Hague-Boston (1996)
Principles of Good Administration In the Member States of the European Union,; Statskontoret, Swedish Agency for Public Management (2005)
Schonberg, Soren; Legitimate Expectations in Administrative Law; European Court of Justice (2000)
Šimac, N.; Europski principi javne uprave: od vladanja do služenja građanima; Biblioteka Izazovi vremena; knj. 2, Udruga za demokratsko društvo
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- objasniti nastanak i razvitak općeg upravnog prava Europske unije;

- opisati izvore općeg upravnog prava Europske unije;

- objasniti posebnu narav europskog upravnog prava između kontinentalnog (dogmatskog, kodificiranog) zakonodavstva i anglosaksonskog case law;

- opisati ulogu i značenje Suda Europske unije za razvitak europskog upravnog prava;

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati načela europskog upravnog prava;

- koristiti Povelju o temeljnim pravima Europske unije;

- primijeniti znanje o načelu razmjernosti u djelovanju uprave;

- primijeniti znanje o načelu pravne izvjesnosti i načelu zaštite legitimnih očekivanja stranaka;

- primijeniti znanje o načelu jednakosti i zabrane diskriminacije;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- analizirati razvoj načela europskog upravnog prava;

- ispitati značenje i primjenu neodređenih pravnih pojmova u koncepciji zakonitosti;

- usporediti primjenu načela europskog upravnog prava u domaćoj praksi s praksom Suda Europske unije;

- analizirati mogućnosti opozivanja akata uprave u skladu s načelima europskog upravnog prava;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- osmisliti primjenu temeljnih načela Europske unije u području općeg upravnog prava, osobito pri odlučivanju o pravima i obvezama stranaka u upravnim postupcima i donošenju upravnih akata;

- predložiti postavljanje prethodnog pitanja Sudu Europske unije;

- formulirati kakve posljedice ima pogrešna primjena načela europskog upravnog prava;

- vrednovati utjecaj prakse Suda Europske unije na domaća javnopravna tijela;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati način primjene načela europskog upravnog prava na određeni predmet;

- usporediti različite pristupe primjene načela europskog upravnog prava;

- procijeniti budući razvoj domaćeg upravnog prava pod utjecajem europskog upravnog prava;

- preporučiti zakonodavne promjene te promjene u postupanju javnopravnih tijela i upravnih sudova u svrhu njihovog usklađivanja s načelima europskog upravnog prava.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- jasno i precizno prezentirati stečene ishode učenja;

- argumentirati svoje stavove;

- razvijati komunikacijske vještine;

- razvijati sposobnost učenja;

- pronaći i analizirati sudsku praksu Suda Europske unije;

- prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava će se odvijati u obliku predavanja. Predavanja će biti povezana s analizom konkretnih slučajeva vezanih uz tematsku jedinicu koja se predaje. U okviru predavanja primjenjivat će se znanja i prakticirati vještine izrade pravnih mišljenja u odgovarajućim upravnim stvarima, s posebnim naglaskom na svladavanje umijeća izrade obrazloženja primjenom općih načela europskog upravnog prava. Provjera znanja i stečenih vještina za svakog pojedinog polaznika provodit će se tijekom cijelog nastave. Zbog osobitosti sadržaja nastavnog programa, odnosno posebnog načina usvajanja i provjere potrebnih znanja i vještina, nazočnost polaznika studija na nastavi bit će obavezna. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje i kontinuirani rad, te prethodna priprema za svaku unaprijed najavljenu tematsku jedinicu koja će se obrađivati na sljedećem predavanju. Ispit će se sastojati od dva dijela: ispitnog testa u pisanom obliku i usmenog razgovora s ispitanikom. U prvom dijelu ispita polaznici će imali zadaću izraditi pravnu analizu prema zadanim elementima konkretnog slučaja, te odgovoriti na postavljena pitanja vezana uz načela koja su pri svojoj analizi primijenili. Na usmenom dijelu ispita provjeravat će se stupanj usvojenog teorijskog znanja iz područja obuhvaćenog nastavnim programom. Pri ocjeni uspjeha u obzir će se uzimati i cjelokupno zalaganje i aktivnost polaznika studija tijekom održavanja nastave, kao i ocjene koje je polaznik dobio iz pisanog rada.

 

Obavijesti