PRAVO DRUŠTAVA - OPĆI DIO:
Pravo društava - opći dio
Pravo društava - opći dio
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166816
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo društava - opći dio Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.5 166816
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Barbić, J.; Pravo društava, Knjiga prva, Opći dio, Zagreb, 2003; Zagreb (2003)
Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru (pročišćeni tekstovi);
Schmidt, K.,; Gesellschaftsrecht; Koln, Berlin, Bonn, Munchen (2002)
Gower s Principles of Modern Company Law; London (1992)
Opis predmeta
Pojam i predmet prava društava. Razgraničenje i odnos prava društava prema drugim granama prava, posebice, prema trgovačkom pravu, iz kojega se i razvilo kao posebna grana prava, i obveznom pravu. Nezaobilazna je međutim njegova povezanost i s drugim pravnim područjima. Odnos prava društava prema drugim granama prava izučava se u okviru predmeta pravo društava.
Podjela društava na društva osoba i društva kapitala te druga razgraničenja društava. Europsko pravo društava. Pojam društva i trgovca. Poduzeće.
Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Podružnice. Zastupanje društava. Uloga, ustroj i rad sudskog registra.

Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja prava društava (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obveznim odnosima - odredbe o ortaštvu, Zakon o udrugama, Zakon o zadrugama,
Zakon o sudskom registru). Studenti stječu znanja vezana uz djelovanje društava kao važnih nositelja poduzetništva.
Područje prava društava jedno je od najdinamičnijih i najsloženijih u Europskoj uniji. Bez svladavanja temelja prava društava hrvatski bi pravnici bili suočeni su s teškoćama prilikom usklađivanja domaćeg prava s pravom Europske unije, jednako kao i prilikom primjene takvih usklađenih propisa.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti pojam i predmet prava društava;
 • diskutirati o podjeli društava na društva osoba i društva kapitala te o drugim razgraničenjima društava;
 • objasniti i opisati odnos prava društava prema drugim granama prava;
 • objasniti pojmove društva, trgovca i poduzeća;
 • opisati obilježja podružnice te podružnice inozemnog trgovačkog društva i inozemnog trgovca pojedinca;
 • objasniti svojstva zastupanja po punomoći, a posebno trgovačkoj punomoći;
 • prepoznati osobe zakonom ovlaštene za zastupanje društva i objasniti njihove ovlasti;
 • objasniti imovinske odnose u društvu pravnoj osobi;
 • objasniti raspolaganje poduzećem;
 • objasniti institut proboja pravne osobnosti društva;
 • definirati ulogu, ustroj i rad sudskog registra;
 • diskutirati o pravnom položaju i djelovanju inozemnih društava;
 • diskutirati o aktualnostima u pravu trgovačkih društava Europske Unije; 
 • označiti aktualna pitanja glede poslovnog nastana te prekograničnoga djelovanja trgovačkih društava

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati položaj prava društava u sustavu prava;
 • interpretirati osobitosti vezane uz djelovanje društava kao nositelja poduzetništva;
 • koristiti se propisima iz područja prava društava;
 • provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati različite oblike društava u hrvatskom pravu;
 • provjeriti u kojem se položaju nalazi hrvatsko pravo društava na pravo Europske unije;
 • usporediti posljedice članstva u društvu osoba i društvu kapitala;
 • usporediti koji je od pravnih sustava na području EU najpogodniji za obavljanje djelatnosti konkretnog trgovačkog društva

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predložiti konkretne izmjene zakonskih tekstova;
 • pripremiti nacrte pravnih poslova prava društava, kao što su društveni ugovori i poduzetnički ugovori;
 • planirati faze osnivanja trgovačkog društva;
 • organizirati suradnju na pravnim poslovima trgovačkog društva;
 • sastaviti znanstveni osvrt na pojedini pravni institut prava društava

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati hrvatsko pravo društava u odnosu na usporedive pravne sustave;
 • odabrati optimalni pravni oblik za određenu vrstu poslovanja;
 • preispitati postojeća zakonska rješenja ;
 • vrednovati znanstvene radove iz područja prava društava;
 • usporediti značajke prava društava u odnosu na srodne grane prava
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;
 • strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;
 • doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;
 • održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;
 • utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
 • u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave te praćenjem reakcije studenata;
 • studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
 • studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade stručnih i znanstvenih radova
Obavijesti