OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financiranje javne uprave
Financiranje javne uprave
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111391
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Financiranje javne uprave Javna uprava - 2. semestar
7.0 111391
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost - odabrana poglavlja; Narodne novine (2008)
Jure Šimović, Hrvoje Arbutina, Nikola Mijatović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010)
H. S. Rosen, T. Gayer; Javne financije; Institut za javne financije (2010)
N. Šimurina N., H. Šimović (ur.); Javne financije u Hrvatskoj; Ekonomski fakultet Zagreb (2012)
P. Jurković; Javne financije; Masmedia (2002)
Članci iz hrvatskih stručnih časopisa koji obrađuju teme oporezivanja u tuzemnom i međunarodnom kontekstu (Računovodstvo, revizija i financije, Pravo i porezi, Poduzetništvo pravo i porezi, Računovodstvo i financije, Porezni vjesnik);
D. Brummerhoff; Javne financije; Mate (2000)
Opis predmeta
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javni prihodi. Porezi i porezni sustav. Ostali instrumenti javnih prihoda. Javni izdaci, proračun, proračunski ciklus.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. Prepoznati i objasniti elemente u sustavu javnih prihoda i rashoda u teorijskom kontekstu;

2. Imenovati i definirati temeljne institute iz područja javnih financija, kao i osnovnih pravnih i političkih procesa te njihova utjecaja na sustav javnih prihoda i rashoda;

3. Prepoznati i opisati međusobne utjecaje raznih fiskalnih instrumenata i usklađenost s načelima oporezivanja i vođenja proračunske politike;

4. Demonstrirati posljedice primjene poreznih oblika na javne prihode i javne rashode;

5. Prepoznati i objasniti elemente u sustavu javnih prihoda i rashoda u nacionalnom i poredbenom kontekstu;

6. Formulirati prednosti i nedostatke različitih poreznih sustava;

7. Predlagati primjenu pojedinih istraživačkih metoda za ispitivanje učinkovitosti fiskalnih instrumenata;

8. Odabrati fiskalne instrumente koji optimalno pridonose konkretnim rješenjima problema u javnim financijama države;

9. Analizirati konkretni porezno-pravni i, napose, porezno-dužnički odnos te voditi porezni postupak.

Praktične i generičke vještine:

Sposobnost samostalnog profesionalnog rada;

Sposobnost jasnog i argumentiranog izražavanja i iznošenja zaključaka u usmenom i pismenom obliku;

Sposobnost sudjelovanja u radu tima kao aktivni član te upravljati stručnim projektima iz područja javnih financija;

Sposobnost prilagodbe novoj situaciji.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za ishode učenja kojima se stječe znanje, razumijevanje i primjena gradiva predmeta studenti će biti ispitani kolokvijima, zadacima na zaokruživanje.

Za ishode učenja kojima studenti trebaju steći sposobnosti primjene, interpretacije i ilustracije znanja iz predmeta biti će ispitani kolokvijem i to esejističkim tipom zadataka.

Za ishod učenja kojima se usvajaju sposobnosti kritičkog prosuđivanja temeljenog na znanju i razumijevanju te primjeni znanja, analizi i sintezi unutar područja te na drugim područjima, studenti će biti ispitani usmeno.