OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko međunarodno privatno pravo (predmet)
Europsko međunarodno privatno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61319
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Izvođači: doc. dr. sc. Tena Hoško - Predavanja
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko međunarodno privatno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61319
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Tena Hoško (Predavanja)

Utorkom,15.30-17 h.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Predavanja)

Utorkom, 10.30 - 12.00

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2), str. I.4. i II
SAJKO, Krešimir; Perspektive razvoja međunarodnog privatnog prava: o Bruxellskoj i Luganskoj konvenciji o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima i kako hrvatsko pravo uskladiti s tim konvencijama, u: Hrvatsko građanskoprocesnopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug; (1994), str. 208. - 269
K. Sajko; Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 22. prosinca 2000. i hrvatske parnične stranke, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003; (2003), str. 653. - 670
V. Bouček; Izvori europskog međunarodnog privatnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003; (2003), str. 737. - 758
H. Sikirić; Uredba Europskog vijeća br. 1347/2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti od 29. svibnja 2000., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6/2003, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3/2004; , str. 1501. - 1537
K. Sajko; On Jurisdiction Agreement Form in the Perspective of Pan-European Unification of Int l Procedural Law, u: Essays Voskuil, The Hague; (1992), str. 257. - 266
K. Sajko; Towards Adaptation of the Croatian PIL to the EU Law, u: Essays Sturm, Tome II; (1999), str. 1629. - 1643
Opis predmeta
1.1. OPĆI DIO
Pojam europskog međunarodnog privatnog prava. Europeizacija međunarodnog privatnog prava. Povijest razvitka europskog međunarodnog privatnog prava. Pravni ustroj europskog međunarodnog privatnog prava: Ugovor iz Amsterdama iz 1997. i Ugovor iz Nice iz 2001. i legislativna nadležnost EZ za rješavanje privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem, vanjska nadležnost EZ i europsko međunarodno privatno pravo, izvori europskog međunarodnog privatnog prava u širem smislu. Utjecaj ljudskih prava kao posebne sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo. Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora iz Lisabona na međunarodno privatno pravo. Uloga Suda Europske unije (Europskog suda). Utjecaj primarnog asocijacijskog prava na hrvatsko međunarodno privatno pravo.

1.2. POSEBNI DIO
1.2.1. Mjerodavno pravo
Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze (Rim II).
1.2.2. Međunarodno građansko procesno pravo
Uredba (EZ) 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 2000. Uredba Vijeća (EZ) br. 2001/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000.Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ("dostava pismena"), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000. Uredba (EZ) 1346/2000 o stečajnom postupku iz 2000. Uredba (EZ) 805/2004 o uvođenju europskog ovršnog naloga za nesporne tražbine iz 2004.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti razvoj međunarodnog privatnog prava u pravu Europske unije;
 • imenovati izvore europskog međunarodnog privatnog prava;
 • definirati polje primjene tih izvora;
 • prepoznati pravna pravila primjenjiva na određeni pravni odnos, kako u sferi određivanja mjerodavnog prava tako i međunarodne nadležnosti te priznanja i ovrhe stranih odluka
 • identificirati poveznice za određivanje mjerodavnog prava za ugovorne i izvanugovorne odnose
 • prisjetiti se koje pravo je mjerodavno za određeni pravni odnos.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • koristiti i interpretirati presude Suda Europske unije relevantne za konkretno pravno pitanje;
 • ilustrirati sustav priznanja i ovrhe strane odluke unutar Europske unije;
 • primijeniti odgovarajuće kolizijsko pravilo prava Europske unije na određenu kategoriju vezivanja;
 • skicirati slijed primjene poveznica u ugovornim i izvanugovornim odnosima s međunarodnim obilježjem.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati učinke izbora prava u situacijama s međunarodnim obilježjem i bez njega;
 • analizirati praksu Suda Europske unije u području međunarodnog privatnog prava;
 • usporediti ovlaštenja Unije prije i poslije stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama;
 • ispitati sudovi kojih država imaju međunarodnu nadležnost u određenom predmetu;
 • usporediti opseg stranačke autonomije u pogledu izbora mjerodavnog prava u ugovornim i izvanugovornim odnosima te pri izboru suda.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • pripremiti nacrt ugovora/ugovorne odredbe o izboru suda ili mjerodavnog prava;
 • osmisliti primjere pravila koja su dio javnog poretka;
 • formulirati valjani prigovor protiv priznanja i ovrhe strane odluke;
 • konstruirati rješenje problema u pogledu istovremenih postupaka u različitim državama Europske unije.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi ulogu Suda Europske unije u stvaranju međunarodnog privatnog prava Europske unije;
 • procijeniti koje povrede prava mogu dovesti do nepriznanja strane odluke u drugoj državi članici;
 • vrednovati odnos Uredbe Bruxelles I i Luganske konvencije;
 • zaključiti koje prednosti i mane proizlaze iz sustava automatskog priznanja odluka;
 • procijeniti prednosti izbora suda i mjerodavnog prava.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usmeno i pismeno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • argumentirano prezentirati svoje stavove o pitanjima iz područja međunarodnog privatnog prava Europske unije;
 • pronaći relevantnu praksu suda Europske unije;
 • predložiti ugovorne klauzule vezane za međunarodno privatno pravo.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja usmeni ispit.