prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
Konzultacije:

utorak 16,00 - 17,30

Telefon:4597 542
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko pravo

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Obrazovanje i radno iskustvo: Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (31.5.1985); magistrirala na istom Fakultetu na poslijedisplomskom studiju iz  Privrednog prava na temu “Pobijanje dužnikovih pravnih radnji” (19.10.1990); doktorirala na istom Fakultetu na temu “Sustavi publiciranja prava na nekretninama kao temelji zaštite povjerenja u pravnom prometu” (disertacija obranjena 12.07.1995, promoviarana 16.2.1996); položila pravosudni ispit (1987).

Radila kao odvjetnička vježbenica (23.10.1985-29.9.1987) i sudska vježbenica (18.11.1985-18.5.1986). Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao pripravnica-poslijediplomantica (30.9.1987-6.11.1990), asistentica (7.11.1990-19.12.1995), viša asistentica (20.12.1995-22.10.1996), docentica (23.10.1996-27.6.2000), izvanredna profesorica (28.6.2000-6.2.2004). Od 17.2.1004  zaposlena je kao redovita profesorica, u trajnom zvanju do ožujka 2009.

 

Članstvo u profesionalnim organizacijama: Society of European Contract Law (SECOLA); European Law Institute; associate member of International Academy of Comparative Law; redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske; Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu; Forum za građansko pravo za jugoistočnu Europu (Civil Law Forum for South East Europe); Association for the Promotion of the Academy of European Law, Trier; Freude des Hamburger Max-Planck-Institutes für ausländisches und  internationales Privatrecht, Hamburg; član Common Core skupine za europsko privatno pravo (suvlasništvo, prijenos vlasništva na nekretninama, stvarnopravna osiguranja na nekretninama).

 

Nastavne aktivnosti: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: integrirani prediplomski i diplomski studij: Građansko pravo I i II, Građansko pravo – ugovorne obveze, Zemljišnoknjižno pravo. Poslijediplomski specijalistički studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo. Doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo, izborni predmeti: Geodetsko pravo, Posebna stvarnopravna uređenja, Pravo prostornog planiranja i urbanizma, Stvarnopravno osiguranje tražbina, Sustavi publiciranja prava na nekretninama, Zemljišnoknjižno pravo. Doktorski studij iz europskog prava Europsko privatno pravo. / Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravanja gradom: Pravni aspekti upravljanja gradom, Pravno uređenje kulturnih dobara. Ekonoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski specijalistički studij Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU: Europsko poslovno pravo. / Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: prediplomski studij: Osnove zemljišnoknjižnog prava. Gostujući professor: Wirtschaftsuniversität, Vienna (2002, 2010), Chuo University Tokyo (2010), Hokkaido University Sapporo (2010), Ryukoku University Kyoto (2010), Chonnam National University Gwangj (2010), Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2008), Law School, Tallinn University of Technology (2011), Pravni fakultet Univerziteta u Zenici (2012); Pravosudna akademija (2011); ljetna škola: "Central&Eastern European Law Summer Program" (Indiana University school of Law-Indianapolis / University of Zagreb, Faculty of Law):  Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe (Mlini, 2005, 2006, 2007), SEE  Graduates EU Law Teaching & Research Academy  at Saarbrucken 1.-13.7.2013 Saarbrücken; Universität Salzburg, Summer School Salzburg 1.-13.7.2013, IP “European Private Law”, Europäische Gerichtsbarkeit / European Jurisdiction.

 

