Statut društva diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 70/97 i 106/97) Skupština Društva diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj u Zagrebu, dana 7. studenog 2001. donosi sljedeći


S T A T U T
DRUŠTVA DIPLOMIRANIH PRAVNIKA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


I . OPĆE ODREDBE, PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 1.

(1) Društvo diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo) je udruga u koju se mogu učlaniti diplomirani pravnici koji su diplomu stekli na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Fakultet), te druge pravne i fizičke osobe sukladno ovom Statutu radi unapređivanja i pomaganja nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Fakulteta i njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu.

(2) Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Društva, područje njegova djelovanja, predstavljanje i zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Društva, stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak Društva i raspolaganje imovinom za slučaj njena prestanka, te druga važna pitanja za rad Društva.

Članak 2.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske. Društvo se može udružiti u domaće i inozemne udruge koje imaju za cilj promoviranje studija prava, te izučavanje prava općenito.


II. NAZIV I SJEDIŠTE, TE OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

(1) Naziv Društva je: DRUŠTVO DIPLOMIRANIH PRAVNIKA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

(2) U korespondenciji i na izdanjima koristi se i naziv Društva na latinskom jeziku: ALMAE MATRIS ALUMNAE ET ALUMNI CROATICAE-FACULTAS IURIDICA, koji se može koristiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

(3) Uz nazive iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koriste se i kratice za naziv Društva, i to: DDP-PFZ za naziv na hrvatskom jeziku, i AMAC-FI za naziv na latinskom jeziku.


Članak 4.

(1) Društvo ima svojstvo pravne osobe, a sjedište mu je u Zagrebu, pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

(2) Društvo je nedobitna (neprofitna) pravna osoba koja svoju imovinu koristi isključivo za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 5.

(1) Društvo ima znak i pečat. Znak i pečat su identični i čine ih dvije koncentrične kružnice između kojih je napisan naziv Društva na hrvatskom i latinskom jeziku, a unutarnja kružnica okružuje znak Pravnog fakulteta u Zagrebu koji čini crtež zgrade Sveučilišta u Zagrebu.

(2) Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Društva, te financijska i druga dokumentacija.


III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 6.

(1) Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Društva neograničeno u okviru djelatnosti, te je ovlašteni potpisnik Društva.

(2) U slučaju spriječenosti predsjednika, Društvo zastupa potpredsjednik neograničeno u okviru njegove djelatnosti, te je tada ovlašteni potpisnik Društva.

(3) Upravni odbor može ovlastiti i druge članove Društva za potpisivanje korespondencije, financijske i druge dokumentacije, te im dati punomoć za predstavljanje ili zastupanje.


IV. JAVNOST RADA DRUŠTVA

Članak 7.

(1) Rad Društva je javan.

(2) O svom radu Društvo informira javnost putem javnih sredstava priopćavanja i svojih publikacija.

(3) Za javnost rada odgovorni su predsjednik Društva i Upravni odbor. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Društva koji su njena poslovna tajna.


V. CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 8.

Ciljevi postojanja i rada Društva su:

- njegovanje poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
- njegovanje tradicija Fakulteta;
- promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu;
- pomaganje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu;
- rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak Fakulteta;
- stvaranje i njegovanje veza među diplomiranim pravnicima Fakulteta;
- njegovanje i razvitak ugleda i etike pravničkog poziva;
- raspravljanje znanstvenih i stručnih problema pravničke struke i zauzimanje stanovišta o njima i
- poticanje i razvitak suradnje Fakulteta sa drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama, te suradnje sa sličnim društvima (AMAC/AMC) u zemlji i inozemstvu.

Članak 9.

U okviru cilja radi kojeg je Društvo osnovano, ono posebno obavlja sljedeće poslove i djelatnosti:

- okuplja diplomirane pravnike Fakulteta i druge osobe koje djeluju na ostvarivanju ciljeva Društva, sukladno Statutu;
- organizira znanstvene i stručne skupove koji imaju za cilj unapređenje Fakulteta i njegove nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti;
- izdaje publikacije;
- organizira sastanke, seminare, tribine i druge skupove članstva i drugih osoba radi promicanja ciljeva Društva;
- sudjeluje u aktivnostima stalnog obrazovanja pravnika;
- pomaže Fakultetu u prikupljanju donacija radi unapređenja njegove djelatnosti;
- prikuplja sredstva radi pomaganja nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta;
- ostvaruje suradnju sa drugim znanstvenim, stručnim i obrazovnim institucijama, te udrugama koje promiču aktivnosti drugih sveučilišta i fakulteta;
- na različite načine pomaže studente i mlade diplomirane pravnike, te potiče njihov stručni rad i usavršavanje;
- organizira obilježavanje važnih obljetnica Fakulteta;
- potiče, pomaže i organizira različite oblike druženja članova, nastavnika i studenata, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike druženja;
- potiče unapređenje hrvatskog pravnog sustava te njegovu harmonizaciju s pravnim sustavima europskih država;
- obavlja druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz članka 8. ovoga Statuta.


VI. ČLANSTVO

Članak 10.

(1) Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupiruće i počasno. Pod uvjetima predviđenim ovim Statutom, članovima Društva mogu pod jednakim uvjetima postati svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske. Članom Društva pod jednakim uvjetima može postati i punoljetni stranac.

(2) Redovnim članom mogu postati diplomirani pravnici koji su diplomirali na Fakultetu, ili su na njemu stekli stupanj magistra ili doktorat znanosti.

(3) Podupirućim članom mogu postati pravne i fizičke osobe koji svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva Društva. Pravne osobe u radu Društva zastupa opunomoćeni predstavnik.

(4) Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela djelovanju Društva ili Fakulteta, ili je svojim doprinosom pravnoj znanosti ili praksi dala doprinos međunarodno priznatog značaja.

Članak 11.

(1) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovno i produpiruće članstvo donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva, molbe ili pristupnice osobe koja želi postati član Društva, ili na temelju prijedloga trojice članova uz prethodno pribavljeni pristanak kandidata.

(3) Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije godinu dana od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Društvo vodi i čuva popis članova. Za vođenje popisa članova odgovoran je tajnik Društva.

Članak 12.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom redovnom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 13.

(1) Članstvo u Udruzi, redovno i podupiruće, prestaje:
- istupom,
- brisanjem
- isključenjem i
- smrću.

(2) Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeluje u radu Društva ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Upravnog odbora. Na takvu odluku upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

(3) Počasno članstvo prestaje smrću ili odlukom Skupštine, na prijedlog Upravnog odbora ili predsjednika Društva.

Članak 14.

(1) Redovni članovi Društva imaju jednaka prava i dužnosti, a posebno:
- sudjelovati u radu Društva,
- birati i biti birani u tijela Društva,
- biti informirani o cjelokupnom radu Društva,
- plaćati članarinu, te
- ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Društva.

(2) Počasni i podupirući članovi sudjeluju u radu Društva, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u njegova tijela.

Članak 15.

(1) Društvo se može učlaniti ili udružiti u druge domaće i međunarodne asocijacije.

(2) Društvo može osnovati svoje ogranke i izvan sjedišta Društva. Odluku o osnivanju ogranka, njegovu ustroju i prestanku donosi Upravni odbor.

(3) Ogranci Društva nemaju pravnu osobnost.


VII. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 16.

(1) Stegovne mjere prema članovima Društva su isključenje i opomena.

(2) Član može biti isključen iz Društva:
- ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja
Društva predviđenim ovim Statutom;
- ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;
- ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Udruzi ili u vezi s njim
postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Društva izraženih
u Statutu ili drugom općem aktu Društva izazvao ozbiljniji poremećaj u
radu Društva, naškodio ugledu Društva ili prouzročio Društvu znatniju
materijalnu štetu.

(3) Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Društva, poremećaja u njegovu radu ili je Društvu prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Društvu.

(4) Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika Društva ili Upravnog odbora. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Časni sud. Časni sud koji čine predsjednik i dva člana imenuje Upravni odbor iz redova članova u svakom pojedinom slučaju. Protiv odluke Časnog suda član i predsjednik Društva imaju pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana odluke Časnog suda. Postupak pred Časnim sudom, te postupak po žalbi mogu se urediti posebnim pravilnikom.

(5) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, protiv počasnih članova ne vodi se stegovni postupak, ali na prijedlog predsjednika ili Upravnog odbora Skupština može odlučiti o prestanku počasnog članstva.


VIII. TIJELA, UNUTARNJI USTROJ I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

a) Tijela Društva
Članak 17.

Društvom upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Društva. Članovi upravljaju Društvom neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Članak 18.

(1) Tijela Društva su:
- Skupština;
- Upravni odbor;
- predsjednik Društva;
- potpredsjednik Društva i
- Nadzorni odbor.

(2) Skupština i Upravni odbor mogu posebnom odlukom ustrojiti tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

(3) Osim tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Društvo ima i Vijeće donatora i podupiratelja kao savjetodavno tijelo. Ustroj i rad Vijeća donatora i podupiratelja uredit će se posebnim pravilnikom.

b) Skupština
Članak 19.

(1) Skupština je naviše tijelo upravljanja Društvom i čine je svi redovni članovi.

(2) Skupština:
- donosi, mijenja i dopunjuje Statut Društva;
- utvrđuje opće smjernice djelovanja Društva;
- prihvaća godišnje financijsko izvješće;
- bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, članove Upravnog odbora i
članove Nadzornog odbora;
- raspravlja o izvješćima Upravnog i Nadzornog odbora;
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, ako se udruživanjem gubi
pravna osobnost;
- donosi odluku o prestanku postojanja Društva, te
- obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili zakonom.

Članak 20.

Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 21.

(1) Skupštinu saziva Upravni odbor ili predsjednik Društva po vlastitoj inicijativi, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev trideset redovnih članova Društva, najmanje 14 dana prije održavanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev u roku od 30 dana, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu.

(2) O mjestu i vremenu održavanja Skupštine Upravni odbor pismeno obavještava pozivom sve članove Društva, a održavanje Skupštine oglašava i u sredstvima javnog informiranja najmanje 7 dana prije održavanja. Poziv i javni oglas sadržavaju vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te njen dnevni red.

Članak 22.

(1) Skupštinu otvara predsjednik Društva i rukovodi njenim radom do izbora radnog predsjedništva.

(2) Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, dva ovjerovitelja koje bira Skupština i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadržava najmanje vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke i zaključke Skupštine i način glasovanja, te druge činjenice koje su bitne za rad Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova, te članova koji su glas o pojedinom pitanju dali pismeno.

(3) Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina redovnih članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina redovnih članova Društva, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje jedna šestina ili najmanje 30 redovnih članova.

(4) Svoj rad Skupština može urediti posebnim poslovnikom.

Članak 23.

(1) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drukčije.

(2) Skupština donosi odluke javnim glasanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.

(3) Izbor članova Upravnog odbora se uvijek obavlja tajnim glasanjem, s tim da se u pravilu predlaže više kandidata no što ih se bira, uz prethodni pismeni pristanak kandidata za sudjelovanje u izbornom postupku.

(4) Ako Skupštini nije nazočan dovoljan broj članova da bi njene odluke bile pravovaljane, smatra se da je odluka u pojedinom pitanju pravovaljano donesena ako broj glasova nazočnih doseže trideset.

c) Upravni odbor

Članak 24.

(1) Upravni odbor je kolegijalno upravljačko tijelo Društva i ima devet članova, uključujući predsjednika i potpredsjednika Društva.

(2) Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je četiri (4) godine i može se ponavljati.

(3) Dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu član je Upravnog odbora po položaju. Fakultet može odrediti da članom Upravnog odbora bude drugi predstavnik Fakulteta. Dekan ili drugi predstavnik Fakulteta ne može biti predsjednik ili potpredsjednik Društva.

Članak 25.

(1) Upravni odbor radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Članak 26.

Upravni odbor Društva:
- provodi odluke i zaključke Skupštine;
- upravlja sredstvima i imovinom Društva te donosi odluke o raspolaganju
imovinom izvan redovitog poslovanja;
- usvaja završni račun Društva;
- osnivao odbore, komisije i druga tijela za rješavanje pitanja iz svoje
nadležnosti;
- podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;
- obavještava članove o zbivanju u Društvu;
- donosi opće akte Društva ako ovim Statutom nije drukčije određeno:
- odlučuje o primanju u članstvo;
- obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost Društva koji ovim
Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 27.

Upravni odbor osigurava zakonitost rada Društva i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

d) Predsjednik i potpredsjednik Društva

Članak 28.

(1) Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, a potpredsjednik Društva je i potpredsjednik Upravnog odbora.

(2) Predsjednik Društva:
- predstavlja i zastupa Udrugu;
- saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i plenarne sastanke Društva;
- između dvaju sjednica Upravnog odbora rukovodi radom Društva i donosi
odluke potrebne za obavljanje redovne djelatnosti;
- potpisuje dokumente koji materijalno obavezuju Društva;
- brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
- obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema zaključcima
Upravnog odbora, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim
aktima Društva.

(3) Potpredsjednik Društva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga izazvane spriječenosti da obavlja svoje dužnosti.

e) Nadzorni odbor

Članak 29.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Mandat članova Nadzornog odbora može se ponoviti.

(2) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, niti osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Udrugu.

Članak 30.

(1) Nadzorni odbor:
- nadzire provođenje odredbi Statuta i općih akata Društva, sporazuma, te
zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora Društva;
- nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja Društva;
- predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, te
- najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

(2) Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga Odbor može tražiti od Upravnog odbora da angažira odgovarajuće stručnjake.


IX. PRESTANAK MANDATA I OVLASTI

Članak 31.

(1) Mandat člana tijela Društva i pojedinih dužnosnika prestaje:
- istekom,
- opozivom,
- na vlastiti zahtjev,
- ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna
mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.

(2) Član tijela Društva ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.

(3) Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.X. IMOVINA DRUŠTVA, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I FINANCIJSKO
POSLOVANJE DRUŠTVA, ČLANARINA

Članak 32.

(1) Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Društva.

(2) Za svoje djelovanje Društvo osigurava sredstva od:

- donacija pravnih i fizičkih osoba
- državnih dotacija iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost te
sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave;
- prihoda od izdavačke djelatnosti;
- sredstava fondova posebne namjene;
- prihoda od imovine i prava;
- prihoda od članarine, te
- prihoda iz drugih zakonitih izvora.

(3) Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.

(4) Iznos članarine utvrđuje Upravni odbor Društva.

(5) Ako Društvo u svom radu ostvari višak prihoda nad rashodima, može ga koristiti isključivo za rad Društva i obavljanje njezinih zadaća.

(6) Društvo radi unapređenja svoje djelatnosti, njenog financiranja ili stručnog obavljanja pojedinih poslova može, sukladno zakonu, osnivati druge pravne osobe (zaklade, fondacije, udruge, ustanove, trgovačka društva i sl.).

Članak 33.

(1) Sredstvima i imovinom Društva raspolaže Upravni odbor, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom u skladu s odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.

(2) Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik Društva ili druga osoba koju odredi Upravni odbor Društva.

(3) Društvo ima kunski, a može imati i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Upravni odbor može za svaku godinu donijeti financijski plan.

XI. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I STRUČNIH POSLOVA, RAD
VANJSKIH SURADNIKA

Članak 34.

(1) Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslova Društva obavlja tajnik Udruženja. Tajnika Društva bira, u pravilu kao vanjskog suradnika, Upravni odbor Društva. Mandat tajnika jednak je mandatu Upravnog odbora koji ga je izabrao.

(2) Pri izvršavanju svojih zadaća tajnik se dužan držati odluka, uputa i naloga Upravnog odbora, predsjednika Društva ili od njih ovlaštene osobe.

(3) Upravni odbor može tajniku posebnom odlukom ili općim aktom povjeriti određeni krug poslova u kojima je ovlašten zastupati Udrugu.

Članak 35.

(1) Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Društvo može ugovorom povjeriti nekoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobni registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o zaključenju ugovora donosi Upravni odbor Društva.

(2) Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime Društva zaključuje predsjednik ili druga ovlaštena osoba Društva.

(3) Za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka, može se ugovoriti odgovarajuća novčana naknada.


XII. DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA DRUŠTVA

Članak 36.

(1) Statut Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova, ali ne s manje od 20 glasova.

(2) Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i izlaže ga u sjedištu Društva na uvid članovima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

(3) Članovi Društva imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi nacrt Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Članak 37.

(1) Pravilnike i druge opće akte Društva donosi Upravni odbor, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana kada su ti akti izloženi na uvid u prostorijama Društva. Iznimno, Upravni odbor može odlučiti da opći akti stupaju na snagu danom donošenja ako je to potrebno da bi se spriječio zastoj u radu i poslovanju Društva ili spriječile druge naročito štetne posljedice.

(2) Upravni odbor je nadležan za tumačenje svih općih akata što ih on donosi.

Članak 38.

(1) Izmjene i dopune Statuta i općih akata Društva donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

(2) Prijedlog za donošenje, izmjenu i dopunu općih akata Društva može podnijeti svaki član te tijela Društva.


XIII. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 39.

(1) Društvo prestaje u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesene dvotrećinskom većinom nazočnih članova, ali ne s manje od 40 glasova. Odluka o prestanku Društva objavit će se na odgovarajući način.

(2) U slučaju prestanka Društva njegova imovina se prenosi na organizaciju koja nastavlja ostvarivanje ciljeva, zadataka i djelatnosti Društva, a ako takve organizacije nema na Pravni fakultet u Zagrebu, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnog državnog tijela nije određeno drukčije.


XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere Ministarstva uprave Republike Hrvatske.


Predsjednik Društva

dr. Jadranko Crnić


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana