prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc.
Tatjana Josipović

Obrazovanje i radno iskustvo: Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (31.5.1985); magistrirala na istom Fakultetu na poslijedisplomskom studiju iz  Privrednog prava na temu “Pobijanje dužnikovih pravnih radnji” (19.10.1990); doktorirala na istom Fakultetu na temu “Sustavi publiciranja prava na nekretninama kao temelji zaštite povjerenja u pravnom prometu” (disertacija obranjena 12.07.1995, promoviarana 16.2.1996); položila pravosudni ispit (1987).

Radila kao odvjetnička vježbenica (23.10.1985-29.9.1987) i sudska vježbenica (18.11.1985-18.5.1986). Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao pripravnica-poslijediplomantica (30.9.1987-6.11.1990), asistentica (7.11.1990-19.12.1995), viša asistentica (20.12.1995-22.10.1996), docentica (23.10.1996-27.6.2000), izvanredna profesorica (28.6.2000-6.2.2004). Od 17.2.1004  zaposlena je kao redovita profesorica, u trajnom zvanju do ožujka 2009.

 

Članstvo u profesionalnim organizacijama: Society of European Contract Law (SECOLA); European Law Institute; associate member of International Academy of Comparative Law; redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske; Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu; Forum za građansko pravo za jugoistočnu Europu (Civil Law Forum for South East Europe); Association for the Promotion of the Academy of European Law, Trier; Freude des Hamburger Max-Planck-Institutes für ausländisches und  internationales Privatrecht, Hamburg; član Common Core skupine za europsko privatno pravo (suvlasništvo, prijenos vlasništva na nekretninama, stvarnopravna osiguranja na nekretninama).

 

Nastavne aktivnosti: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: integrirani prediplomski i diplomski studij: Građansko pravo I i II, Građansko pravo – ugovorne obveze, Zemljišnoknjižno pravo. Poslijediplomski specijalistički studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo. Doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo, izborni predmeti: Geodetsko pravo, Posebna stvarnopravna uređenja, Pravo prostornog planiranja i urbanizma, Stvarnopravno osiguranje tražbina, Sustavi publiciranja prava na nekretninama, Zemljišnoknjižno pravo. Doktorski studij iz europskog prava Europsko privatno pravo. / Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravanja gradom: Pravni aspekti upravljanja gradom, Pravno uređenje kulturnih dobara. Ekonoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski specijalistički studij Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU: Europsko poslovno pravo. / Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: prediplomski studij: Osnove zemljišnoknjižnog prava. Gostujući professor: Wirtschaftsuniversität, Vienna (2002, 2010), Chuo University Tokyo (2010), Hokkaido University Sapporo (2010), Ryukoku University Kyoto (2010), Chonnam National University Gwangj (2010), Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2008), Law School, Tallinn University of Technology (2011), Pravni fakultet Univerziteta u Zenici (2012); Pravosudna akademija (2011); ljetna škola: "Central&Eastern European Law Summer Program" (Indiana University school of Law-Indianapolis / University of Zagreb, Faculty of Law):  Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe (Mlini, 2005, 2006, 2007), SEE  Graduates EU Law Teaching & Research Academy  at Saarbrucken 1.-13.7.2013 Saarbrücken; Universität Salzburg, Summer School Salzburg 1.-13.7.2013, IP “European Private Law”, Europäische Gerichtsbarkeit / European Jurisdiction.

 

Ostale aktivnosti: prodekanica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003/04, 2004/05); predstojnica Katedra za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); voditeljica postdoktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); predsjenica Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (2009-); članica Vijeća društveno-humanističkog područja (2009-2013); member of scientific area council - social sciencies (2013-2017); voditeljica radnje skupine za poglavlje Pravo poslovnog nastana i sloboda pružaja usluga, članica radne skupine za poglavlje Sloboda kretanja kapitala u pregovorima za pristupanje Republike Hrvatske, arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1997-); članica radnih skupina za izradu: Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1996, 2013), Zakona o zemljišnim knjigama (1996, 2011), Zemljišnoknjižnog poslovnika (1997), Zakona o nasljeđivanju (1998), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1998/1999, 2012), Zakona o komasaciji (2009), Zakona o uslugama (2009), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2011), Zakona o izvlaštenju (2013), Baze zemljišnih podataka (BZP, 2004); ispitivač na pravosudnim ispitima, Ministarstvo pravosuđa RH (2005, 2006);  savjetnik na projektu reforme zemljišnih knjiga i katastra zemljišta (2005); članica Upravnog odbora South East European Law School Network/SEELS; članica radne skupine za izradu nastavnih materijala za edukaciju sudaca i državnih odvjetnika o acquis communautaire unutar Pravosudne akademije, Ministratsvo pravosuđa (2008/2009); članica Hrvatske javnobilježničke akademije. Usavršavanja: Rechtswissenschatliche Fakultät, Karl-Franzens Universität, Graz: 1.10-30.11.1992; Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), Wirtschaftsuniversität Wien: 9-23.10.1995; Swiss Institute for Comparative Law Lausanne 1-31.7.2007; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg 1.5.-31.7.97, 1.7.-31.8.00, 1.7.-31.8.02, 1.7.-31.8.03, 1.-31.7.04, 1.-31.7.06, 1.7.-31.8.08, 1.-25.12.08, 1.-31.3.09, 1.–31.5.09, 1.-30.9.09, 1.-31.7.10, 1.-31.7.11, 1.-31.7.12, 1.-31.7.13; sudjelovala na nekoliko međunarodnih seminara i tečajeva iz područja građanskog, trgovačkog i europskog prava.

Više

Nastava

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 542
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorak 16,00 - 17,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .