prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
Konzultacije:

utorak 16,00 - 17,30

Telefon:4597 542
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko pravo

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

Obrazovanje i radno iskustvo: Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (31.5.1985); magistrirala na istom Fakultetu na poslijedisplomskom studiju iz  Privrednog prava na temu “Pobijanje dužnikovih pravnih radnji” (19.10.1990); doktorirala na istom Fakultetu na temu “Sustavi publiciranja prava na nekretninama kao temelji zaštite povjerenja u pravnom prometu” (disertacija obranjena 12.07.1995, promoviarana 16.2.1996); položila pravosudni ispit (1987).

Radila kao odvjetnička vježbenica (23.10.1985-29.9.1987) i sudska vježbenica (18.11.1985-18.5.1986). Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao pripravnica-poslijediplomantica (30.9.1987-6.11.1990), asistentica (7.11.1990-19.12.1995), viša asistentica (20.12.1995-22.10.1996), docentica (23.10.1996-27.6.2000), izvanredna profesorica (28.6.2000-6.2.2004). Od 17.2.1004  zaposlena je kao redovita profesorica, u trajnom zvanju do ožujka 2009.

 

Članstvo u profesionalnim organizacijama: Society of European Contract Law (SECOLA); European Law Institute; associate member of International Academy of Comparative Law; redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske; Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu; Forum za građansko pravo za jugoistočnu Europu (Civil Law Forum for South East Europe); Association for the Promotion of the Academy of European Law, Trier; Freude des Hamburger Max-Planck-Institutes für ausländisches und  internationales Privatrecht, Hamburg; član Common Core skupine za europsko privatno pravo (suvlasništvo, prijenos vlasništva na nekretninama, stvarnopravna osiguranja na nekretninama).

 

Nastavne aktivnosti: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: integrirani prediplomski i diplomski studij: Građansko pravo I i II, Građansko pravo – ugovorne obveze, Zemljišnoknjižno pravo. Poslijediplomski specijalistički studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo. Doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo, izborni predmeti: Geodetsko pravo, Posebna stvarnopravna uređenja, Pravo prostornog planiranja i urbanizma, Stvarnopravno osiguranje tražbina, Sustavi publiciranja prava na nekretninama, Zemljišnoknjižno pravo. Doktorski studij iz europskog prava Europsko privatno pravo. / Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravanja gradom: Pravni aspekti upravljanja gradom, Pravno uređenje kulturnih dobara. Ekonoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski specijalistički studij Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU: Europsko poslovno pravo. / Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: prediplomski studij: Osnove zemljišnoknjižnog prava. Gostujući professor: Wirtschaftsuniversität, Vienna (2002, 2010), Chuo University Tokyo (2010), Hokkaido University Sapporo (2010), Ryukoku University Kyoto (2010), Chonnam National University Gwangj (2010), Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2008), Law School, Tallinn University of Technology (2011), Pravni fakultet Univerziteta u Zenici (2012); Pravosudna akademija (2011); ljetna škola: "Central&Eastern European Law Summer Program" (Indiana University school of Law-Indianapolis / University of Zagreb, Faculty of Law):  Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe (Mlini, 2005, 2006, 2007), SEE  Graduates EU Law Teaching & Research Academy  at Saarbrucken 1.-13.7.2013 Saarbrücken; Universität Salzburg, Summer School Salzburg 1.-13.7.2013, IP “European Private Law”, Europäische Gerichtsbarkeit / European Jurisdiction.

 

