FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE:
Financiranje javne uprave
Financiranje javne uprave
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166982
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Financiranje javne uprave Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166982
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
Jelčić, B. et al.; Financijsko pravo i financijska znanost (odabrana poglavlja); Narodne novine (2008), str. 79 - 488., 558-564., 669-730
Šimović J. et al.; Hrvatski fiskalni sustav (odabrana poglavlja); Narodne novine (2010), str. 383 - 493
Zakon o proračunu;
Jurković, P.; Javne financije; Zagreb: Masmedia
Bouvier, M., Esclassan, M-C., Lassale, J-P.; Finances Publiques; Paris - L.G.D.J. - lextensoeditions (2010)
Lee, R. D., Johnson, R. W., Joyce G. P.; Public Budgeting System; Burlington: Jones and Bartlett Learning (2013)
Washington: International Monetary Fund; Public Financial Management and Its Emerging Architecture; (2013)
Willoughby, G. K.; Public Budgeting in Context. Structure, Law, ReformandResults; New Jersey: Wiley. (2014)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Upoznavanje polaznika s pojmom i s funkcijama javnog sektora
2. Razumjeti razliku između javnih i privatnih dobara; steći uvid u obujam financijske aktivnosti države
3. Steći uvid u sustav javnih prihoda
4. Razumjeti pojedine vrste javnih prihoda i njihova osnovna obilježja
5. Pružiti znanje o instrumentima financiranja javnih rashoda i njihovim osnovnim obilježjima (proračun, fondovi..)
6. Razumjeti proračun kao instrument financiranja javnih rashoda
7. Razumjeti i analizirati proračunski ciklus i njegove faze
8. Razumjeti i analizirati proračunski sustav u Republici Hrvatskoj
9. Pružiti znanje o ostalim instrumentima financiranja javnih potreba

Sadržaj kolegija
Javna dobra. Javni prihodi. Porezi. Doprinosi. Pristojbe. Sustav javnih prihoda u Republici Hrvatskoj. Javni rashodi. Podjela instrumenata financiranja javnih potreba. Proračun - pravna priroda, definicija, obilježja, načela, vrste, struktura. Proračunski ciklus. Proračunski sustav u Republici Hrvatskoj. Proračun Europske unije. Fondovi. Javna poduzeća. Ostali instrumenti financiranja javnih potreba.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

-          definirati, identificirati i diskutirati o vrstama javnih dobara;

 

-          prepoznati i identificirati pojedine instrumente financiranja javnih potreba;

 

-          diskutirati o kriterijima razlikovanja pojedinih instrumenata;

 

-          definirati pojam proračuna i drugih instrumenata;

 

-          diskutirati o mjestu i ulozi pojedinih instrumenta financiranja javnih potreba;

 

-          diskutirati o vrstama javnih prihoda;

 

-          definiratii kritički se izraziti o pojedinimkategorijamaproračunskog prava u kontekstu suvremenih pravnih pristupa;

 

-          izdvojiti i prepoznati ključne institute proračunskog prava;

 

-          kritički vrednovati pojedina normativna rješenja u hrvatskom i komparativnom proračunskom pravu;

 

-          objasniti teorijske i praktične pristupe te definirati kriterije razlikovanja u rješavanju pojedinih problema koji se javljaju u području financijskog prava.

 

 

 

PRIMJENA

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

-          grupirati i opisati instrumente financiranja javnih potreba;

 

-          razumjeti diversifikaciju instrumenata financiranja javnih potreba;

 

-          skicirati pojedine institute i dokumente proračunskog prava;

 

-          rasporediti stečena teorijska znanja o osnovnim proračunskim institutima i postupcima na konkretan proračunski sustav;

 

-          skicirati pojedina normativna rješenja;

 

-          skicirati različite uloge javnih financija;

 

-          primijeniti stečena teorijska znanja u znanstvenoj analizi i rješavanju različitih financijsko-pravnih problema.

 

ANALIZA

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

-          kategorizirati i analizirati različite teorije od utjecaja na oblikovanje relevantnih dijelovafinancijskog prava i pojedinih instituta;

 

-          kategorizirati proračunske razine i instrumente financiranja javnih potreba;

 

-          kategorizirati javne prihode;

 

-          analizirati proračunske dokumente na prihodovnoj i rashodovnoj strani;

 

-          usporediti pojedina normativna rješenja u hrvatskom proračunskom pravu i relevantnim komparativnim proračunsko-pravnim sustavima;

 

-          analizirati teorijske i normativne pristupe pojedinim problemima financijskog prava.

 

SINTEZA

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

-          konstruirati povezanost između pojedinih instrumenata financiranja javnih potreba;

 

-          pripremiti teorijsku podlogu i normativno rješenje pojedinih financijsko-pravnih instituta;

 

-          formulirati sličnosti i razlike između normativno reguliranih rješenja u hrvatskom proračunskom pravu i relevantnim komparativnim proračunsko-pravnim sustavima;

 

-          formulirati i predlagati znanstveno istraživanje odabranog fenomena proračunskog prava;

 

-          predlagati moguće smjerove normativnih promjena;

 

-          formulirati i pripremiti raspravu o prednostima i/ili nedostacima postojećih normativnih rješenja.

 

 

 

VREDNOVANJE

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

-          vrednovati uporabu i ulogu pojedinih instrumenata financiranja javnih potreba;

 

-          vrednovati ulogu pojedinih javnih prihoda;

 

-          preispitati teorijske postavke i normativni okvir pojedinih instrumenata;

 

-          procijeniti svrhovitost i opravdanost pojedinih zakonskih rješenja;

 

-          preporučiti smjerove poboljšanja aktualnih  normativnih rješenja vodeći računa o teorijskim postavkama, komparativnim iskustvima i hrvatskim uvjetovanostima.

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- primijeniti i prezentirati ishode učenja u svakodnevnom radu;

- argumentirano iznijeti i objasniti svoja mišljenja i prijedloge;

- razvijati suradničke i komunikacijske vještine;

- služiti se znanstvenom i stručnom literaturom te drugim izvorima radi samostalnog znanstvenog istraživanja i obrade pojedine teme;

- promišljati o potrebama i mogućnostima daljeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja.

 

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja:

- usmeni ispit koji se sastoji od dva dijela: kraćeg izlaganja relevantne teme koju je polaznik sam odabrao te pitanja iz gradiva. Za izlaganje odabrane teme polaznik treba koristiti dodatnu, zadanu ili odabranu, literaturu.

Kriteriji ocjenjivanja:

- usmeni ispit - uspjeh na usmenom ispitu ocjenjuje se ocjenama od jedan do pet; ovisi o pokazanoj razini znanja, razumijevanja, razini korištenja dodatnih znanstvenih i stručnih izvora i samostalnijeg promišljanja u analizi i prezentiranju odabrane teme.

 

- ishod učenja „znanje i razumijevanje“ – usmeni ispit

- ishod učenja „znanje i razumijevanje“; „primjena“, „analiza“, „sinteza“ i „vrednovanje“ – priprema i usmeno izlaganje odabrane teme.

 

Obavijesti