ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Često postavljana pitanja

1. Koje su seminarske obveze?

Seminarist je dužan izraditi seminarski rad koji mora biti pozitivno ocijenjen ili položiti najmanje jedan kolokvij najkasnije do kraja onog semestra u kojem završava seminarski rad. Seminarist može pisati i seminarski rad i pristupiti kolokvijima.

 

2. Od čega se kolokviji sastoje?

Pišu se tri kolokvija nakon završenih ciklusa predavanja, a po obavijesti nastavnika.

Svaki kolokvij se sastoji od dva dijela. Prvi dio kolokvija čini 20 pitanja na zaokruživanje (svako pitanje nosi 1 bod, a za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti 12 bodova), a drugi dio su dva esejska pitanja (odgovori na esejska pitanja ocjenjuju se pojedinačno sa 0-5 bodova, a za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova). Oba dijela moraju biti pozitivno ocijenjena za uspješno polaganje kolokvija.

Konačna ocjena iz ispita formira se kao prosječna ocjena dviju ocjena: 1) ocjene iz kolokvija i, 2) ocjene iz usmenog dijela ispita.


3.  Koje su povlastice uspješnog polaganja svih kolokvija?

Seminaristi koji uspješno polože sva tri kolokvija (na svakom od kolokvija ostvare 5 ili više bodova), oslobođeni su pisanog dijela ispita te imaju mogućnost izravnog pristupa usmenom dijelu ispita, do uključivo izvanrednog ispitnog roka u travnju. Za seminariste koji mogu pristupati ispitima s druge godine organizirat će se i predrok, koji će se održati nakon završetka predavanja odnosno trećeg kolokvija.


4. Što ako ne položim neki od kolokvija?

Seminaristi imaju pogodnost pristupiti popravnom kolokviju koji će se održati nakon sva tri redovita kolokvija. Seminarist koji je položio dva kolokvija ima pravo ponovno pristupiti onom kolokviju kojeg je propustio pisati ili kojeg nije uspio položiti.  Seminarist koji nije položio niti jedan kolokvij, a nije izradio seminarsku radnju mora pristupiti ispravku kolokvija kako bi položio barem jedan kolokvij i na taj način izvršio svoju seminarsku obvezu.

 

5. Kako ću izabrati seminarski rad?

Popis seminarskih tema naznačen je na web stranici kolegija ili se dogovara s voditeljem seminara. Seminarist u dogovoru s nastavnikom može izabrati i neku drugu temu, ako za istu pokazuje poseban interes.

 

6. Što ako se odlučim pisati samo seminarski rad?

Seminarist koji se odluči pisati samo seminarski rad dobit će ocjenu za seminar na temelju seminarskog rada, no mora pristupiti pismenom dijelu ispita u vrijeme redovnih rokova.


7. Koje obveze moram ispuniti kako bih dobio potpis?

Za potpis uredno obavljenih obveza seminarist mora položiti jedan kolokvij ili napisati seminarski rad, te biti prisutan na 2/3 sati seminara.

Uspjeh na seminaru ocjenjuje se ocjenom „izvrstan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1).

 

 

Želimo Vam uspješan i ugodan rad na seminaru!
Katedra za obiteljsko pravo