PRAVNI OKVIR PRUŽANJA PRIVATNIH SIGURNOSNIH USLUGA:
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186983
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mišo Mudrić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasenko Marin - Predavanja
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Savić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravni okvir pružanja privatnih sigurnosnih usluga Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186983
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mišo Mudrić

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin (Predavanja)

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov (Predavanja)

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
doc. dr. sc. Iva Savić (Predavanja)

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
Robert Mikac; Suvremena sigurnost i privatne sigurnosne kompanije; (2013), str. (object Object)
Jasenko Marin, Mišo Mudrić; 61. Redefinirana uloga Frontexa i privatne sigurnosne kompanije kao novi akteri u upravljanju migrantskim krizama; Polemos, str. 81-112
Opis predmeta
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati pojam, značaj i svrhu sigurnosti;

- kritički vrednovati i prepoznati opseg i svrhu pravnog normiranja djelatnosti pružanja usluge privatne zaštite i sigurnosti;

- identificirati trendove razvoja industrije privatne sigurnosti;

- izdvojiti osnovne vrste djelatnosti pružanja usluge privatne sigurnosti;

- objasniti ulogu i značaj profesionalnih udruženja i samo-regulacije;

- objasniti izloženost pružatelja usluge sigurnosti građanskoj i kaznenoj odgovornosti;

- izdvojiti značajke ugovornih prava i obveza te pravnih lijekova dostupnim strankama ugovora o privatnoj zaštiti;

- objasniti zakonodavne mjere u području privatne sigurnosti;

- diskutirati među-utjecaj javne i privatne usluge pružanja zaštite i sigurnosti;

- diskutirati potencijal za daljnji razvoj javno-privatnog partnerstva u pružanju usluge zaštite i sigurnosti;

Praktične i generičke vještine:

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- grupirati i opisati osnovne kategorije privatne zaštite i sigurnosti;

- interpretirati odnos javnog i privatnog partnerstva u pružanju sigurnosti;

- razumjeti sigurnosnu matricu modernog doba;

- demonstrirati sposobnost rješavanja sigurnosne pravne problematike na primjerima slučajeva iz prakse;

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema;

- demonstrirati znanja i vještine stečene tijekom studija u praksi;

- koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu literaturu;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- kategorizirati osnove međunarodne pravne instrumente kojima se uređuje područje pružanja usluga privatne sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike pravnog normiranja sektora privatne zaštite i sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike primjene, nadzora i kontrole djelovanja privatnih sigurnosnih kompanija;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike međunarodnog ratnog prava i primjene istog na sektor privatne sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u sektoru privatne sigurnosti;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike kibernetičke zaštite;

- demonstrirati razumijevanje pravne i sigurnosne problematike zaštite kritične infrastrukture;

- razlikovati pravno obvezujuće od pravnog ne-obvezujućih međunarodnih instrumenata u sektoru privatne sigurnosti;

- analizirati smisao i značaj pojmova ne-borac i zapovjedna odgovornost u djelovanju privatnih vojnih (i sigurnosnih) kompanija;

- usporediti nacionalna pravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima;

- analizirati utjecaj međunarodnih standarda ponašanja privatnih sigurnosnih kompanija na nacionalno zakonodavstvo;

- analizirati pravnu kvalitetu zaštite korisnika usluga privatne zaštite i sigurnosti;

- ispitati pravni okvir privatne usluge zaštite i sigurnosti u odnosu na istu koju pruža javno tijelo;

- izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti, odnosno u kojima se već ostvaruje dodatan napredak u razvoju sigurnosnog pravnog normiranja;

- ispitati opravdanost postojećeg uređenja pojedinog instituta te provjeriti mogućnost i načine njegova unapređenja;

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- konstruirati povezanost pravnih normi koje uređuju pravo privatne zaštite i sigurnosti sa ekonomskim i političkim kontekstom sigurnosti;

- rasporediti metodologiju prava i obveza stranaka ugovora o privatnoj zaštiti i sigurnosti;

- zaključiti primjenu normi i standarda pojedinog oblika privatne zaštite i sigurnosti ovisno o činjenicama slučaja;

- formulirati pojmovnu predodžbu stupnja harmonizacije nacionalnih pravnih poredaka u domeni prava privatne zaštite i sigurnosti;

- formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred pravo privatne zaštite i sigurnosti de lege ferenda;

- oblikovati logičku strukturu prava privatne zaštite i sigurnosti u cjelini;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati stupanj zaštite prava korisnika u nacionalnom zakonodavstvu u odnosu na međunarodno pravo i praksu;

- vrednovati razinu zakonskog uređenja prava i obveza stranaka u odnosu na pravo stranaka da samostalno reguliraju svoj odnos;

- procijeniti razinu pravne harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa najnovijim pravnim dostignućima u međunarodnom pravu i praksi;

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi;

- procijeniti prednosti i nedostatke postojećeg pravnog uređenja prava privatne zaštite i sigurnosti;

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi;

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta prava privatne zaštite i sigurnosti te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja.

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- javno prezentirati usvojene ishode učenja;

- izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;

- demonstrirati usvojene komunikacijske vještine;

- demonstrirati usvojenu opću pravnu logiku;

- demonstrirati sposobnost samostalnog profesionalnog rada;

- demonstrirati sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim pravnim pitanjima prava privatne zaštite i sigurnosti;

- demonstrirati sposobnost donošenja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi.

Obavijesti