Kazneno pravo - seminar
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31828
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Ispitni rokovi:
 • 25. 03. 2020.
 • 07. 05. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kazneno pravo - seminar Pravo - 4. semestar
4.0 31828
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

petkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

srijedom u 18 sati (Gundulićeva 10, soba 12)

Gundulićeva 10, soba 12
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

četvrtkom u 10 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
Literatura
Petar Novoselec, Igor Bojanić; Opći dio kaznenog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 549
Davor Derenčinović (ur.) i dr.; Posebni dio kaznenog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 277
Opis predmeta
Pojam, predmet i svrha kaznenog prava. Kazneni zakon. Kazneno djelo. Posebne pretpostavke kažnjivosti. Stadiji kaznenog djela. Sudioništvo. Stjecaj. Kaznena odgovornost pravnih osoba. Kaznenopravne sankcije. Sustav sankcija u hrvatskom kaznenom pravu. Kazne. Mjere upozorenja. Odmjeravanje kazne. Sigurnosne mjere. Posebne kaznenopravne mjere. Rehabilitacija. Amnestija i pomilovanje. Posebni dio - vrste kaznenih djela.
Ispitni rokovi
25. 03. 2020.
07. 05. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog seminara student će moći:

 • objasniti osnovne pojmove kao što su pojmovi kaznenog prava i kaznenopravne znanosti, njihov odnos prema drugim pravnim granama i sudskoj praksi;
 • kritički vrednovati i prepoznati važnost poštivanja temeljnih načela kaznenog zakonodavstva i sudske prakse (načelo zakonitosti, načelo krivnje);
 • razumjeti i objasniti temeljne institute dogmatike kaznenog prava (radnja, biće kaznenog djela, protupravnost, krivnja, stadiji u počinjenju kaznenog djela, supočiniteljstvo i sudioništvo, stjecaj, produljeno kazneno djelo);
 • definirati posebnosti sustava kaznenopravnih sankcija i pojedina kaznena djela;
 • grupirati strukturu posebnog dijela kaznenog zakonodavstva prema objektima kaznenopravne zaštite, prepoznati i razumjeti obilježja bića najvažnijih kaznenih djela (protiv života i tijela, spolne slobode, časti i ugleda, imovine, slobode, službene dužnosti, pravosuđa itd.), te sažeti sva znanja u jednu cjelinu;
 • razumjeti i izdvojiti posebnosti sustava odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i posebnosti međunarodnog kaznenog prava kao dijelova kaznenog prava u širem smislu.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog seminara student će moći:

 • interpretirati pojmove općeg dijela kaznenog prava i obilježja bića kaznenih djela u skladu s važećim metodama tumačenja kaznenopravnih normi;
 • demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost općeg i posebnog dijela kaznenog prava;
 • primijeniti stečeno znanje iz općeg i posebnog dijela kaznenog prava u praksi;
 • koristiti i na ispravan način interpretirati propise s područja kaznenog prava u svakodnevnom radu.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog seminara student će moći:

 • provjeriti stupanj i opseg ostvarivanja načela vladavine prava u segmentu kaznenog zakonodavstva i prakse;
 • usporediti hrvatski kaznenopravni sustav s kaznenopravnim sustavima drugih država i ispitati njegovu usklađenost s osnovnim načelima kaznenog prava Europske unije;
 • uočiti i izdvojiti disfunkcionalne norme kaznenog prava i ispitati uzroke i posljedice stvaranja takvih normi;
 • ispitati i kategorizirati različite teorijske modele dogmatike kaznenog prava i njihovu primjenu u sudskoj praksi;
 • analizirati postojeću sudsku praksu u segmentu kaznenog prava;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog seminara student će moći:

 • predlagati potrebne izmjene kaznenog zakonodavstva i nove smjernice u sudskoj praksi;
 • pripremiti podlogu za stručnu analizu pojedinih instituta kaznenog prava i kaznenih djela;
 • formulirati osnovna obilježja, prednosti i nedostatke zakonske i sudske politike kažnjavanja, te predlagati rješenja za poboljšanje tih sustava;
 • izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja kaznenog prava;
 • osmisliti protokol izrade pisanog rada, formulirati odgovarajuće hipoteze i sastaviti koncept s predloškom radne literature, znati valjano argumentirati svoje tvrdnje i izraditi prezentaciju;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog seminara student će moći:

 • ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost zakonskih i teorijskih instituta kaznenog prava u praktičnim uvjetima;
 • odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata kaznenog prava;
 • procijeniti koje je područje najprimjerenije za daljnju subspecijalizaciju;
 • preispitati i vrednovati nacionalni kaznenopravni sustav s aspekta ustavnog i međunarodnog prava.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog seminara student će moći:

 • predstaviti u javnosti ishode učenja;
 • izražavati se kvalitetno i pravnički jasno uz argumentiranje vlastitih teza;
 • smisliti, razraditi i prezentirati svoje ideje;
 • unaprjeđivati komunikacijske vještine;
 • izraditi prezentaciju;
 • sudjelovati u timskom radu i doprinijeti njegovom funkcioniranju.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Debatni seminari, organizacija simuliranih suđenja, za povezivanje i provjeru ishoda učenja – znanje i razumijevanje, primjena i analiza;
 2. Izrada pisanih studentskih radova (eseji, seminarski radovi) i prezentacija, za provjeru povezivanja ishoda učenja – sinteza i vrednovanje
 3. Provjera znanja se provodi tijekom održavanja seminara, kroz bodovanje studenata koji sudjeluju u debati, ocjenjivanjem seminarskih radova ili izloženih prezentacija. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje materije kaznenog prava, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, uspješnost argumentiranja teza, razrada vlastitih ideja putem prezentacija, sposobnost izrade seminarskog rada i prezentacija, sposobnost analize i sinteze, kao i odgovarajuće vrednovanje sadržaja usvojenih tijekom nastave i seminara.
Obavijesti