OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Razvoj međunarodnog prava
Razvoj međunarodnog prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61306
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
prof. dr. sc. Marko Petrak
doc. dr. sc. Henrik-Riko Held
Izvođači: dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Razvoj međunarodnog prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61306
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
prof. dr. sc. Marko Petrak

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 30
doc. dr. sc. Henrik-Riko Held

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 38
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet (Predavanja)

utrokom, od 14 sati

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12
Literatura
J. Andrassy, B. Bakotić, M. Seršić, B. Vukas; Međunarodno pravo 1; Školska knjiga, Zagreb (2010), str. 1-15, 45-64 (krupni i sitni slog)
V.-Đ. Degan; Međunarodno pravo; Školska knjiga, Zagreb (2011), str. 1-6
A. Nussbaum; A Concise History of the Law of Nations; Macmillan, New York (1962), str. 1-27; 54-71; 115-196
R. Domingo; The New Global Law; Cambridge University Press (2010), str. (odabrana poglavlja)
D.J. Bederman; International Law in Antiquity; Cambridge University Press (2001)
A. Calore (ur.); "Guerra giusta"? Le metamorfosi di un concetto antico; Giuffre , Milano (2003)
P. Catalano; Linee del sistema sovranazionale romano; Giappichelli, Torino (1965)
A. Truyol y Serra; Histoire du droit international public; Economica, Paris (1995)
K.-H. Ziegler; Vo lkerrechtsgeschichte; Beck, Munchen (1994)
Radovi Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo (http://legal.un.org/ilc/) (odabrana poglavlja u dogovoru s nastavnikom);
Opis predmeta
Razvoj pojma i definicije međunarodnog prava: podjele međunarodnog prava; pravna priroda međunarodnog prava; odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava.
Povijesni razvoj međunarodnog prava: antika; srednji vijek; novi vijek; najnovije doba.
Razvoj doktrine međunarodnog prava: antika; srednji vijek; novi vijek; najnovije doba.
Najnovije tendencije u razvoju međunarodnog prava.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- identificirati teorije o razvoju i fragmentaciji međunarodnog prava;
- definirati pravne pojmove u vezi s razvojem međunarodnog prava;
- objasniti trendove razvoja međunarodnog prava te prepoznati njihovu povezanost i uklopljenost u sustav međunarodnog prava.

Primjena
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- grupirati i opisati faktore i okolnosti koje utječu na razvoj međunarodnog prava;
- primijeniti relevantne međunarodnopravne norme na konkretne primjere iz međunarodne prakse;
- ilustrirati važnost međunarodnog prava za stabilnost međunarodnog poretka i produbljivanje suradnje između država i drugih subjekata međunarodnog prava.

Analiza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- analizirati procese nastanka međunarodnog prava;
- razlikovati oblike i procese nastanka međunarodnopravnih normi i njihove tvorce te razlikovati relevantne međunarodnopravne institute;
- kategorizirati međunarodnopravne norme koje utječu na razvoj međunarodne zajednice;
- ispitati primjenu međunarodnopravnih normi koje se tiču raznorodnih subjekata međunarodnog prava kao i ostalih sudionika u međunarodnim odnosima.

Sinteza
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- konstruirati povezanost pojedinih pravnih instituta te njihovu uklopljenost u cjeloviti sustav međunarodnog prava;
- formulirati zaključke o značenju razvoja međunarodnopravnih normi i instituta na odnose u suvremenom svjetskom poretku.

Vrednovanje
Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- vrednovati značenje specifičnih međunarodnih legislativnih procesa za stabilnost svjetskog poretka;
- prosuditi specifičnosti uloge različitih subjekata međunarodnog prava kao istodobno tvoraca i adresata međunarodnopravnih normi;
- ocijeniti važnost sudjelovanja Republike Hrvatske u procesu stvaranja međunarodnog prava, kako na regionalnoj europskoj, tako i na univerzalnoj razini;
- procijeniti učinkovitost međunarodnopravnih normi, posebice u svjetlu specifičnog sustava osiguranja njihove sekundarne efikasnosti svojstvene međunarodnom pravu.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti analizu razvoja međunarodnopravnog sustava kako kroz djelovanje međuvladinih organizacija, posebice u smislu tzv. službenih kodifikacija, tako i kroz proučavanje utjecaja materijalnih međunarodnopravnih izvora na razvoj pozitivnog međunarodnog prava. Stečene vještine omogućit će studentu da se na odgovarajući način služi relevantnim međunarodnim dokumentima normativnog sadržaja (međunarodni ugovori; sudske i arbitražne odluke; rezolucije, itd.).

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenog ispita.
Usmeni ispit, koji je obvezan za sve studente, sastoji se od provjere razumijevanja teorija o razvoju i fragmentaciji međunarodnog prava, kako materijalnoj, tako i institucionalnoj, te uz to povezanih pravnih pojmova i instituta. Zatim se očekuje povezivanje i uspoređivanje odnosnih pravnih pravila i instituta, te vrednovanje primjenjivosti međunarodnopravnih normi u suvremenoj međunarodnoj zajednici.