PRAVNI OKVIR PRUŽANJA PRIVATNIH SIGURNOSNIH USLUGA:
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186983
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mišo Mudrić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasenko Marin - Predavanja
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Savić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186983
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mišo Mudrić

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin (Predavanja)

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov (Predavanja)

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
doc. dr. sc. Iva Savić (Predavanja)

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
Robert Mikac; Suvremena sigurnost i privatne sigurnosne kompanije; (2013), str. (object Object)
Jasenko Marin, Mišo Mudrić; 61. Redefinirana uloga Frontexa i privatne sigurnosne kompanije kao novi akteri u upravljanju migrantskim krizama; Polemos, str. 81-112
Opis predmeta
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati pojam, značaj i svrhu sigurnosti;

- kritički vrednovati i prepoznati opseg i svrhu pravnog normiranja djelatnosti pružanja usluge privatne zaštite i sigurnosti;

- identificirati trendove razvoja industrije privatne sigurnosti;

- izdvojiti osnovne vrste djelatnosti pružanja usluge privatne sigurnosti;

- objasniti ulogu i značaj profesionalnih udruženja i samo-regulacije;

- objasniti izloženost pružatelja usluge sigurnosti građanskoj i kaznenoj odgovornosti;

- izdvojiti značajke ugovornih prava i obveza te pravnih lijekova dostupnim strankama ugovora o privatnoj zaštiti;

- objasniti zakonodavne mjere u području privatne sigurnosti;

- diskutirati među-utjecaj javne i privatne usluge pružanja zaštite i sigurnosti;

- diskutirati potencijal za daljnji razvoj javno-privatnog partnerstva u pružanju usluge zaštite i sigurnosti;

Praktične i generičke vještine:

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- grupirati i opisati osnovne kategorije privatne zaštite i sigurnosti;

- interpretirati odnos javnog i privatnog partnerstva u pružanju sigurnosti;

- razumjeti sigurnosnu matricu modernog doba;

- demonstrirati sposobnost rješavanja sigurnosne pravne problematike na primjerima slučajeva iz prakse;

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema;

- demonstrirati znanja i vještine stečene tijekom studija u praksi;

- koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu literaturu;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- kategorizirati osnove međunarodne pravne instrumente kojima se uređuje područje pružanja usluga privatne sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike pravnog normiranja sektora privatne zaštite i sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike primjene, nadzora i kontrole djelovanja privatnih sigurnosnih kompanija;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike međunarodnog ratnog prava i primjene istog na sektor privatne sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u sektoru privatne sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike kibernetičke zaštite;

- demonstrirati razumijevanje pravne i sigurnosne problematike zaštite kritične infrastrukture;

- razlikovati pravno obvezujuće od pravnog ne-obvezujućih međunarodnih instrumenata u sektoru privatne sigurnosti;

- analizirati smisao i značaj pojmova ne-borac i zapovjedna odgovornost u djelovanju privatnih vojnih (i sigurnosnih) kompanija;

- usporediti nacionalna pravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima;

- analizirati utjecaj međunarodnih standarda ponašanja privatnih sigurnosnih kompanija na nacionalno zakonodavstvo;

- analizirati pravnu kvalitetu zaštite korisnika usluga privatne zaštite i sigurnosti;

- ispitati pravni okvir privatne usluge zaštite i sigurnosti u odnosu na istu koju pruža javno tijelo;

- izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti, odnosno u kojima se već ostvaruje dodatan napredak u razvoju sigurnosnog pravnog normiranja;

- ispitati opravdanost postojećeg uređenja pojedinog instituta te provjeriti mogućnost i načine njegova unapređenja;

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- konstruirati povezanost pravnih normi koje uređuju pravo privatne zaštite i sigurnosti sa ekonomskim i političkim kontekstom sigurnosti;

- rasporediti metodologiju prava i obveza stranaka ugovora o privatnoj zaštiti i sigurnosti;

- zaključiti primjenu normi i standarda pojedinog oblika privatne zaštite i sigurnosti ovisno o činjenicama slučaja;

- formulirati pojmovnu predodžbu stupnja harmonizacije nacionalnih pravnih poredaka u domeni prava privatne zaštite i sigurnosti;

- formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred pravo privatne zaštite i sigurnosti de lege ferenda;

- oblikovati logičku strukturu prava privatne zaštite i sigurnosti u cjelini;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati stupanj zaštite prava korisnika u nacionalnom zakonodavstvu u odnosu na međunarodno pravo i praksu;

- vrednovati razinu zakonskog uređenja prava i obveza stranaka u odnosu na pravo stranaka da samostalno reguliraju svoj odnos;

- procijeniti razinu pravne harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa najnovijim pravnim dostignućima u međunarodnom pravu i praksi;

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi;

- procijeniti prednosti i nedostatke postojećeg pravnog uređenja prava privatne zaštite i sigurnosti;

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi;

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta prava privatne zaštite i sigurnosti te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja.

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- javno prezentirati usvojene ishode učenja;

- izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;

- demonstrirati usvojene komunikacijske vještine;

- demonstrirati usvojenu opću pravnu logiku;

- demonstrirati sposobnost samostalnog profesionalnog rada;

- demonstrirati sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim pravnim pitanjima prava privatne zaštite i sigurnosti;

- demonstrirati sposobnost donošenja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi.

Obavijesti