Ostale aktivnosti: prodekanica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003/04, 2004/05); predstojnica Katedra za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); voditeljica postdoktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); predsjenica Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (2009-); članica Vijeća društveno-humanističkog područja (2009-2013); member of scientific area council - social sciencies (2013-2017); voditeljica radnje skupine za poglavlje Pravo poslovnog nastana i sloboda pružaja usluga, članica radne skupine za poglavlje Sloboda kretanja kapitala u pregovorima za pristupanje Republike Hrvatske, arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1997-); članica radnih skupina za izradu: Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1996, 2013), Zakona o zemljišnim knjigama (1996, 2011), Zemljišnoknjižnog poslovnika (1997), Zakona o nasljeđivanju (1998), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1998/1999, 2012), Zakona o komasaciji (2009), Zakona o uslugama (2009), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2011), Zakona o izvlaštenju (2013), Baze zemljišnih podataka (BZP, 2004); ispitivač na pravosudnim ispitima, Ministarstvo pravosuđa RH (2005, 2006);  savjetnik na projektu reforme zemljišnih knjiga i katastra zemljišta (2005); članica Upravnog odbora South East European Law School Network/SEELS; članica radne skupine za izradu nastavnih materijala za edukaciju sudaca i državnih odvjetnika o acquis communautaire unutar Pravosudne akademije, Ministratsvo pravosuđa (2008/2009); članica Hrvatske javnobilježničke akademije. Usavršavanja: Rechtswissenschatliche Fakultät, Karl-Franzens Universität, Graz: 1.10-30.11.1992; Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), Wirtschaftsuniversität Wien: 9-23.10.1995; Swiss Institute for Comparative Law Lausanne 1-31.7.2007; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg 1.5.-31.7.97, 1.7.-31.8.00, 1.7.-31.8.02, 1.7.-31.8.03, 1.-31.7.04, 1.-31.7.06, 1.7.-31.8.08, 1.-25.12.08, 1.-31.3.09, 1.–31.5.09, 1.-30.9.09, 1.-31.7.10, 1.-31.7.11, 1.-31.7.12, 1.-31.7.13; sudjelovala na nekoliko međunarodnih seminara i tečajeva iz područja građanskog, trgovačkog i europskog prava.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Josipović, Tatjana.
International Encyclopaedia of Laws: Property and Trust Law (Croatia) .
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013 (monografija).

2. Šarčević, Petar; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Hlača, Nenad; Kunda, Ivana.
Family and Succession Law .
Rijnland in Leiden : Kluwer Law International, 2011 (monografija).

3. Josipović, Tatjana.
Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice .
Zagreb : Narodne novine, 2005 (monografija).

4. Josipović, Tatjana.
Priručnik za pravnu edukaciju iz zemljišnoknjižnog prava .
Zagreb ; Velika Gorica : Narodne novine ; Tipomat, 2005. (monografija).

5. Josipović, Tatjana.
Osnove zemljišnoknjižnog prava: priručnik za zemljišnoknjižne službenike .
Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, 2003 (monografija).

6. Josipović, Tatjana.
Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji .
Zagreb : Narodne novine, 2003 (monografija).

7. Josipović, Tatjana.
Immobiliarsachenrecht in Kroatien: Immobiliarrecht, Grundbuch, Kreditwesen und Hypothekenrecht .
Wien : Center of Legal Competence (CLC), 2002 (monografija).

8. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižno pravo .
Zagreb : Informator, 2001 (monografija).

9. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan.
Stvarno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 1998 (monografija).

10. Josipović, Tatjana.
Komentar Zakona o zemljišnim knjigama .
Zagreb : Informator, 1998 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
The Netherlands : Kluwer Law International, 2014 (monografija).

2. Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša; Petrak, Marko; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Josipović, Tatjana.
Prospekthaftung in Kroatien // Haftung bei Wertpapierveräußerung, Teil 2: Ausgewählte Fragen zu Rechtsnatur der Veräußerung, Anlegerschutz, Prospekthaftung und Verjährung nach dem Recht der CEE-Staaten / Welser, Rudolf (ur.).
Beč : MANZ, 2017.. Str. 269-287.

2. Josipović, Tatjana.
Zaštita potrošača u ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine // Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj / Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.. Str. 37-65.

3. Josipović, Tatjana.
Razlučni vjerovnici u novom hrvatskom insolvencijskom pravu // Liber amicorum Gašo Knežević / Varady, Tibor et. al. (ur.).
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, Udruženje za arbitražno pravo,, 2016. Str. 58-98.

4. Josipović, Tatjana.
Verbraucher - neue Maßnahmen gegen die Verbraucherüberschuldung in der Republik Kroatien // Festschrift für Prof. Dr. M. Ilhan Ulusan / Altop, A. ; Welser R. et al. (ur.).
Ankara : Cilt III. Seckin Hukuk, 2016. Str. 429-450.

