prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc.
Tatjana Josipović

Obrazovanje i radno iskustvo: Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (31.5.1985); magistrirala na istom Fakultetu na poslijedisplomskom studiju iz  Privrednog prava na temu “Pobijanje dužnikovih pravnih radnji” (19.10.1990); doktorirala na istom Fakultetu na temu “Sustavi publiciranja prava na nekretninama kao temelji zaštite povjerenja u pravnom prometu” (disertacija obranjena 12.07.1995, promoviarana 16.2.1996); položila pravosudni ispit (1987).

Radila kao odvjetnička vježbenica (23.10.1985-29.9.1987) i sudska vježbenica (18.11.1985-18.5.1986). Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao pripravnica-poslijediplomantica (30.9.1987-6.11.1990), asistentica (7.11.1990-19.12.1995), viša asistentica (20.12.1995-22.10.1996), docentica (23.10.1996-27.6.2000), izvanredna profesorica (28.6.2000-6.2.2004). Od 17.2.1004  zaposlena je kao redovita profesorica, u trajnom zvanju do ožujka 2009.

 

Članstvo u profesionalnim organizacijama: Society of European Contract Law (SECOLA); European Law Institute; associate member of International Academy of Comparative Law; redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske; Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu; Forum za građansko pravo za jugoistočnu Europu (Civil Law Forum for South East Europe); Association for the Promotion of the Academy of European Law, Trier; Freude des Hamburger Max-Planck-Institutes für ausländisches und  internationales Privatrecht, Hamburg; član Common Core skupine za europsko privatno pravo (suvlasništvo, prijenos vlasništva na nekretninama, stvarnopravna osiguranja na nekretninama).

 

Nastavne aktivnosti: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: integrirani prediplomski i diplomski studij: Građansko pravo I i II, Građansko pravo – ugovorne obveze, Zemljišnoknjižno pravo. Poslijediplomski specijalistički studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo. Doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo, izborni predmeti: Geodetsko pravo, Posebna stvarnopravna uređenja, Pravo prostornog planiranja i urbanizma, Stvarnopravno osiguranje tražbina, Sustavi publiciranja prava na nekretninama, Zemljišnoknjižno pravo. Doktorski studij iz europskog prava Europsko privatno pravo. / Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravanja gradom: Pravni aspekti upravljanja gradom, Pravno uređenje kulturnih dobara. Ekonoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski specijalistički studij Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU: Europsko poslovno pravo. / Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: prediplomski studij: Osnove zemljišnoknjižnog prava. Gostujući professor: Wirtschaftsuniversität, Vienna (2002, 2010), Chuo University Tokyo (2010), Hokkaido University Sapporo (2010), Ryukoku University Kyoto (2010), Chonnam National University Gwangj (2010), Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2008), Law School, Tallinn University of Technology (2011), Pravni fakultet Univerziteta u Zenici (2012); Pravosudna akademija (2011); ljetna škola: "Central&Eastern European Law Summer Program" (Indiana University school of Law-Indianapolis / University of Zagreb, Faculty of Law):  Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe (Mlini, 2005, 2006, 2007), SEE  Graduates EU Law Teaching & Research Academy  at Saarbrucken 1.-13.7.2013 Saarbrücken; Universität Salzburg, Summer School Salzburg 1.-13.7.2013, IP “European Private Law”, Europäische Gerichtsbarkeit / European Jurisdiction.

 

Ostale aktivnosti: prodekanica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003/04, 2004/05); predstojnica Katedra za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); voditeljica postdoktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); predsjenica Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (2009-); članica Vijeća društveno-humanističkog područja (2009-2013); member of scientific area council - social sciencies (2013-2017); voditeljica radnje skupine za poglavlje Pravo poslovnog nastana i sloboda pružaja usluga, članica radne skupine za poglavlje Sloboda kretanja kapitala u pregovorima za pristupanje Republike Hrvatske, arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1997-); članica radnih skupina za izradu: Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1996, 2013), Zakona o zemljišnim knjigama (1996, 2011), Zemljišnoknjižnog poslovnika (1997), Zakona o nasljeđivanju (1998), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1998/1999, 2012), Zakona o komasaciji (2009), Zakona o uslugama (2009), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2011), Zakona o izvlaštenju (2013), Baze zemljišnih podataka (BZP, 2004); ispitivač na pravosudnim ispitima, Ministarstvo pravosuđa RH (2005, 2006);  savjetnik na projektu reforme zemljišnih knjiga i katastra zemljišta (2005); članica Upravnog odbora South East European Law School Network/SEELS; članica radne skupine za izradu nastavnih materijala za edukaciju sudaca i državnih odvjetnika o acquis communautaire unutar Pravosudne akademije, Ministratsvo pravosuđa (2008/2009); članica Hrvatske javnobilježničke akademije. Usavršavanja: Rechtswissenschatliche Fakultät, Karl-Franzens Universität, Graz: 1.10-30.11.1992; Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), Wirtschaftsuniversität Wien: 9-23.10.1995; Swiss Institute for Comparative Law Lausanne 1-31.7.2007; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg 1.5.-31.7.97, 1.7.-31.8.00, 1.7.-31.8.02, 1.7.-31.8.03, 1.-31.7.04, 1.-31.7.06, 1.7.-31.8.08, 1.-25.12.08, 1.-31.3.09, 1.–31.5.09, 1.-30.9.09, 1.-31.7.10, 1.-31.7.11, 1.-31.7.12, 1.-31.7.13; sudjelovala na nekoliko međunarodnih seminara i tečajeva iz područja građanskog, trgovačkog i europskog prava.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Josipović, Tatjana.
Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi : načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije .
Zagreb : Narodne novine, 2018 (monografija).

2. Josipović, Tatjana.
International Encyclopaedia of Laws: Property and Trust Law (Croatia) .
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013 (monografija).

3. Šarčević, Petar; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Hlača, Nenad; Kunda, Ivana.
Family and Succession Law .
Rijnland in Leiden : Kluwer Law International, 2011 (monografija).

4. Josipović, Tatjana.
Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice .
Zagreb : Narodne novine, 2005 (monografija).

5. Josipović, Tatjana.
Priručnik za pravnu edukaciju iz zemljišnoknjižnog prava .
Zagreb ; Velika Gorica : Narodne novine ; Tipomat, 2005 (priručnik).

6. Josipović, Tatjana.
Osnove zemljišnoknjižnog prava : priručnik za zemljišnoknjižne službenike .
Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, 2003 (priručnik).

7. Josipović, Tatjana.
Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji .
Zagreb : Narodne novine, 2003 (monografija).

8. Josipović, Tatjana.
Immobiliarsachenrecht in Kroatien : Immobiliarrecht, Grundbuch, Kreditwesen und Hypothekenrecht .
Wien : Center of Legal Competence (CLC), 2002 (monografija).

9. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižno pravo .
Zagreb : Informator, 2001 (monografija).

10. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan.
Stvarno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 1998 (monografija).

11. Josipović, Tatjana.
Komentar Zakona o zemljišnim knjigama .
Zagreb : Informator, 1998 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
The Netherlands : Kluwer Law International, 2014 (monografija).

2. Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša; Petrak, Marko; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Josipović, Tatjana.
Prospekthaftung in Kroatien // Haftung bei Wertpapierveräußerung, Teil 2: Ausgewählte Fragen zu Rechtsnatur der Veräußerung, Anlegerschutz, Prospekthaftung und Verjährung nach dem Recht der CEE-Staaten / Welser, Rudolf (ur.).
Beč : MANZ, 2017.. Str. 269-287.

2. Josipović, Tatjana.
Zaštita potrošača u ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine // Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj / Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.. Str. 37-65.

3. Josipović, Tatjana.
Razlučni vjerovnici u novom hrvatskom insolvencijskom pravu // Liber amicorum Gašo Knežević / Varady, Tibor et. al. (ur.).
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, Udruženje za arbitražno pravo,, 2016. Str. 58-98.

4. Josipović, Tatjana.
Verbraucher - neue Maßnahmen gegen die Verbraucherüberschuldung in der Republik Kroatien // Festschrift für Prof. Dr. M. Ilhan Ulusan / Altop, A. ; Welser R. et al. (ur.).
Ankara : Cilt III. Seckin Hukuk, 2016. Str. 429-450.

5. Josipović, Tatjana.
Die Haftung von Rechtsanwälten und Notaren für Rat, Auskunft, Gutachten und Aufklärung nach kroatischem Recht // Rat und Auskunft als Grundlage der Haftung bei der Veräuβerung von Wertpapiere nach dem Recht der CEE-Staaten / Welser, Rudolf (ur.).
Beč : Manz Verlag Wien, 2016. Str. 65-76.

6. Josipović, Tatjana.
Sicherungsübereignung als Alternative für das Grundpfandrecht in der Bankpraxis // Grundpfandrechte 2016 in Europa und darüber hinaus / Lassen, Tim ; Luckow, Andreas ; Thurner, Mario (ur.).
Berlin : VDP, 2016. Str. 101-112.

7. Josipović, Tatjana.
Posebno pravno uređenje za poljoprivredno zemljište // Pravna zaštita tla / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Str. 53-75.

8. Josipović, Tatjana.
Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law: The Impact of Directive 2014/104/EU on Antitrust Damage Actions on Croatian Private Law // Damages as a remedy in private law / Jurčová, Monika ; Novotná, Marianna (ur.).
Prague : Leges, 2016. Str. 55-81.

9. Josipović, Tatjana.
Die rechtsbildende Funktion des kroatischen Grundbuchs // Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts / Wudarski, Arkadiusz (ur.).
Berlin : Dunker&Humbolt, 2016. Str. 239-268.

10. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za šume i šumska zemljišta // Pravna zaštita šuma / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2016. Str. 37-54.

11. Josipović, Tatjana.
The Role of Human Rights and Fundamental Freedoms for the Development of Croatian Private Law // The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law / Trstenjak, Verica ; Weingerl, Petra (ur.).
Berlin : Springer, 2016. Str. 199-246.

12. Josipović, Tatjana.
Pravni režim vodnog dobra // Pravna zaštita voda / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Str. 99-122.

13. Josipović, Tatjana.
Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in Kroatien // Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den Staaten Zentral- und Osteuropas / Welser, Rudolf (ur.).
Wien : MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015. Str. 39-67.

14. Josipović, Tatjana.
Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinine in Kroatien // Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den Staaten Zentral- und Osteuropas / Welser, Rudolf (ur.).
Beč : Manz Verlag Wien, 2015. Str. 39-68.

15. Gliha, Igor; Josipović, Tatjana.
Succession Law // Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
The Netherlands : Kluwer Law International, 2014. Str. 191-215.

16. Josipović, Tatjana.
Private Law Codification in The Republic of Croatia // Codification in International Perspective / Wen-Yeu Wang (ur.).
Heidelberg : Springer, 2014. Str. 107-123.

17. Josipović, Tatjana.
Neuheiten im kroatischen Kreditsicherungsrecht – Auswirkungen auf die traditionellen Grundsatze des Pfandrecht // Das Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa / Welser (ur.).
Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014. Str. 73-108.

18. Josipović, Tatjana.
Property Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 95-131.

19. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Nikšić, Saša.
Croatia // Private Law Reform / Lavický, Petr ; Hurdík, Jan (ur.).
Brno : Masaryk University, 2014. Str. 111-131.

20. Ernst, Hano; Josipović, Tatjana.
Stjecanje založnog prava na pokretninama od nevlasnika // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 1033-1066.

21. Josipović, Tatjana.
Uloga tradicije ABGB u reformi hrvatskog građanskog prava // Izročilo Občnega državljanskega zakonika / Polojnar Pavčnik, Ada (ur.).
Ljubljana : GV Založba, 2013. Str. 271-306.

22. Josipović, Tatjana.
Der Einfluss des Europarechts auf die Zivilrechtsreform in Kroatien // Die Rekodifikation des Privatrechts in Zentral- und Osteuropa zwischen Reformbedarf und Tradition / Welser (ur.).
Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2013. Str. 43-69.

23. Josipović, Tatjana.
Das ABGB in Kroatien – historische Geltung und Bedeutung für die kroatische Zivilrechtsgesetzgebung von Heute // 200 Jahre Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) und Europáisches Vertragsrecht / Kodek, Georg E. (ur.).
Manz : MANZ'sche Wien, 2012. Str. 33-54.

24. Josipović, Tatjana.
Die Entwicklung der culpa in contrahendo im kroatischen Schuldrecht mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben // Haftung aus Verschulden beim Vetragsabschluss in Zentral-und Osteuropa / Welser, Rudolf (ur.).
Wien : MANZ'sche Wien, 2012. Str. 1-50.

25. Josipović, Tatjana.
Croatian matrimonial regimes - an example of the non-discriminatory position of women in Croatian family law // Violence and Discrimintaion Against Women / Sözüer, Adem (ur.).
Istanbul : Adalet Yayinevi, 2012. Str. 623-650.

26. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša; Bilić, Antun.
Independent Regulators in the Network Industries // Regulierungsagenturen im Spannungfeld von Recht und ökonomie/Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Dr. Kovač, 2012. Str. 231-286.

27. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za javne ceste // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 405-449.

28. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za lovišta // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 555-571.

29. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za kulturna dobra i arhivsku građu // Stvarno pravo - posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 373-399.

30. Josipović, Tatjana.
Harmonisation of Croatian Real Property Law with EU Law // Private Law Reform in South East Europe - Liber Amicorum Christa Jessel-Holst / Mirko S. Vasiljević, Rainer Kulms (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. Str. 280-305.

31. Josipović, Tatjana.
Vertrauensschutz im Immobilarverkeht - österreichisches Modell nach kroatischer Art, Öffnung und Wandel // Die internationale Dimesion des Rechts II, Festschrift für Willibald Posch / Tomislav Boric, Brigitta Lurger, Peter Schwarzenegger, Bernd Terlitza (ur.).
Wien : LexisNexis ARD ORAC, 2011. Str. 285-300.

32. Josipović, Tatjana.
200 Jahre der ABGB-Anwendung in Kroatien – 135 Jahre als Gesetz und 65 Jahre als „Rechtsregeln“ // Festschrift 200 Jahre ABGB / Fischer-Czermak Constanze, Hopf Gerhard, Kathrein Georg, Schauer Martin (ur.).
Beč : Manz Verlag Wien, 2011. Str. 157-174.

33. Gliha, Igor; Josipović, Tatjana.
Das Einfluss des ABGB auf Kodifikationen in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2010. Str. 180-197.

34. Josipović, Tatjana.
Verbraucherschutz in der Republik Kroatien // Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa / Wesler Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2010. Str. 53-80.

35. Josipović, Tatjana.
Die Harmonisierung der Immobiliarsicherheiten:Die Eurohypothek - Model zur Integration des Hypothekarkreditmarkts der EU // Europäisches Kreditsicherungsrecht / Jürgen Basedow, Oliver Remien, Manfred Wenckstern (ur.).
Tubingen : Mohr Siebeck GmbH & Company KG, 2010. Str. 71-128.

36. Josipović, Tatjana.
Die Rolle der offenen Koordinierungsmethode bei der Harmonisierung des Privatrechts in der Europäischen Union // Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union / Open Method of Coordination in the European Union / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Dr. Kovač, 2010. Str. 215-262.

37. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor.
The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21 st Century // National report - Croatia / Toshiyuki (ur.).
Leiden-Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 247-280.

38. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Stipković, Zlatan; Gavella, Nikola.
Das ABGB in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch(ABGB).: Eine europäische Privatrechtskodifikation. Band III: Das ABGB außerhalb Österreichs / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot GmbH, 2010. Str. 163-204.

39. Josipović, Tatjana.
Sicherungsrechte an Liegenschaften in Kroatien // Sicherungsrechte an Immobilien in Europa / Hinteregger, Monika ; Borić, Tomislav (ur.).
Graz : LIT Verlag Münster, 2009. Str. 91-128.

40. Josipović, Tatjana.
Land Registration and Cadastre in Croatia // Land Registration and Cadastre in selected European Countries / Horner Jetzinger, Daniela (ur.).
Wien, Graz : Intersentia, 2009. Str. 97-119.

41. Josipović, Tatjana.
Nova stvarnopravna osiguranja tražbina u Republici Hrvatskoj // Stvarnopravna uređenje tranzicijskih zemalja - stanje i perspektive / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 431-484.

42. Josipović, Tatjana.
Erbrecht in der Republik Kroatien // Erbrechtsentwicklung in Zentra- und Osteuropa / Welser, Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2009. Str. 189-202.

43. Josipović, Tatjana.
Europäisierung des Schuldrechts in Kroatien // Die Reform des Privtrechts in Mittel- und Osteuropa / Lazar, Jan (ur.).
Bratislava-Trnava : Iura edition, 2009. Str. 107-131.

44. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu bračnom stečevinom // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 547-592.

45. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog zakonodavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3-25.

46. Josipović, Tatjana.
Anpassung des kroatischen Zivilrechts an europäische Standards // Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa / Welser , Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2008. Str. 141-159.

47. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog zakondavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Baretić, Marko , Jelčić , Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3-32.

48. Josipović, Tatjana.
U potrazi za eurohipotekom // Liber amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglović, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 243-315.

49. Josipović, Tatjana.
Pravni temelji za uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 1-24.

50. Josipović, Tatjana.
Modernizacija stvarnopravnih osiguranja tražbina // Modernizacija hrvatskoga stvarnog prava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. Str. 58-60.

51. Josipović, Tatjana.
Zaštita vjerovnika po Zakonu o financijskom osiguranju // Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 21-42.

52. Josipović, Tatjana.
Stvarnopravna osiguranja tražbina na nekretninama - pravni i gospodarski učinci // Nekretnine u pravnom prometu - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2007. / Bienenfeld, Josip ; Brežanski, Jasna ; Crnić, Jadranko ; Culi, Ema ; Jelčić, Olga ; Josipović, Tatjana ; Jug, Jadranko ; Končić, Ana Marija ; Kontrec, Damir ; Morović Pavić, Ljerka ; Radišić, Nives (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2007. Str. 3-45.

53. Josipović, Tatjana.
Publizitätsgrundsatz und Vertrauengrundsatz als Gründe der Realisierung und des Schutzes von Sachenrechten // Fundamentale Grundsätze des Privatrechts im vereinigten Europa / Lazar, Jan ; Blaho, Peter (ur.).
Bratislava : Iura Edition, 2007. Str. 147-168.

54. Josipović, Tatjana.
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnike stambene zgrade - stjecanje vlasništva nadstojničkih stanova i stanova nastalih prenamjenom zajedničkih prostorija // Nekretnine kao objekti imovinskih prava : nekretnine u vlasništvu države, županija, gradova i općina, bračna stečevina, posredovanje u prometu nekretninama, nadstojnički stanovi, knjižni prednik, nekretnine u ovršnom i stečajnom postupku / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine, 2006.

55. Josipović, Tatjana.
Zajednička načela registarskog materijalnog prava // Hrvatsko registarsko pravo / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006. Str. 1-29.

56. Josipović, Tatjana.
Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima // Nekretnine u pravnom prometu / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2006. Str. 3-33.

57. Josipović, Tatjana.
Pravo građenja - pravni aspekti // Nekretnine u pravnom prometu / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2006. Str. 120-143.

58. Josipović, Tatjana.
Izvanknjižno stjecanje i prestanak stvarnih prava na nekretninama (usklađivanje zemljišnoknjižnog stanja) // Nekretnine kao objekti imovinskih prava: aktualnosti u stjecanju i raspolaganju pravima na nekretninama / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2005. Str. 175.

59. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižno pravo u doba uključenosti u socijalistički pravni krug // Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava / Gavella, Nikola etc. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2005. Str. 140-155.

60. Josipović, Tatjana.
Promjene zemljišnoknjižnog prava // Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava / Gavella, Nikola etc. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005. Str. 259-269.

61. Josipović, Tatjana.
Pravno uređenje prometa nekretnina // Poslovanje nekretninama / xxx, yyy (ur.).
Zagreb : Burza nekretnina ; Hrvatska gospodarska komora, 2005. Str. 11-107.

62. Josipović, Tatjana.
Založno pravo na nekretnini // Zaštita vjerovnika : stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine ; Denona, 2005.

63. Josipović, Tatjana.
Posebna pravna uređenja koncesija na nekretninama // Nekretnine kao objekti imovinskih prava : izvlaštenje, denacionalizacija, hipoteka, koncesije, sukcesija, stečena prava na pomorskom dobru / Dika, Mihajlo (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004.

64. Josipović, Tatjana.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine // Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004.

65. Josipović, Tatjana.
Osnove zemljišnoknjižnog prava : priručnik za zemljišnoknjižne službenike // Zakoni o zemljištu, vlasništvu zemljišta i prostornom uređenju / nema urednika (ur.).
Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, 2003.

66. Josipović, Tatjana.
Nasljeđivanje na temelju zakona // Novo nasljednopravno uređenje / Dika, Mihajlo (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003. Str. 31-55.

67. Josipović, Tatjana.
Zaštita kulturnih dobara u Europskoj uniji // Europsko privatno pravo / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2002. Str. 97-146.

68. Josipović, Tatjana; Kvasnička, Predrag; Matešić, Leo; Šurjak, Dinka; Dubravica, Vlatko; Stojanović, Alen; Andrijašević, Sanja.
Financijski sustav // Prodaja nekretnina / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Hrvatska gospodarska komora ; Burza nektretnina, 1998. Str. 79-175.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Gavella, Nikola; Ernst, Hano; Belaj, Vlado; Jug, Jadranko; Nikšić, Saša; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Radionov, Nikoleta; Marin, Jasenko; Baretić, Marko.
Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011.

2. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan.
Stvarno pravo, svezak I. i II. / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007.

3. Gavella, Nikola; Alinčić, Mira; Klarić, Petar; Sajko, Krešimir; Tumbri, Tanja; Stipkovic, Zlatan; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Matanovac, Romana; Ernst, Hano.
Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava .
Zagreb : Pravni fakultet, 2005.

4. Baretić, Marko; Dika, Mihajlo; Jordanić, Branko; Josipović, Tatjana; Marijan, Ranko; Pogarčić, Zdenka.
Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača / Dika, Mihajlo ; Pogarčić, Zdenka (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003.

5. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor.
Osnove građanskog prava, Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja .
Zagreb : Organizator, 2000.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Recent Crisis-Motivated Reforms in Croatian Private Law. // European Lawyer Journal. XIII (2015) , 1; 73-97 (članak, znanstveni).

2. Wudarski, Arkadiusz; Josipović, Tatjana.
Kompjutorizacija zemljišnih knjiga u poljskom i hrvatskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 1; 5-54 (članak, znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Das kroatische Privatrecht als die neue 28. Privatrechtsordnung der Europäischen Union. // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. 2 (2014) ; 231-237 (članak, znanstveni).

4. Josipović, Tatjana.
Consumer Protection in EU Residential Mortgage Markets: Common EU Rules on Mortgage Credit in the Mortgage Credit Directive. // Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 16 (2013/2014) ; 223-253 (članak, znanstveni).

5. Josipović, Tatjana.
Enforcement Activity in Consumer Protection Regulation in Croatia. // Journal of Consumer Policy. 36 (2013) ; 287-314 (članak, znanstveni).

6. Josipović, Tatjana.
Financial Leasing in Croatia and its Unification by UNIDROIT. // Uniform law review. XVI (2011) ; 271-289 (članak, znanstveni).

7. Josipović, Tatjana.
Grundsätze des Europarechts und Entwicklung des nationalen Privatrechts: Erfahrungen von Kroatien als Beitrittsland. // Comparative Law Review. 36 (2011) ; 87-128 (članak, znanstveni).

8. Josipović, Tatjana.
Erbrecht in der Republik Kroatien. // The Hokkaido Law Review. 62 (2011) , 1; 1-50 (članak, znanstveni).

9. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Javni bilježnici i javni registri. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) ; 1117-1152 (članak, znanstveni).

10. Josipović, Tatjana; Nikšić, Saša.
Novi Zakon o obveznim odnosima i hrvatsko obvezno pravo. // Evropski pravnik. 4 (2008) ; 61-94 (članak, znanstveni).

11. Josipović, Tatjana.
Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) ; 6-21 (članak, znanstveni).

12. Josipović, Tatjana.
Brasserie du Pecheur Sa v. Bundesrepublik Deutschland (C-46/93), The Queen v. Secretary of State for Transport (C-48/93) - komentari odluka evropskih sudova. // Evropski pravnik. 2 (2007) ; 153-162 (članak, znanstveni).

13. Josipović, Tatjana.
The Rail Protocol and Croatian Secured Transactions Law. // Uniform Law Review. 12 (2007) ; 489-512 (članak, znanstveni).

14. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Sloboda pružanja usluga i profesionalna odgovornost za štetu - usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 55 (2007) , 5562-5563; 1-3-6-8 (članak, znanstveni).

15. Josipović, Tatjana.
Njemački model refinanciranja hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosih papira s pokrićem hipotekarnih tražbina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) ; 281-314 (članak, znanstveni).

16. Josipović, Tatjana.
Das neue kroatische Erbrecht. // WGO. Monatshefte für osteuropäisches Recht. X (2004) , 2; XX (članak, znanstveni).

17. Gavella Nikola; Josipović, Tatjana.
Pretvorba prava korištenja i raspolaganja na nekretninama nakon pretvorbe njihovih nositelja u trgovačka društva kao preduvjet prilagodbe hrvatskog pravnog poretka europskima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 13 (2003) , S3; (članak, znanstveni).

18. Josipović, Tatjana.
Pravni režim javnih cesta i pratećih uslužnih objekata uz javne ceste. // Ceste i mostovi : glasilo Hrvatskog društva za ceste. 49 (2003) , 1/2; 39-46 (članak, znanstveni).

19. Josipović, Tatjana.
Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3/4; 671-735 (članak, znanstveni).

20. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana.
Pravni učinci pretvorbe društvenih poduzeća, s osobitim osvrtom na njezine imovinskopravne učinke. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 6 (2002) ; 169-203 (članak, znanstveni).

21. Josipović, Tatjana.
Ausländergrunderwerb in Kroatien. // WGO. Monatshefte für osteuropäisches Recht. 6 (2002) ; 411-420 (članak, znanstveni).

22. Josipović, Tatjana.
Stvari u vlasništvu države i drugih osoba javnog prava (javno vlasništvo). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 22 (2001) ; 95-153 (članak, znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Josipović, Tatjana.
The Common Core of European Private Law and Private Law Reform in Central and Eastern European Countries // .
(plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Stvarnopravna osiguranja tražbina na integriranom europskom tržištu // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb, 2012. 133-155 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Property law reform in Croatia between legal transplants and autonomous development // Private Law in Eastern Europe / Jessel-Holst, Christa ; Kulms, Rainer ; Trunk, Alexander (ur.).
Mohr Siebeck, 2010. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit // Das Budapester Symposium - Beitraege zur Reform des Sachenrecths in den Staaten Suedosteuropas / Thomsen, Dirk D. (ur.).
Bremen : Edition Temmen, 2003. 98-132 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Josipović, Tatjana.
Uloga katastra u pravnom prometu nekretnina // Zbornik radova 3. hrvatskog kongresa o katastru s međunarodnim sudjelovanjem = Proceedings of the Third Croatian Congress on Cadastre with International Participation / Medak, Damir ; Pribičević, Boško ; Nikolić, Petar (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2005. 59-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižni sustav u RH - obilježja, funkcije, reforma // Simpozijum Doprinosi reformi vanparničnog postupka u državama jugoistočne Evrope : zbornik radova / Thomsen, Dirk D. (ur.).
Bremen : Edition Temmen, 2005. 49-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Rekodifizierung des Privatrechts in Kroatien // VIII. Lubyho právnické dni : Medzinárodná vedecká konferencia Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práv : súdne konanie = 8. Luby's law day : Kodifikation, Europäisierung und Vereinheitlichung des Privatrechts "Kodifikation, Europäisierung und Vereinheitlichung des Privatrechts" Verhandlungsbericht der internationale Konferenze Kodifikation, Europäisierung und Vereinheitlichung des Privatrechts / Blaho, Peter ; Svidron, Jan (ur.).
Bratislava ; Trnava : IURA Edition, 2004. 209-238 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Neovisni regulatori i zaštita potrošača // Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb, 2016. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Posebni pravni režimi : Nekretnine u pravnom prometu // Posebni pravni režimi.
Zagreb : Inženjerski biro, 2003. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom o pružanju usluga i profesionalnoj odgovornosti za štetu // Profesionalna odgovornost za štetu – odgovornost sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, stečajnih upravitelja, poreznih savjetnika, revizora, liječnika, građevinara, organizatora turističkih putovanja, članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala, te banaka,.
Zagreb : Narodne novine, 2007. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji // 40. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Usklađivanje hrvatskog računovodstvenog i finacijskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije : zbornik / Tadijančević, Stjepan ; Cota, Bogumil (ur.).
Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2005. 276-286 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Upis građevina u zemljišne knjige i uspostava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine // Građenje i nekretnine u prometu : Revizija računovodstvo i financije : zbornik.
Zagreb, 2003. (poster,objavljeni rad,znanstveni).

4. Josipović, Tatjana.
Aktualna pitanja pravnog prometa nekretnina i poduzetništvo // xx : zbornik radova.
2002. 132-170 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Josipović, Tatjana.
Novine u zemljišnoknjižnom pravu // 5. Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu 2002 : zbornik / Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2002. 33-67 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Josipović, Tatjana.
Položaj stranaca u pravnom prometu nekretnina prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju // 5. Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu 2002. : zbornik / Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2002. 151-177 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižni sustav u Republici Hrvatskoj : obilježja, funkcije, reforma // Zbornik radova s regionalnog simpozija Izvanparnični postupak = Freiwillige Gerichtbarkeit.
Cavtat, 2004. (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Josipović, Tatjana.
Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Pravni položaj razlučnih vjerovnika u stečajnom postupku // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana; Maganić, Aleksandra.
Collective redress - National report of Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Josipović, Tatjana.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Josipović, Tatjana.
Kreditsicherungsrecht in Kroatien, Kreditrisikomindernde Techniken und Basel II // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Josipović, Tatjana.
Das Konsumentenschutzgesetz : Beginn der Europäisierung des kroatischen Vertragsrechts // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Josipović, Tatjana.
Tendencije u razvoju obveznog prava u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Josipović, Tatjana.
Posebna pravna uređenja koncesija na nekretnina // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Josipović, Tatjana.
Pravni promet nekretnina u EU : prilagodba hrvatskog pravnog sustava pravu Zajednice // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Josipović, Tatjana.
Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Josipović, Tatjana; Baretić, Marko.
Ugovori o nekretninama ; Ugovor o posredovanju, 2006. (priručnik).

2. Josipović, Tatjana.
xx, 2005. (enciklopedijska natuknica).

3. Josipović, Tatjana.
Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe, 2005. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Kanceljak, Ivana.
Pravo vremenski ograničene uporabe stvari (timeshare) / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 12.04. 2016., 351 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

2. Abdić, Adis.
Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu u Bosni i Hercegovini / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 09.02. 2015., 108 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

3. Brkić, Alaudin.
Posebno vlasničko pravo na leasingu pokretnih stvari / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zenica : Pravni fakultet, 01. 11. 2014., 359 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

4. Tuhtan Grgić, Iva.
Ugovor o nasljeđivanju / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.03. 2014., 454 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

5. Jug, Jadranko.
Zaštita i korištenje nekretnina u pravnom statusu općeg dobra / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 16.07. 2012., 258 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

6. Kelemen, Boris.
Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 23.10. 2012., 140 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

7. Bajt, Justina.
Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19.05. 2011., 513 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

8. Ernst, Hano.
Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 13.06. 2011, 938 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

9. Matuško Antonić, Ljiljana.
Uspostava pravnog jedinstva nekretnina na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.12. 2011., 455 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

10. Mihelčić, Gabrijela.
Izvansudsko namirenje stvarnopravno osiguranih tražbina / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19.05. 2011., 481 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

11. Krešić, Mirela.
Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.11. 2009., 393 str. Voditelj: Čepulo, Dalibor ; Josipović, Tatjana.

12. Radošević, Petar.
Građa posjedovnog odnosa kod objektivno koncipiranog posjeda / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 20.11. 2007., 163 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

13. Sansović, Koraljka.
Pravni položaj najmoprimca u ugovoru o najmu stana / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 15.05. 2007., 106 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

14. Jurić, Alena.
Stjecanje priraštaja u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 2.5. 2006., 109 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

15. Prišlin Krbavski, Damir.
Vlasničko-pravno uređenje alodijalnih i urbarskih zemalja u Hrvatskoj nakon reforme općeg privatnog prava god. 1852/1853 / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.12. 2006., 345 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

16. Poldrugač, Alan Mirko.
Načelo proporcionalnosti i ograničenja prava vlasništva u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 5.4. 2005., 137 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

17. Dobrić, Slaven.
Pravni položaj suvlasnika s čijim suvlasničkim dijelom (ni)je povezano vlasništvo posebnog dijela nekretnine / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 12.10. 2004., 107 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.