OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61274
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61274
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
Literatura
Ronald C. Slye, Beth Van Schaack; International Criminal Law; Aspen Publishers (2009)
Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson; An Introduction to International Criminal Law and Procedure; Cambridge University Press (2010), str. (object Object)
William A. Schabas; An Introduction to the International Criminal Court; Cambridge University Press (2011), str. (object Object)
Opis predmeta
U okviru predmeta međunarodno kazneno pravo studenti će se upoznati s pojmom međunarodnog kaznenog prava, njegovim povijesnim razvojem i modernim tendencijama. Naglasak će biti na upoznavanju s pravom i praksom međunarodnih ad hoc tribunala te stalnog Međunarodnog kaznenog suda. Imajući u vidu dinamičan razvoj ove grane prave, popis literature biti će obogaćen izvacima iz relevantnih presuda i odluka međunarodnih kaznenih sudova te recentnim znanstvenim člancima. Od studenata se očekuje da redovno pohađaju nastavu i da pročitaju literaturu određenu za svaki sat kako bi mogli aktivno sudjelovati u nastavi i raspravama. To će im omogućiti promišljeno razumijevanje teorije i prakse međunarodnog kaznenog prava.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razumjeti i objasniti što je to međunarodno kazneno pravo, koji su njegovi izvori, temeljni instituti i problemi vezani uz njihovu primjenu
 • prepoznati utjecaj međunarodnog kaznenog prava na razvoj nacionalnih kaznenopravnih sustava kao i obrnuto, utjecaj nacionalnih kaznenopravnih sustava na razvoj i tumačenje međunarodnog kaznenog prava
 • kritički vrednovati i prepoznati inherentne tenzije koje obilježavaju međunarodno kazneno pravo, kao što su one vezane uz načelo zakonitosti, nejasne ciljeve ;
 • definirati međunarodna kaznena djela i prepoznati temeljne institute općeg dijela (sudioništvo, oblik krivnje, itd.) i procesne stadije
 • objasniti postojeće mehanizme primjene međunarodnog kaznenog prava, identificirati različite međunarodne kaznene sudove, te izdvojiti specifičnosti postupka pred tim sudovima

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati pojmove međunarodnog kaznenog prava u skladu s pravilima tumačenja svojstvenim međunarodnom i kaznenom pravu te Rimskom statutu
 • demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost općeg i posebnog dijela međunarodnog kaznenog prava, te ilustrirati točke povezanosti nacionalnih propisa s propisima međunarodnog kaznenog prava;
 • primijeniti stečeno znanje iz područja međunarodnog kaznenog prava u praksi;
 • koristiti i ispravno interpretirati nacionalne propise kojima je implementirano međunarodno kazneno pravo.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati odnos između judikature pojedinih međunarodnih kaznenih sudova te prakse nacionalnih sudova
 • ispitati usklađenost nacionalnog kaznenog zakonodavstva sa zahtjevima međunarodnog kaznenog prava, osobito kada je riječ o pitanjima (procesne) suradnje s međunarodnim kaznenim sudovima
 • usporediti hrvatski kaznenopravni sustav (međunarodne zločine i oblike odgovornosti) sa kaznenim djelima i oblicima odgovornosti prema Rimskom statutu
 • razlikovati različite mehanizme zaštite žrtava međunarodnih kaznenih djela na međunarodnom i nacionalnom nivou
 • ispitati utjecaj sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i drugih regionalnih i međunarodnih tijela na sudsku praksu međunarodnih kaznenih sudova i razinu zaštite temeljnih prava okrivljenika pred međunarodnim sudovima
 • izdvojiti disfunkcionalne norme međunarodnog kaznenog prava i ispitati uzroke i posljedice stvaranja takvih normi;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati potrebne izmjene normi međunarodnog kaznenog prava i njihova tumačenja
 • sastaviti prijedloge potrebnih izmjena nacionalnih zakonodavstva radi njihove usklađenosti s temeljnim institutima međunarodnog kaznenog prava i uspostave učinkovitije suradnje tamo gdje je to potrebno
 • pripremiti podlogu za stručnu analizu pojedinih instituta međunarodnog kaznenog prava
 • formulirati prednosti i nedostatke postojećih mehanizama progona međunarodnih zločina i predlagati rješenja za poboljšanja tih sustava;
 • izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja međunarodnog kaznenog prava
 • osmisliti protokol izrade pisanog rada i usmene prezentacije, formulirati odgovarajuće hipoteze odnosno istraživačka pitanja i sastaviti koncepte rada odnosno izlaganja;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preispitati legislativne tehnike na međunarodnom nivou ;
 • ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost implementacijskog nacionalnog zakonodavstva;
 • usporediti različite metodološke pristupe pojedinih međunarodnih kaznenih sudova, kao i razlike koje postoje između pojedinih nacionalnih kaznenopravnih sustava i međunarodnih sudova u primjeni i tumačenju međunarodnog kaznenog prava
 • odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata međunarodnog kaznenog prava;
 • vrednovati ulogu međunarodnih kaznenih sudova u progonu počinitelja najtežih kaznenih djela i razvoju nacionalnih kaznenopravnih sustava
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati ishode učenja
 • provesti samostalno istraživanje sudske prakse međunarodnih kaznenih sudova
 • kvalitetno se i jasno pravnički izražavati te argumentirati vlastite teze;
 • sudjelovati u timskom radu kao i individualno istraživati i pratiti razvoj međunarodnog kaznenog prava;
 • uključiti se u rad nevladinih organizacija za praćenje suđenja, zaštitu prava žrtava
 • kompetentno odraditi pripravnički staž (internship) na nekom od međunarodnih ili hibridnih kaznenih sudova
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Esejski ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje;
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena usvojenog znanja na konkretne slučajeve;
 3. Izrada pisanih studentskih radova (eseji) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje;
 4. Izrada prezentacije vlastitog istraživanja;
 5. Pojedini ishodi učenja kontinuirano se provjeravaju tijekom nastave. Ocjene stečene tijekom nastave uzimaju u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje materije međunarodnog kaznenog prava, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze, usmene prezentacije vlastitog istraživanja.