Ostale aktivnosti: prodekanica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003/04, 2004/05); predstojnica Katedra za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); voditeljica postdoktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); predsjenica Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (2009-); članica Vijeća društveno-humanističkog područja (2009-2013); member of scientific area council - social sciencies (2013-2017); voditeljica radnje skupine za poglavlje Pravo poslovnog nastana i sloboda pružaja usluga, članica radne skupine za poglavlje Sloboda kretanja kapitala u pregovorima za pristupanje Republike Hrvatske, arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1997-); članica radnih skupina za izradu: Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1996, 2013), Zakona o zemljišnim knjigama (1996, 2011), Zemljišnoknjižnog poslovnika (1997), Zakona o nasljeđivanju (1998), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1998/1999, 2012), Zakona o komasaciji (2009), Zakona o uslugama (2009), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2011), Zakona o izvlaštenju (2013), Baze zemljišnih podataka (BZP, 2004); ispitivač na pravosudnim ispitima, Ministarstvo pravosuđa RH (2005, 2006);  savjetnik na projektu reforme zemljišnih knjiga i katastra zemljišta (2005); članica Upravnog odbora South East European Law School Network/SEELS; članica radne skupine za izradu nastavnih materijala za edukaciju sudaca i državnih odvjetnika o acquis communautaire unutar Pravosudne akademije, Ministratsvo pravosuđa (2008/2009); članica Hrvatske javnobilježničke akademije. Usavršavanja: Rechtswissenschatliche Fakultät, Karl-Franzens Universität, Graz: 1.10-30.11.1992; Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), Wirtschaftsuniversität Wien: 9-23.10.1995; Swiss Institute for Comparative Law Lausanne 1-31.7.2007; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg 1.5.-31.7.97, 1.7.-31.8.00, 1.7.-31.8.02, 1.7.-31.8.03, 1.-31.7.04, 1.-31.7.06, 1.7.-31.8.08, 1.-25.12.08, 1.-31.3.09, 1.–31.5.09, 1.-30.9.09, 1.-31.7.10, 1.-31.7.11, 1.-31.7.12, 1.-31.7.13; sudjelovala na nekoliko međunarodnih seminara i tečajeva iz područja građanskog, trgovačkog i europskog prava.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 
International Encyclopaedia of Laws: Property and Trust Law (Croatia) .
Family and Succession Law .
Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice .
Priručnik za pravnu edukaciju iz zemljišnoknjižnog prava .
Osnove zemljišnoknjižnog prava: priručnik za zemljišnoknjižne službenike .
Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji .
Immobiliarsachenrecht in Kroatien: Immobiliarrecht, Grundbuch, Kreditwesen und Hypothekenrecht .
Zemljišnoknjižno pravo .
Stvarno pravo .
Komentar Zakona o zemljišnim knjigama .
 
  Uredničke knjige
 
Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša; Petrak, Marko; Karlović, Tomislav (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Prospekthaftung in Kroatien // Haftung bei Wertpapierveräußerung, Teil 2: Ausgewählte Fragen zu Rechtsnatur der Veräußerung, Anlegerschutz, Prospekthaftung und Verjährung nach dem Recht der CEE-Staaten / Welser, Rudolf (ur.).
Zaštita potrošača u ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine // Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj / Jakša Barbić (ur.).
Razlučni vjerovnici u novom hrvatskom insolvencijskom pravu // Liber amicorum Gašo Knežević / Varady, Tibor et. al. (ur.).
Verbraucher - neue Maßnahmen gegen die Verbraucherüberschuldung in der Republik Kroatien // Festschrift für Prof. Dr. M. Ilhan Ulusan / Altop, A. ; Welser R. et al. (ur.).
Die Haftung von Rechtsanwälten und Notaren für Rat, Auskunft, Gutachten und Aufklärung nach kroatischem Recht // Rat und Auskunft als Grundlage der Haftung bei der Veräuβerung von Wertpapiere nach dem Recht der CEE-Staaten / Welser, Rudolf (ur.).
Sicherungsübereignung als Alternative für das Grundpfandrecht in der Bankpraxis // Grundpfandrechte 2016 in Europa und darüber hinaus / Lassen, Tim ; Luckow, Andreas ; Thurner, Mario (ur.).
Posebno pravno uređenje za poljoprivredno zemljište // Pravna zaštita tla / Barbić, Jakša (ur.).
Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law: The Impact of Directive 2014/104/EU on Antitrust Damage Actions on Croatian Private Law // Damages as a remedy in private law / Jurčová, Monika ; Novotná, Marianna (ur.).
Die rechtsbildende Funktion des kroatischen Grundbuchs // Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts / Wudarski, Arkadiusz (ur.).
Posebno stvarnopravno uređenje za šume i šumska zemljišta // Pravna zaštita šuma / Barbić, Jakša (ur.).
The Role of Human Rights and Fundamental Freedoms for the Development of Croatian Private Law // The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law / Trstenjak, Verica ; Weingerl, Petra (ur.).
Pravni režim vodnog dobra // Pravna zaštita voda / Barbić, Jakša (ur.).
Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in Kroatien // Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den Staaten Zentral- und Osteuropas / Welser, Rudolf (ur.).
Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinine in Kroatien // Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den Staaten Zentral- und Osteuropas / Welser, Rudolf (ur.).
Succession Law // Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Private Law Codification in The Republic of Croatia // Codification in International Perspective / Wen-Yeu Wang (ur.).
Neuheiten im kroatischen Kreditsicherungsrecht – Auswirkungen auf die traditionellen Grundsatze des Pfandrecht // Das Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa / Welser (ur.).
Property Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Croatia // Private Law Reform / Lavický, Petr ; Hurdík, Jan (ur.).
Stjecanje založnog prava na pokretninama od nevlasnika // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Uloga tradicije ABGB u reformi hrvatskog građanskog prava // Izročilo Občnega državljanskega zakonika / Polojnar Pavčnik, Ada (ur.).
Der Einfluss des Europarechts auf die Zivilrechtsreform in Kroatien // Die Rekodifikation des Privatrechts in Zentral- und Osteuropa zwischen Reformbedarf und Tradition / Welser (ur.).
Das ABGB in Kroatien – historische Geltung und Bedeutung für die kroatische Zivilrechtsgesetzgebung von Heute // 200 Jahre Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) und Europáisches Vertragsrecht / Kodek, Georg E. (ur.).
Die Entwicklung der culpa in contrahendo im kroatischen Schuldrecht mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben // Haftung aus Verschulden beim Vetragsabschluss in Zentral-und Osteuropa / Welser, Rudolf (ur.).
Croatian matrimonial regimes - an example of the non-discriminatory position of women in Croatian family law // Violence and Discrimintaion Against Women / Sözüer, Adem (ur.).
Independent Regulators in the Network Industries // Regulierungsagenturen im Spannungfeld von Recht und ökonomie/Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Posebno stvarnopravno uređenje za javne ceste // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Posebno stvarnopravno uređenje za lovišta // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Posebno stvarnopravno uređenje za kulturna dobra i arhivsku građu // Stvarno pravo - posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Harmonisation of Croatian Real Property Law with EU Law // Private Law Reform in South East Europe - Liber Amicorum Christa Jessel-Holst / Mirko S. Vasiljević, Rainer Kulms (ur.).
Vertrauensschutz im Immobilarverkeht - österreichisches Modell nach kroatischer Art, Öffnung und Wandel // Die internationale Dimesion des Rechts II, Festschrift für Willibald Posch / Tomislav Boric, Brigitta Lurger, Peter Schwarzenegger, Bernd Terlitza (ur.).
200 Jahre der ABGB-Anwendung in Kroatien – 135 Jahre als Gesetz und 65 Jahre als „Rechtsregeln“ // Festschrift 200 Jahre ABGB / Fischer-Czermak Constanze, Hopf Gerhard, Kathrein Georg, Schauer Martin (ur.).
Das Einfluss des ABGB auf Kodifikationen in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) / Berger, Elisabeth (ur.).
Verbraucherschutz in der Republik Kroatien // Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa / Wesler Rudolf (ur.).
Die Harmonisierung der Immobiliarsicherheiten:Die Eurohypothek - Model zur Integration des Hypothekarkreditmarkts der EU // Europäisches Kreditsicherungsrecht / Jürgen Basedow, Oliver Remien, Manfred Wenckstern (ur.).
Die Rolle der offenen Koordinierungsmethode bei der Harmonisierung des Privatrechts in der Europäischen Union // Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union / Open Method of Coordination in the European Union / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G ; Barić, Sanja (ur.).
The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21 st Century // National report - Croatia / Toshiyuki (ur.).
Das ABGB in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch(ABGB).: Eine europäische Privatrechtskodifikation. Band III: Das ABGB außerhalb Österreichs / Berger, Elisabeth (ur.).
Sicherungsrechte an Liegenschaften in Kroatien // Sicherungsrechte an Immobilien in Europa / Hinteregger, Monika ; Borić, Tomislav (ur.).
Land Registration and Cadastre in Croatia // Land Registration and Cadastre in selected European Countries / Horner Jetzinger, Daniela (ur.).
Nova stvarnopravna osiguranja tražbina u Republici Hrvatskoj // Stvarnopravna uređenje tranzicijskih zemalja - stanje i perspektive / Josipović, Tatjana (ur.).
Erbrecht in der Republik Kroatien // Erbrechtsentwicklung in Zentra- und Osteuropa / Welser, Rudolf (ur.).
Europäisierung des Schuldrechts in Kroatien // Die Reform des Privtrechts in Mittel- und Osteuropa / Lazar, Jan (ur.).
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu bračnom stečevinom // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje (ur.).
Prilagodba hrvatskog zakonodavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Anpassung des kroatischen Zivilrechts an europäische Standards // Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa / Welser , Rudolf (ur.).
Prilagodba hrvatskog zakondavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Baretić, Marko , Jelčić , Olga (ur.).
U potrazi za eurohipotekom // Liber amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglović, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Pravni temelji za uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Modernizacija stvarnopravnih osiguranja tražbina // Modernizacija hrvatskoga stvarnog prava / Barbić, Jakša (ur.).
Zaštita vjerovnika po Zakonu o financijskom osiguranju // Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti / Josipović, Tatjana (ur.).
Stvarnopravna osiguranja tražbina na nekretninama - pravni i gospodarski učinci // Nekretnine u pravnom prometu - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2007. / Bienenfeld, Josip ; Brežanski, Jasna ; Crnić, Jadranko ; Culi, Ema ; Jelčić, Olga ; Josipović, Tatjana ; Jug, Jadranko ; Končić, Ana Marija ; Kontrec, Damir ; Morović Pavić, Ljerka ; Radišić, Nives (ur.).
Publizitätsgrundsatz und Vertrauengrundsatz als Gründe der Realisierung und des Schutzes von Sachenrechten // Fundamentale Grundsätze des Privatrechts im vereinigten Europa / Lazar, Jan ; Blaho, Peter (ur.).
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnike stambene zgrade - stjecanje vlasništva nadstojničkih stanova i stanova nastalih prenamjenom zajedničkih prostorija // Nekretnine kao objekti imovinskih prava: nekretnine u vlasništvu države, županija, gradova i općina, bračna stečevina, posredovanje u prometu nekretninama, nadstojnički stanovi, knjižni prednik, nekretnine u ovršnom i stečajnom postupku / Grubić, Vesna (ur.).
Zajednička načela registarskog materijalnog prava // Hrvatsko registarsko pravo / Josipović, Tatjana (ur.).
Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima // Nekretnine u pravnom prometu / Josipović, Tatjana (ur.).
Pravo građenja - pravni aspekti // Nekretnine u pravnom prometu / Josipović, Tatjana (ur.).
Izvanknjižno stjecanje i prestanak stvarnih prava na nekretninama (usklađivanje zemljišnoknjižnog stanja) // Nekretnine kao objekti imovinskih prava: aktualnosti u stjecanju i raspolaganju pravima na nekretninama / Jelčić, Olga (ur.).
Zemljišnoknjižno pravo u doba uključenosti u socijalistički pravni krug // Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava.
Promjene zemljišnoknjižnog prava // Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava.
Pravno uređenje prometa nekretnina // Poslovanje nekretninama.
Založno pravo na nekretnini // Zaštita vjerovnika : stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina / Grubić, Vesna (ur.).
Posebna pravna uređenja koncesija na nekretninama // Nekretnine kao objekti imovinskih prava : izvlaštenje, denacionalizacija, hipoteka, koncesije, sukcesija, stečena prava na pomorskom dobru / Dika, Mihajlo (ur.).
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine // Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina / Jelčić, Olga (ur.).
Nasljeđivanje na temelju zakona // Novo nasljednopravno uređenje / Dika, Mihajlo (ur.).
Zaštita kulturnih dobara u Europskoj uniji // Europsko privatno pravo / Hrabar, Dubravka (ur.).
Financijski sustav // Prodaja nekretnina / Josipović, Tatjana (ur.).
 