5. Josipović, Tatjana.
Die Haftung von Rechtsanwälten und Notaren für Rat, Auskunft, Gutachten und Aufklärung nach kroatischem Recht // Rat und Auskunft als Grundlage der Haftung bei der Veräuβerung von Wertpapiere nach dem Recht der CEE-Staaten / Welser, Rudolf (ur.).
Beč : Manz Verlag Wien, 2016. Str. 65-76.

6. Josipović, Tatjana.
Sicherungsübereignung als Alternative für das Grundpfandrecht in der Bankpraxis // Grundpfandrechte 2016 in Europa und darüber hinaus / Lassen, Tim ; Luckow, Andreas ; Thurner, Mario (ur.).
Berlin : VDP, 2016. Str. 101-112.

7. Josipović, Tatjana.
Posebno pravno uređenje za poljoprivredno zemljište // Pravna zaštita tla / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Str. 53-75.

8. Josipović, Tatjana.
Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law: The Impact of Directive 2014/104/EU on Antitrust Damage Actions on Croatian Private Law // Damages as a remedy in private law / Jurčová, Monika ; Novotná, Marianna (ur.).
Prague : Leges, 2016. Str. 55-81.

9. Josipović, Tatjana.
Die rechtsbildende Funktion des kroatischen Grundbuchs // Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts / Wudarski, Arkadiusz (ur.).
Berlin : Dunker&Humbolt, 2016. Str. 239-268.

10. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za šume i šumska zemljišta // Pravna zaštita šuma / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2016. Str. 37-54.

11. Josipović, Tatjana.
The Role of Human Rights and Fundamental Freedoms for the Development of Croatian Private Law // The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law / Trstenjak, Verica ; Weingerl, Petra (ur.).
Berlin : Springer, 2016. Str. 199-246.

12. Josipović, Tatjana.
Pravni režim vodnog dobra // Pravna zaštita voda / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Str. 99-122.

13. Josipović, Tatjana.
Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in Kroatien // Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den Staaten Zentral- und Osteuropas / Welser, Rudolf (ur.).
Wien : MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2015. Str. 39-67.

14. Josipović, Tatjana.
Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinine in Kroatien // Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den Staaten Zentral- und Osteuropas / Welser, Rudolf (ur.).
Beč : Manz Verlag Wien, 2015. Str. 39-68.

15. Gliha, Igor; Josipović, Tatjana.
Succession Law // Introduction to The Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
The Netherlands : Kluwer Law International, 2014. Str. 191-215.

16. Josipović, Tatjana.
Private Law Codification in The Republic of Croatia // Codification in International Perspective / Wen-Yeu Wang (ur.).
Heidelberg : Springer, 2014. Str. 107-123.

17. Josipović, Tatjana.
Neuheiten im kroatischen Kreditsicherungsrecht – Auswirkungen auf die traditionellen Grundsatze des Pfandrecht // Das Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa / Welser (ur.).
Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014. Str. 73-108.

18. Josipović, Tatjana.
Property Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 95-131.

19. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Nikšić, Saša.
Croatia // Private Law Reform / Lavický, Petr ; Hurdík, Jan (ur.).
Brno : Masaryk University, 2014. Str. 111-131.

20. Ernst, Hano; Josipović, Tatjana.
Stjecanje založnog prava na pokretninama od nevlasnika // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 1033-1066.

21. Josipović, Tatjana.
Uloga tradicije ABGB u reformi hrvatskog građanskog prava // Izročilo Občnega državljanskega zakonika / Polojnar Pavčnik, Ada (ur.).
Ljubljana : GV Založba, 2013. Str. 271-306.

22. Josipović, Tatjana.
Der Einfluss des Europarechts auf die Zivilrechtsreform in Kroatien // Die Rekodifikation des Privatrechts in Zentral- und Osteuropa zwischen Reformbedarf und Tradition / Welser (ur.).
Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2013. Str. 43-69.

23. Josipović, Tatjana.
Das ABGB in Kroatien – historische Geltung und Bedeutung für die kroatische Zivilrechtsgesetzgebung von Heute // 200 Jahre Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) und Europáisches Vertragsrecht / Kodek, Georg E. (ur.).
Manz : MANZ'sche Wien, 2012. Str. 33-54.

24. Josipović, Tatjana.
Die Entwicklung der culpa in contrahendo im kroatischen Schuldrecht mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben // Haftung aus Verschulden beim Vetragsabschluss in Zentral-und Osteuropa / Welser, Rudolf (ur.).
Wien : MANZ'sche Wien, 2012. Str. 1-50.

25. Josipović, Tatjana.
Croatian matrimonial regimes - an example of the non-discriminatory position of women in Croatian family law // Violence and Discrimintaion Against Women / Sözüer, Adem (ur.).
Istanbul : Adalet Yayinevi, 2012. Str. 623-650.

26. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša; Bilić, Antun.
Independent Regulators in the Network Industries // Regulierungsagenturen im Spannungfeld von Recht und ökonomie/Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Dr. Kovač, 2012. Str. 231-286.

27. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za javne ceste // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 405-449.

28. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za lovišta // Stvarno pravo posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 555-571.

29. Josipović, Tatjana.
Posebno stvarnopravno uređenje za kulturna dobra i arhivsku građu // Stvarno pravo - posebna stvarnopravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 373-399.

30. Josipović, Tatjana.
Harmonisation of Croatian Real Property Law with EU Law // Private Law Reform in South East Europe - Liber Amicorum Christa Jessel-Holst / Mirko S. Vasiljević, Rainer Kulms (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. Str. 280-305.

31. Josipović, Tatjana.
Vertrauensschutz im Immobilarverkeht - österreichisches Modell nach kroatischer Art, Öffnung und Wandel // Die internationale Dimesion des Rechts II, Festschrift für Willibald Posch / Tomislav Boric, Brigitta Lurger, Peter Schwarzenegger, Bernd Terlitza (ur.).
Wien : LexisNexis ARD ORAC, 2011. Str. 285-300.

32. Josipović, Tatjana.
200 Jahre der ABGB-Anwendung in Kroatien – 135 Jahre als Gesetz und 65 Jahre als „Rechtsregeln“ // Festschrift 200 Jahre ABGB / Fischer-Czermak Constanze, Hopf Gerhard, Kathrein Georg, Schauer Martin (ur.).
Beč : Manz Verlag Wien, 2011. Str. 157-174.

33. Gliha, Igor; Josipović, Tatjana.
Das Einfluss des ABGB auf Kodifikationen in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2010. Str. 180-197.

34. Josipović, Tatjana.
Verbraucherschutz in der Republik Kroatien // Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa / Wesler Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2010. Str. 53-80.

35. Josipović, Tatjana.
Die Harmonisierung der Immobiliarsicherheiten:Die Eurohypothek - Model zur Integration des Hypothekarkreditmarkts der EU // Europäisches Kreditsicherungsrecht / Jürgen Basedow, Oliver Remien, Manfred Wenckstern (ur.).
Tubingen : Mohr Siebeck GmbH & Company KG, 2010. Str. 71-128.

36. Josipović, Tatjana.
Die Rolle der offenen Koordinierungsmethode bei der Harmonisierung des Privatrechts in der Europäischen Union // Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union / Open Method of Coordination in the European Union / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Dr. Kovač, 2010. Str. 215-262.

37. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor.
The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21 st Century // National report - Croatia / Toshiyuki (ur.).
Leiden-Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 247-280.

38. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Stipković, Zlatan; Gavella, Nikola.
Das ABGB in Kroatien // Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch(ABGB).: Eine europäische Privatrechtskodifikation. Band III: Das ABGB außerhalb Österreichs / Berger, Elisabeth (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot GmbH, 2010. Str. 163-204.

39. Josipović, Tatjana.
Sicherungsrechte an Liegenschaften in Kroatien // Sicherungsrechte an Immobilien in Europa / Hinteregger, Monika ; Borić, Tomislav (ur.).
Graz : LIT Verlag Münster, 2009. Str. 91-128.

40. Josipović, Tatjana.
Land Registration and Cadastre in Croatia // Land Registration and Cadastre in selected European Countries / Horner Jetzinger, Daniela (ur.).
Wien, Graz : Intersentia, 2009. Str. 97-119.

41. Josipović, Tatjana.
Nova stvarnopravna osiguranja tražbina u Republici Hrvatskoj // Stvarnopravna uređenje tranzicijskih zemalja - stanje i perspektive / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 431-484.

42. Josipović, Tatjana.
Erbrecht in der Republik Kroatien // Erbrechtsentwicklung in Zentra- und Osteuropa / Welser, Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2009. Str. 189-202.

43. Josipović, Tatjana.
Europäisierung des Schuldrechts in Kroatien // Die Reform des Privtrechts in Mittel- und Osteuropa / Lazar, Jan (ur.).
Bratislava-Trnava : Iura edition, 2009. Str. 107-131.

44. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu bračnom stečevinom // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačer, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 547-592.

45. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog zakonodavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3-25.

46. Josipović, Tatjana.
Anpassung des kroatischen Zivilrechts an europäische Standards // Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa / Welser , Rudolf (ur.).
Wien : Manz, 2008. Str. 141-159.

47. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog zakondavstva o nekretninama propisima EU // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Baretić, Marko , Jelčić , Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3-32.

48. Josipović, Tatjana.
U potrazi za eurohipotekom // Liber amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglović, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 243-315.

49. Josipović, Tatjana.
Pravni temelji za uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 1-24.

50. Josipović, Tatjana.
Modernizacija stvarnopravnih osiguranja tražbina // Modernizacija hrvatskoga stvarnog prava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. Str. 58-60.

51. Josipović, Tatjana.
Zaštita vjerovnika po Zakonu o financijskom osiguranju // Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 21-42.

52. Josipović, Tatjana.
Stvarnopravna osiguranja tražbina na nekretninama - pravni i gospodarski učinci // Nekretnine u pravnom prometu - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2007. / Bienenfeld, Josip ; Brežanski, Jasna ; Crnić, Jadranko ; Culi, Ema ; Jelčić, Olga ; Josipović, Tatjana ; Jug, Jadranko ; Končić, Ana Marija ; Kontrec, Damir ; Morović Pavić, Ljerka ; Radišić, Nives (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2007. Str. 3-45.

53. Josipović, Tatjana.
Publizitätsgrundsatz und Vertrauengrundsatz als Gründe der Realisierung und des Schutzes von Sachenrechten // Fundamentale Grundsätze des Privatrechts im vereinigten Europa / Lazar, Jan ; Blaho, Peter (ur.).
Bratislava : Iura Edition, 2007. Str. 147-168.

54. Josipović, Tatjana.
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnike stambene zgrade - stjecanje vlasništva nadstojničkih stanova i stanova nastalih prenamjenom zajedničkih prostorija // Nekretnine kao objekti imovinskih prava: nekretnine u vlasništvu države, županija, gradova i općina, bračna stečevina, posredovanje u prometu nekretninama, nadstojnički stanovi, knjižni prednik, nekretnine u ovršnom i stečajnom postupku / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine, 2006.

55. Josipović, Tatjana.
Zajednička načela registarskog materijalnog prava // Hrvatsko registarsko pravo / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006. Str. 1-29.

56. Josipović, Tatjana.
Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima // Nekretnine u pravnom prometu / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2006. Str. 3-33.

57. Josipović, Tatjana.
Pravo građenja - pravni aspekti // Nekretnine u pravnom prometu / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2006. Str. 120-143.

58. Josipović, Tatjana.
Izvanknjižno stjecanje i prestanak stvarnih prava na nekretninama (usklađivanje zemljišnoknjižnog stanja) // Nekretnine kao objekti imovinskih prava: aktualnosti u stjecanju i raspolaganju pravima na nekretninama / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2005. Str. 175.

59. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižno pravo u doba uključenosti u socijalistički pravni krug // Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005. Str. 140-155.

60. Josipović, Tatjana.
Promjene zemljišnoknjižnog prava // Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005. Str. 259-269.

61. Josipović, Tatjana.
Pravno uređenje prometa nekretnina // Poslovanje nekretninama.
Zagreb : Burza nekretnina : Hrvatska gospodarska komora, 2005. Str. 11-107.

62. Josipović, Tatjana.
Založno pravo na nekretnini // Zaštita vjerovnika : stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine ; Denona, 2005.

63. Josipović, Tatjana.
Posebna pravna uređenja koncesija na nekretninama // Nekretnine kao objekti imovinskih prava : izvlaštenje, denacionalizacija, hipoteka, koncesije, sukcesija, stečena prava na pomorskom dobru / Dika, Mihajlo (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004.

64. Josipović, Tatjana.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine // Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004.

65. Josipović, Tatjana.
Nasljeđivanje na temelju zakona // Novo nasljednopravno uređenje / Dika, Mihajlo (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003. Str. 31-55.

66. Josipović, Tatjana.
Zaštita kulturnih dobara u Europskoj uniji // Europsko privatno pravo / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2002. Str. 97-146.

67. Josipović, Tatjana; Kvasnička, Predrag; Matešić, Leo; Šurjak, Dinka; Dubravica, Vlatko; Stojanović, Alen; Andrijašević, Sanja.
Financijski sustav // Prodaja nekretnina / Josipović, Tatjana (ur.).
Zagreb : Hrvatska gospodarska komora ; Burza nektretnina, 1998. Str. 79-175.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Gavella, Nikola; Ernst, Hano; Belaj, Vlado; Jug, Jadranko; Nikšić, Saša; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Radionov, Nikoleta; Marin, Jasenko; Baretić, Marko.
Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011.

2. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan.
Stvarno pravo, svezak I. i II. / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007.

3. Gavella, Nikola; Alinčić, Mira; Klarić, Petar; Sajko, Krešimir; Tumbri, Tanja; Stipkovic, Zlatan; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Matanovac, Romana; Ernst, Hano.
Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava .
Zagreb : Pravni fakultet, 2005.

4. Baretić, Marko; Dika, Mihajlo; Jordanić, Branko; Josipović, Tatjana; Marijan, Ranko; Pogarčić, Zdenka.
Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača / Dika, Mihajlo ; Pogarčić, Zdenka (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003..

5. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor.
Osnove građanskog prava, Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja .
Zagreb : Organizator, 2000.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Recent Crisis-Motivated Reforms in Croatian Private Law. // European Lawyer Journal. XIII (2015) , 1; 73-97 (članak, znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Das kroatische Privatrecht als die neue 28. Privatrechtsordnung der Europäischen Union. // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. 2 (2014) ; 231-237 (članak, znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Consumer Protection in EU Residential Mortgage Markets: Common EU Rules on Mortgage Credit in the Mortgage Credit Directive. // Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 16 (2013/2014) ; 223-253 (članak, znanstveni).

4. Josipović, Tatjana.
Enforcement Activity in Consumer Protection Regulation in Croatia. // Journal of Consumer Policy. 36 (2013) ; 287-314 (članak, znanstveni).

5. Josipović, Tatjana.
Financial Leasing in Croatia and its Unification by UNIDROIT. // Uniform law review. XVI (2011) ; 271-289 (članak, znanstveni).

6. Josipović, Tatjana.
Grundsätze des Europarechts und Entwicklung des nationalen Privatrechts: Erfahrungen von Kroatien als Beitrittsland. // Comparative Law Review. 36 (2011) ; 87-128 (članak, znanstveni).

7. Josipović, Tatjana.
Erbrecht in der Republik Kroatien. // The Hokkaido Law Review. 62 (2011) , 1; 1-50 (članak, znanstveni).

8. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Javni bilježnici i javni registri. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) ; 1117-1152 (članak, znanstveni).

9. Josipović, Tatjana; Nikšić, Saša.
Novi Zakon o obveznim odnosima i hrvatsko obvezno pravo. // Evropski pravnik. 4 (2008) ; 61-94 (članak, znanstveni).

10. Josipović, Tatjana.
Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. // Hrvatska pravna revija. 7 (2007) ; 6-21 (članak, znanstveni).

11. Josipović, Tatjana.
Brasserie du Pecheur Sa v. Bundesrepublik Deutschland (C-46/93), The Queen v. Secretary of State for Transport (C-48/93) - komentari odluka evropskih sudova. // Evropski pravnik. 2 (2007) ; 153-162 (članak, znanstveni).

12. Josipović, Tatjana.
The Rail Protocol and Croatian Secured Transactions Law. // Uniform Law Review. 12 (2007) ; 489-512 (članak, znanstveni).

13. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Sloboda pružanja usluga i profesionalna odgovornost za štetu - usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 55 (2007) , 5562-5563; 1-3-6-8 (članak, znanstveni).

14. Josipović, Tatjana.
Njemački model refinanciranja hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosih papira s pokrićem hipotekarnih tražbina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) ; 281-314 (članak, znanstveni).

15. Josipović, Tatjana.
Das neue kroatische Erbrecht. // WGO. Monatshefte für osteuropäisches Recht. (2004) , 2; (članak, znanstveni).

16. Gavella Nikola; Josipović, Tatjana.
Pretvorba prava korištenja i raspolaganja na nekretninama nakon pretvorbe njihovih nositelja u trgovačka društva kao preduvjet prilagodbe hrvatskog pravnog poretka europskima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 13 (2003) , S3; (članak, znanstveni).

17. Josipović, Tatjana.
Pravni režim javnih cesta i pratećih uslužnih objekata uz javne ceste. // Ceste i mostovi. 49 (2003) , 1-2; 39-46 (članak, znanstveni).

18. Josipović, Tatjana.
Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 671-735 (članak, znanstveni).

19. Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana.
Pravni učinci pretvorbe društvenih poduzeća, s osobitim osvrtom na njezine imovinskopravne učinke. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 6 (2002) ; 169-203 (članak, znanstveni).

20. Josipović, Tatjana.
Ausländergrunderwerb in Kroatien. // WGO. Monatshefte für Osteuropäisches Recht. (2002) , 6; 411-420 (članak, znanstveni).

21. Josipović, Tatjana.
Stvari u vlasništvu države i drugih osoba javnog prava (javno vlasništvo). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 22 (2001) ; 95-153 (članak, znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Josipović, Tatjana.
The Common Core of European Private Law and Private Law Reform in Central and Eastern European Countries // .
(plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Josipović, Tatjana; Ernst, Hano.
Stvarnopravna osiguranja tražbina na integriranom europskom tržištu // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb, 2012. 133-155 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Property law reform in Croatia between legal transplants and autonomous development // Private Law in Eastern Europe / Jessel-Holst, Christa ; Kulms, Rainer ; Trunk, Alexander (ur.).
Mohr Siebeck, 2010. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit // Das Budapester Symposium - Beitraege zur Reform des Sachenrecths in den Staaten Suedosteuropas / Thomsen, Dirk D. (ur.).
Bremen : Edition Temmen, 2003. 98-132 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Josipović, Tatjana.
Uloga katastra u pravnom prometu nekretnina // Zbornik radova 3. hrvatskog kongresa o katastru s međunarodnim sudjelovanjem = Proceedings of the Third Croatian Congress on Cadastre with International Participation / Medak, Damir ; Pribičević, Boško ; Nikolić, Petar (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2005. 59-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižni sustav u RH - obilježja, funkcije, reforma // Simpozijum Doprinosi reformi vanparničnog postupka u državama jugoistočne Evrope : zbornik radova / Thomsen, Dirk D. (ur.).
Bremen : Edition Temmen, 2005. 49-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Rekodifizierung des Privatrechts in Kroatien // Verhandlungsbericht der internationale Konferenze Kodifikation, Europäisierung und Vereinheitlichung des Privatrechts / Blaho, Peter ; Svidron, Jan (ur.).
Bratislava ; Trnava : IURA Edition, 2004. 209-238 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Neovisni regulatori i zaštita potrošača // Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb, 2016. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Posebni pravni režimi, Nekretnine u pravnom prometu // Posebni pravni režimi.
Zagreb : Inženjerski biro, 2003. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom o pružanju usluga i profesionalnoj odgovornosti za štetu // Profesionalna odgovornost za štetu – odgovornost sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, stečajnih upravitelja, poreznih savjetnika, revizora, liječnika, građevinara, organizatora turističkih putovanja, članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala, te banaka,.
Zagreb : Narodne novine, 2007. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji // Usklađivanje hrvatskog računovodstvenog i finacijskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije : zbornik / Tadijančević, Stjepan ; Cota, Bogumil (ur.).
Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2005. 276-286 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana.
Upis građevina u zemljišne knjige i uspostava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine // Građenje i nekretnine u prometu : Revizija računovodstvo i financije : zbornik.
Zagreb, 2003. (poster,objavljeni rad,znanstveni).

4. Josipović, Tatjana.
Aktualna pitanja pravnog prometa nekretnina i poduzetništvo // .
2002. 132-170 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Josipović, Tatjana.
Novine u zemljišnoknjižnom pravu // 5. Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu 2002 : zbornik / Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2002. 33-67 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Josipović, Tatjana.
Položaj stranaca u pravnom prometu nekretnina prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju // 5. Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu 2002. : zbornik / Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2002. 151-177 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Josipović, Tatjana.
Zemljišnoknjižni sustav u Republici Hrvatskoj : obilježja, funkcije, reforma // Zbornik radova s regionalnog simpozija Izvanparnični postupak : Freiwillige Gerichtbarkeit.
Cavtat, 2004. (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Josipović, Tatjana.
Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Josipović, Tatjana.
Pravni položaj razlučnih vjerovnika u stečajnom postupku // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Josipović, Tatjana; Maganić, Aleksandra.
Collective redress - National report of Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Josipović, Tatjana.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Josipović, Tatjana.
Kreditsicherungsrecht in Kroatien, Kreditrisikomindernde Techniken und Basel II // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Josipović, Tatjana.
Das Konsumentenschutzgesetz : Beginn der Europäisierung des kroatischen Vertragsrechts // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Josipović, Tatjana.
Tendencije u razvoju obveznog prava u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Josipović, Tatjana.
Posebna pravna uređenja koncesija na nekretnina // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Josipović, Tatjana.
Pravni promet nekretnina u EU : prilagodba hrvatskog pravnog sustava pravu Zajednice // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Josipović, Tatjana.
Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Josipović, Tatjana.
Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).
 
  Druge vrste radova
 

1. Josipović, Tatjana; Baretić, Marko.
Ugovori o nekretninama ; Ugovor o posredovanju, 2006. (priručnik).

2. Josipović, Tatjana.
, 2005. (enciklopedijska natuknica).

3. Josipović, Tatjana.
Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe, 2005. (popularan rad).

4. Josipović, Tatjana.
Priručnik za zemljišnoknjižne službenike, 2003. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Kanceljak, Ivana.
Pravo vremenski ograničene uporabe stvari (timeshare) / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 12.04. 2016., 351 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

2. Abdić, Adis.
Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu u Bosni i Hercegovini / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 09.02. 2015., 108 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

3. Brkić, Alaudin.
Posebno vlasničko pravo na leasingu pokretnih stvari / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zenica : Pravni fakultet, 01. 11. 2014., 359 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

4. Tuhtan Grgić, Iva.
Ugovor o nasljeđivanju / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.03. 2014., 454 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

5. Jug, Jadranko.
Zaštita i korištenje nekretnina u pravnom statusu općeg dobra / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 16.07. 2012., 258 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

6. Kelemen, Boris.
Stvarnopravno uređenje plinovodnih i naftovodnih sustava kao energetskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 23.10. 2012., 140 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

7. Bajt, Justina.
Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19.05. 2011., 513 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

8. Ernst, Hano.
Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 13. 06. 2011, 938 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

9. Matuško Antonić, Ljiljana.
Uspostava pravnog jedinstva nekretnina na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.12. 2011., 455 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

10. Mihelčić, Gabrijela.
Izvansudsko namirenje stvarnopravno osiguranih tražbina / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19.05. 2011., 481 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

11. Krešić, Mirela.
Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.11. 2009., 393 str. Voditelj: Čepulo, Dalibor ; Josipović, Tatjana.

12. Radošević, Petar.
Građa posjedovnog odnosa kod objektivno koncipiranog posjeda / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 20.11. 2007., 163 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

13. Sansović, Koraljka.
Pravni položaj najmoprimca u ugovoru o najmu stana / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 15.05. 2007., 106 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

14. Jurić, Alena.
Stjecanje priraštaja u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 2.5. 2006., 109 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

15. Prišlin Krbavski, Damir.
Vlasničko-pravno uređenje alodijalnih i urbarskih zemalja u Hrvatskoj nakon reforme općeg privatnog prava god. 1852/1853 / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.12. 2006., 345 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

16. Poldrugač, Alan Mirko.
Načelo proporcionalnosti i ograničenja prava vlasništva u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 5.4. 2005., 137 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.

17. Dobrić, Slaven.
Pravni položaj suvlasnika s čijim suvlasničkim dijelom (ni)je povezano vlasništvo posebnog dijela nekretnine / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 12.10. 2004., 107 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.
 
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana