TRGOVAČKO PRAVO - OPĆI DIO:
Trgovačko pravo - opći dio
Trgovačko pravo - opći dio
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166817
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Trgovačko pravo - opći dio Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.5 166817
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Goldštajn, A.; Trgovačko ugovorno pravo - međunarodno i komparativno, 4. izdanje; Zagreb (1991)
Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980.;
UNIDROIT načela međunarodnog trgovačkog ugovornog prava;
Načela europskog ugovornog prava - Landova načela;
Goldštajn, A.; Međunarodna trgovačka arbitraža i lex mercatoria u: Goldštajn, A./Triva, S., Međunarodna trgovačka arbitraža, Zagreb, 1987, str. 1 - 120;
Parać, Z.; Trgovac - tko je i tko bi mogao (trebao) biti, Pravo u gospodarstvu, 40 (2001) 6; str. 97 - 125;
Opis predmeta
Predmet trgovačko pravo - opći dio obuhvaća pojam i predmet trgovačkog prava; razgraničenje trgovačkog i drugih grana prava; povijest trgovačkog prava; izvore trgovačkog prava; međunarodno trgovačko pravo i u okviru toga posebno Konvenciju UN o međunarodnoj prodaji robe 1980, UNIDROIT načela međunarodnog trgovačkog ugovornog prava i Načela europskog ugovornog prava - Landova načela.
Predmet trgovačko pravo - opći dio obuhvaća opći dio ugovornog prava u kom se obrađuje pojam trgovačkog ugovora; sklapanje trgovačkih ugovora posebice putem općih uvjeta poslovanja; posebnosti vezane uz sklapanje trgovačkih ugovora u odnosu na ugovore građanskog prava; tumačenje trgovačkih ugovora; ispunjenje trgovačkih ugovora; osiguranje ispunjenja trgovačkih ugovora; odgovornost za neuredno ispunjenje i posljedice neispunjenja; nemogućnost ispunjenja; raskid ili izmjena trgovačkih ugovora zbog promijenjenih okolnosti.
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja trgovačkog prava (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o mjenici, Zakon o čeku, Zakon o tržištu vrijednosnih papira, Konvencija UN o međunarodnoj prodaji robe 1980). Uči ih se posebnostima vezanim uz primjenu Zakona o obveznim odnosima na trgovačke odnose te o trendu komercijalizacije građanskog prava. Studenti stječu znanja vezana uz tehniku ugovaranja i rizike kojima se ugovaratelji izlažu te ih se uči kako te rizike otkloniti odnosno umanjiti.
Doprinos izučavanja trgovačkog prava za daljnje pravno obrazovanje očituje se u činjenici da je svladavanje temelja trgovačkog prava pretpostavka za izučavanje brojnih specijaliziranih predmeta koji se predaju kao izborni predmeti na dodiplomskom studiju i na Poslijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i prava društava (pravo industrijskog vlasništva, pravo konkurencije, pravo međunarodnih plaćanja, arbitražno pravo)
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati pojam i izvore trgovačkog prava;
 • razgraničiti trgovačko pravo od drugih grana prava;
 • objasniti razloge izdvajanja trgovačkog prava u posebnu granu prava;
 • objasniti povijest i razvoj trgovačkog prava u Hrvatskoj;
 • identificirati domaće i međunarodne izvore trgovačkog prava;
 • objasniti pojam i razvoj međunarodnog trgovačkog prava, internacionalizaciju trgovačkog ugovornog prava i unifikaciju trgovačkog prava u okviru državnih i nedržavnih organizacija;
 • diskutirati o polju primjene i pojedinačnim odredbama Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe;
 • identificirati osobitosti sklapanja te sadržaja trgovačkih ugovora;
 • diskutirati o posebnostima sklapanja i ispunjenja trgovačkih ugovora

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • demonstrirati posebnosti trgovačkog prava;
 • interpretirati trgovačke ugovore;
 • koristiti se zakonima i podzakonskim propisima iz područja trgovačkog prava;
 • provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati trgovačke ugovore od ostalih tipova ugovora;
 • povezati apstraktna zakonska rješenja o mjestu i vremenu ispunjenja obveza s konkretnim okolnostima;
 • analizirati obveznopravna sredstva osiguranja ispunjenja obveze radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja;
 • usporediti rješenja Zakona o obveznim odnosima sa rješenjima drugih izvora trgovačkog prava

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predložiti mehanizme zaštite ugovornih strana, primjerice ugovaranje ugovorne kazne ili ugovaranja jamstva;
 • osmisliti načine kako se zaštititi od odgovornosti za neispunjenje;
 • organizirati redoslijed ispunjenja obveza iz trgovačkih ugovora;
 • upravljati postupkom sklapanja trgovačkog ugovora

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • procijeniti trenutno podudaranje trgovačkog prava i potreba hrvatskog gospodarstva;
 • ocijeniti postoji li mogućnost da trgovačko pravo izgubi svoj primarno nacionalni i državni karakter;
 • vrednovati postojeća rješenja nadnacionalnih kodifikacija, model zakona i sličnih tvorevina;
 • preporučiti analogijom najadekvatnije rješenje za situaciju za koju ne postoji točno odgovarajuća pravna norma;
 • valorizirati trenutno stanje hrvatske pravne znanosti na području trgovačkog prava
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;
 • strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;
 • doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;
 • održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;
 • argumentirano utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
 • u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave te praćenjem reakcije studenata;
 • studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
 • studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade stručnih i znanstvenih radova
Obavijesti