  Udžbenici i skripta
 
Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Stvarno pravo, svezak I. i II. / Gavella, Nikola (ur.).
Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava .
Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača / Dika, Mihajlo ; Pogarčić, Zdenka (ur.).
Osnove građanskog prava, Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja .
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Recent Crisis-Motivated Reforms in Croatian Private Law. // European Lawyer Journal. XIII (2015) , 1; 73-97 (članak, znanstveni).
Das kroatische Privatrecht als die neue 28. Privatrechtsordnung der Europäischen Union. // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. 2 (2014) ; 231-237 (članak, znanstveni).
Consumer Protection in EU Residential Mortgage Markets: Common EU Rules on Mortgage Credit in the Mortgage Credit Directive. // Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 16 (2013/2014) ; 223-253 (članak, znanstveni).
Enforcement Activity in Consumer Protection Regulation in Croatia. // Journal of Consumer Policy. 36 (2013) ; 287-314 (članak, znanstveni).
Financial Leasing in Croatia and its Unification by UNIDROIT. // Uniform law review. XVI (2011) ; 271-289 (članak, znanstveni).
Grundsätze des Europarechts und Entwicklung des nationalen Privatrechts: Erfahrungen von Kroatien als Beitrittsland. // Comparative Law Review. 36 (2011) ; 87-128 (članak, znanstveni).
Erbrecht in der Republik Kroatien. // The Hokkaido Law Review. 62 (2011) , 1; 1-50 (članak, znanstveni).
Javni bilježnici i javni registri. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) ; 1117-1152 (članak, znanstveni).
Novi Zakon o obveznim odnosima i hrvatsko obvezno pravo. // Evropski pravnik. 4 (2008) ; 61-94 (članak, znanstveni).
Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) ; 6-21 (članak, znanstveni).
Brasserie du Pecheur Sa v. Bundesrepublik Deutschland (C-46/93), The Queen v. Secretary of State for Transport (C-48/93) - komentari odluka evropskih sudova. // Evropski pravnik. 2 (2007) ; 153-162 (članak, znanstveni).
The Rail Protocol and Croatian Secured Transactions Law. // Uniform Law Review. 12 (2007) ; 489-512 (članak, znanstveni).
Sloboda pružanja usluga i profesionalna odgovornost za štetu - usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 55 (2007) , 5562-5563; 1-3-6-8 (članak, znanstveni).
Njemački model refinanciranja hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosih papira s pokrićem hipotekarnih tražbina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) ; 281-314 (članak, znanstveni).
Das neue kroatische Erbrecht. // WGO. Monatshefte für osteuropäisches Recht. (2004) , 2; (članak, znanstveni).
Pretvorba prava korištenja i raspolaganja na nekretninama nakon pretvorbe njihovih nositelja u trgovačka društva kao preduvjet prilagodbe hrvatskog pravnog poretka europskima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 13 (2003) , S3; (članak, znanstveni).
Pravni režim javnih cesta i pratećih uslužnih objekata uz javne ceste. // Ceste i mostovi. 49 (2003) , 1-2; 39-46 (članak, znanstveni).
Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 671-735 (članak, znanstveni).
Pravni učinci pretvorbe društvenih poduzeća, s osobitim osvrtom na njezine imovinskopravne učinke. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 6 (2002) ; 169-203 (članak, znanstveni).
Ausländergrunderwerb in Kroatien. // WGO. Monatshefte für Osteuropäisches Recht. (2002) , 6; 411-420 (članak, znanstveni).
Stvari u vlasništvu države i drugih osoba javnog prava (javno vlasništvo). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 22 (2001) ; 95-153 (članak, znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 
The Common Core of European Private Law and Private Law Reform in Central and Eastern European Countries // .
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 
Stvarnopravna osiguranja tražbina na integriranom europskom tržištu // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Property law reform in Croatia between legal transplants and autonomous development // Private Law in Eastern Europe / Jessel-Holst, Christa ; Kulms, Rainer ; Trunk, Alexander (ur.).
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit // Das Budapester Symposium - Beitraege zur Reform des Sachenrecths in den Staaten Suedosteuropas / Thomsen, Dirk D. (ur.).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Uloga katastra u pravnom prometu nekretnina // Zbornik radova 3. hrvatskog kongresa o katastru s međunarodnim sudjelovanjem = Proceedings of the Third Croatian Congress on Cadastre with International Participation / Medak, Damir ; Pribičević, Boško ; Nikolić, Petar (ur.).
Zemljišnoknjižni sustav u RH - obilježja, funkcije, reforma // Simpozijum Doprinosi reformi vanparničnog postupka u državama jugoistočne Evrope : zbornik radova / Thomsen, Dirk D. (ur.).
Rekodifizierung des Privatrechts in Kroatien // Verhandlungsbericht der internationale Konferenze Kodifikation, Europäisierung und Vereinheitlichung des Privatrechts / Blaho, Peter ; Svidron, Jan (ur.).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Neovisni regulatori i zaštita potrošača // Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Posebni pravni režimi, Nekretnine u pravnom prometu // Posebni pravni režimi.
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 
Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom o pružanju usluga i profesionalnoj odgovornosti za štetu // Profesionalna odgovornost za štetu – odgovornost sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, stečajnih upravitelja, poreznih savjetnika, revizora, liječnika, građevinara, organizatora turističkih putovanja, članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala, te banaka,.
Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji // Usklađivanje hrvatskog računovodstvenog i finacijskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije : zbornik / Tadijančević, Stjepan ; Cota, Bogumil (ur.).
Upis građevina u zemljišne knjige i uspostava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine // Građenje i nekretnine u prometu : Revizija računovodstvo i financije : zbornik.
Aktualna pitanja pravnog prometa nekretnina i poduzetništvo // .
Novine u zemljišnoknjižnom pravu // 5. Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu 2002 : zbornik / Kuzmić, Marica (ur.).
Položaj stranaca u pravnom prometu nekretnina prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju // 5. Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu 2002. : zbornik / Kuzmić, Marica (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Zemljišnoknjižni sustav u Republici Hrvatskoj : obilježja, funkcije, reforma // Zbornik radova s regionalnog simpozija Izvanparnični postupak : Freiwillige Gerichtbarkeit.
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law // .
Pravni položaj razlučnih vjerovnika u stečajnom postupku // .
Collective redress - National report of Croatia // .
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine // .
Kreditsicherungsrecht in Kroatien, Kreditrisikomindernde Techniken und Basel II // --.
Das Konsumentenschutzgesetz : Beginn der Europäisierung des kroatischen Vertragsrechts // .
Tendencije u razvoju obveznog prava u Republici Hrvatskoj // .
Posebna pravna uređenja koncesija na nekretnina // .
Pravni promet nekretnina u EU : prilagodba hrvatskog pravnog sustava pravu Zajednice // .
Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji // .
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit // .
 
  Druge vrste radova
 
Ugovori o nekretninama ; Ugovor o posredovanju, 2006. (priručnik).
, 2005. (enciklopedijska natuknica).
Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe, 2005. (popularan rad).
Priručnik za zemljišnoknjižne službenike, 2003. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Pravo vremenski ograničene uporabe stvari (timeshare) / doktorska disertacija.
Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu u Bosni i Hercegovini / postdiplomski specijalistički rad.
Posebno vlasničko pravo na leasingu pokretnih stvari / završni rad - diplomski/integralni studij.
Ugovor o nasljeđivanju / doktorska disertacija.
Zaštita i korištenje nekretnina u pravnom statusu općeg dobra / doktorska disertacija.
Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku / magistarski rad.
Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture / doktorska disertacija.
Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina / doktorska disertacija.
Uspostava pravnog jedinstva nekretnina na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga / doktorska disertacija.
Izvansudsko namirenje stvarnopravno osiguranih tražbina / doktorska disertacija.
Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. / doktorska disertacija.
Građa posjedovnog odnosa kod objektivno koncipiranog posjeda / magistarski rad.
Pravni položaj najmoprimca u ugovoru o najmu stana / magistarski rad.
Stjecanje priraštaja u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Vlasničko-pravno uređenje alodijalnih i urbarskih zemalja u Hrvatskoj nakon reforme općeg privatnog prava god. 1852/1853 / doktorska disertacija.
Načelo proporcionalnosti i ograničenja prava vlasništva u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Pravni položaj suvlasnika s čijim suvlasničkim dijelom (ni)je povezano vlasništvo posebnog dijela nekretnine / magistarski rad.
 
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana