Pravo osiguranja

 

  PRAVO OSIGURANJA

A/Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Marijan Ćurković
B/ Broj sati: 15 (6 ECTS bodova)
C/ Sadržaj predmeta:
Pravna vrela prava osiguranja
 -   izvori statusnog prava : Zakon o osiguranju , Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
 -   pravo osiguranja Europske unije
Izvori materijalnog prava osiguranja : Zakon o obveznim odnosima ,
uvjeti osiguranja , pravna nauka, sudska praksa, trgovački običaji,
redoslijed primjene 
Stranke ugovora o osiguranju
 -   osiguratelj ( osnivanje , vrste osiguravajućih društava , strani
     osiguratelji , europsko tržište osiguranja , loboda pružanja usluga )
 -   ugovaratelj osiguranja
 -   ostale osobe vezane uz ugovor o osiguranju ( osiguranik , korisnik ,
     kanali prodaje – brokeri i agenti , banka osiguranje )
Elementi ugovora o osiguranju 
 -   rizik u osiguranju ( priroda , osigurljivost ) , osigurani slučaj,
      osigurani iznos , premija osiguranja , predmet osiguranja
Sklapanje ugovora o osiguranju 
 -   Oblik ugovora o osiguranju , polica osiguranja , list pokrića i
      ostali dokumenti o ugovoru o osiguranju , ponuda , prihvat ponude,  obveznost osiguratelja da sklopi ugovor o osiguranju
Trajanje ugovora o osiguranju
 - vrste ugovora o osiguranju s obzirom na vrijeme trajanja,  prijevremeni raskid ugovora , materijalni početak ugovora o osiguranju,
prestanak ugovora o osiguranju
Obveze stranaka iz ugovora o osiguranju
 -    obveze osiguratelja , informiranje ugovaratelja , predaja uvjeta,
      isplata ugovorenog iznosa odnosno osiguranog iznosa  ,
 -   obveze ugovaratelja osiguranja : obveza davanja točne i potpune    informacije glede rizika, obveza plaćanja premije, obveze kod nastanka
      osiguranog slučaja
Ugovor o osiguranju od odgovornosti
 -     kad je nastao osigurani slučaj kod osiguranja od odgovornosti
       odnos odgovornosti osiguranika i odgovornosti osiguratelja, actio
       directa oštećenoga prema osiguratelju, zabranjene klauzule.
Ugovor o osiguranju života
 - pojam ugovora o osiguranju života, vrste ugovora o osiguranju       života, oblik ugovora, imenovanje korisnika, opoziv imenovanja korisnika, otkup police, uglavničenje osiguranih iznosa, predujam, isključeni rizici, matematička pričuva osiguranja života
Ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja
 - pojam nesretnog slučaja, pojam invalidnost , tablice invalidnosti i njihov značaj, uloga vještaka, vrste osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
Zastara prava iz ugovora o osiguranju
 - zastara prava iz osiguranja imovine i osiguranja od posljedica
       nesretnog slučaja, početak tijeka zastare, subjektivni rok zastare, objektivni rok zastare
 - zastara prava iz ugovora o osiguranju života
 
D/ Suradnik u nastavi: ------
 
E/ Literatura: (promjena 10.11.2008.)
Obvezna :

l.     B.Jakaša , Pravo osiguranja, Informator, Zagreb, 1982.
2.    V. Petranović, Osiguranje i reosiguranje  Informator, Zagreb, 1984.
3.    M. Ćurković – A. Lui, Novi sustav zelene karte, Inžinjerski biro,  Zagreb, 2003.
4.    M. Ćurković, Ugovor o osiguranju života, Inženjerski biro, Zagreb,2005.
5.    M.Ćurković , Obvezna osiguranja u prometu , Inženejrski biro , Zagreb, 2007.
Dodatna: 
l.    P.Šulejić , Pravo osiguranja, Misao, Beograd, 2005.
2.   V. Sokal, Osiguranje u korist trećega, Dunav osig., Beograd,1976.

3.  M. Ćurković, Međunarodna karta osiguranja motornog vozila, Croatia
      osiguranje, Zagreb, 1990.
4.   M. Ćurković, Ugovor o osiguranju imovine, Zbornik radova Saveza društava pravnika Hrvatske, Zagreb, 1988.
5.   M. Ćurković ,Posredovanje i zastupanje u osiguranju, Zbornik: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i sudske prakse  Društva za gradjansko–pravne znanosti i praksu Hrvatske, 1995.
6. M. Ćurković, Pravo regresa (subrogacije) osiguratelja, Zbornik, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i sudske prakse  Društva za gradjansko–pravne znanosti i praksu Hrvatske, 2000.
7. M.Ćurković , Standardni uvjeti za obvezna osiguranja u prometu , Hrvatski ured za osiguranje , Zagreb , 2008.
8. D.Klobučar , Risk menagament u osiguranju , Tectus , Zagreb , 2007.
9. D.Pavić , Ugovorno pravo osiguranja , Tectus , Zagreb , 2008.

F/ Način provjere znanja: usmeni ispit