ENERGETSKO PRAVO:
Energetsko pravo
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Predavanja iz Energetskog prava u opsegu koji će održavati Katedra pomorsko i općeprometno pravo početi će u ponedjeljak 3. prosinca 2018. u 12h, Trg Republike Hrvatske 3, dv. III.   Osnovna literatura:   Mudrić, Mišo. Energy Law Croatia . Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International B.V., 2016. (e-knjiga je dostupna kod doc. Mudrića) An overview of the Italian and Croatian legal frameworks regulating offshore platforms in the oil and gas sector in the Adriatic Sea // // Il Diritto Marittimo. IV (2017); koautorstvo s: Musi, M. Pravni okvir istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u hrvatskom dijelu Jadrana // Zbornik radova, 24. Forum: Dan energije u Hrvatskoj: Energetska politika EU-a nakon 21. konferencije stranaka Okvirne konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP21) / Granić, Goran ; Jelavić, Branka (ur.). Zagreb : Hrvatsko energetsko društvo, 2015. Ugovori o transportu i skladištenju nafte i naftnih derivata // Zagrebačka pravna revija, predano za objavu; koautorstvo sa: Sulimanović, N.   Polaznici kolegija će na predavanjima dobiti dodatnu literaturu.
Katedra za upravno pravo ispite iz Energetskog prava održavat će na sljedeći način: studenti koji se odluče polagati ispit obvezni su javiti se izv. prof. dr. sc. Šikiću, izv. prof. dr. sc. Staničiću, doc. dr. sc. Ofak, doc. dr. sc. Held ili doc. dr. sc. Turudiću kako bi dobili temu i upute za pisanje pristupnog rada. Nakon što je nastavnik odobrio i ocijenio pristupni rad, student tek tada prijavljuje ispit, te na ispitu usmeno odgovara na temu iz rada.   Dio literature za pripremu pristupnog rada (ostalu literaturu student nalazi samostalno i u dogovoru s nastavnikom):   Ofak, Lana, Environmental Law – Croatia, Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2016.  (e-knjiga je dostupna kod L. Ofak na upit putem e-maila)   Ofak, Lana, Legal issues related to the promotion and regulation of renewable energy - Report from Croatia, http://avosetta.jura.uni-bremen.de/croatia_report2011.pdf   Ofak, Lana, Risk regulation of fracking, http://avosetta.jura.uni-bremen.de/ofak2013.pdf   Ofak Lana, Geološko skladištenje ugljikovog dioksida – izazovi i mogućnosti, u: Agenda, str. 7-8., https://ba.boell.org/sites/default/files/agenda_6_bhs.pdf   Heffron, Raphael J., Energy Law: An Introduction, Springer, 2015. (e-knjiga je dostupna kod L. Ofak na upit putem e-maila)   Staničić, Frane, Pravna narav regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj, Pravo u gospodarstvu. 5 (2010) ; 1341-1378.   Staničić, Frane, Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.), Zagreb, 2016. 183-228   Staničić, Frane; Ofak, Lana, Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar (članak je dostupan kod L. Ofak na upit putem e-maila)   Turudić, Marko; Britvić Vetma, Bosiljka, Specifičnosti javne nabave kod sektorskih energetskih naručitelja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 54 (2017) , 1; 159-178.   Turudić, Marko, Upravnosudski nadzor nad regulacijskim agencijama za mrežne industrije, Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 4; 115-134.   Turudić, Marko, Utjecaj Meroni presude na zajedničko tržište za mrežne industrije, Zbornik radova Zagrebačko-skopskog kolokvija, Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 323-346.     Zakoni:   Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)   Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15)   Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14, 16/17)   Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14)   Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14)   Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14)   Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)   Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16)   Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)   Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13, 14/14)
Energetsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 132473
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Marko Šikić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
doc. dr. sc. Mišo Mudrić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Energetsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 132473
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Aleksandar Bravar

Četvrtak, 12-13h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12/I.
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ne održava konzultacije u akad.god. 2018./2019. 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mišo Mudrić (Predavanja)

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Srijedom od 10:30 do 12 

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Srijedom od 10 do 11.30h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja