prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc.
Siniša Petrović

Siniša Petrović (rođen 1966.) je diplomirani pravnik, magistar prava (1994) i doktor prava (1998.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naziov doktorske disertacije je "Pripajanje dioničkih društava i druge koncentracije u pravu društava". Od 1991. radi na Pravnom fakultetu Sveučilištra u Zagrebu kao asistent, a potom kao docent, izvanredni profesor i od 2007. kao redoviti profesor. Predaje na integriranom pravnom studiju u Zagrebu te na specijalističkom i doktorskom studiju u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Grazu. Od 1999-2001 bio je prodekan na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je, također, u pregovorima za pristupanje RH u EU kao član pregovaračke skupine. Naveden je na listi arbitara Stalnog arbitražnog sudišta HGK. Autor je brojnih članaka i nekoliko monografija iz područja prava društava, trgovačkog prava, prava konkurencije, sportskog prava te stranih investicija.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1990

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1998

Na katedri od: 1991

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 343
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Ne održava konzultacije u akad.god. 2018./2019. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Barbić, Jakša; Markovinović, Hrvoje; Petrović, Siniša; Tepeš, Nina.
International Encyclopeadia for Corporations & Partnerships, National Monographs, Croatia .
Netherlands : Kluwer Law International BV, 2013 (enciklopedija).

2. Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša.
Pravo tržišnog natjecanja .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša.
The Enforcement of EU Competition Law by National Courts // EU Competition and State Aid Rules-Public and Private Enforcement / Tomljenović, Vesna ; Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Butorac Malnar, Vlatka ; Kunda, Ivana (ur.).
Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017. Str. 49-66.

2. Petrović, Siniša.
Upravljanje javnim poduzećima - hrvatska pravila i praksa // Liber Amicorum in honorem Vilim Gorenc / Slakoper, Zvonimir (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 41-60.

3. Petrović, Siniša; Bilić, Antun.
Business Associations (Companies) // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan der Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 311-357.

4. Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav.
Competition Law // Introduction to the Law of Croatia / Tatjana Josipović (ur.).
Alphen aan der Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 357-379.

5. Petrović, Siniša.
Obrt : pojam, djelatnosti, pravni oblik, odgovornost // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 1067-1082.

6. Petrović, Siniša.
Professional Sports Clubs and Their Legal Form, Autonomy and State Intervention // Social Dialogue in professional Sports, On Some Topics about European Sports Law / Siekmann Robert C.R. ; Parrish, Richard ; Smokvina, Vanja ; Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Gerald G. Sander (ur.).
Aachen : Shaker Verlag, 2013. Str. 141-158.

7. Petrović, Siniša; Ceronja, Petar.
The Legal Protection of Foreign Investment - Croatia // The Legal Protection of Foreign Investment: A Comparative Study / Wenhua Shan (ur.).
Oxford ; Portland Oregon : Hart Publishing, 2012. Str. 287-312.

8. Petrović, Siniša, Josipović Tatjana, Bilić, Antun.
Independent regulators in the network industries // Regulatory agencies in the tension between law and economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. Str. 231-285.

9. Petrović, Siniša.
Posredovanje u prometu nekretninama // Nekretnine kao objekti imovinskih prava: prilagodba propisima EU, raspolaganje nekretninama, katastar, zemljišne knjige, posredovanje / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008. Str. 199-222.

10. Petrović, Siniša.
Športsko dioničko društvo // Novi Zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2007. Str. 59-114.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Petrović, Siniša; Ceronja, Petar.
Osnove prava društava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013.

2. Petrović, Siniša; Ceronja, Petar.
Osnove prava društava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010.

3. Petrović, Siniša.
Osnove prava društava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bilić, Antun; Petrović, Siniša.
Odgovornost članova organa društava u faktičnom koncernu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018) , 2; 727-752 (članak, znanstveni).

2. Bilić, Antun; Petrović, Siniša.
Učinkovito upravljenje u koncernu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018) , 4; 1627-1653 (članak, znanstveni).

3. Jakšić, Tomislav; Petrović, Siniša.
Mogući pravci izmjena i dopuna hrvatskog prava društava. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2016) , 3; 1101-1148 (članak, znanstveni).

4. Petrović, Siniša; Bilić, Antun; Kemec Kokot, Iva.
Provjera identiteta jedinoga člana prema Prijedlogu Direktive o Societas Unius Personae. // Hrvatska pravna revija. 6 (2015) ; 18-27 (članak, znanstveni).

5. Emmert, Frank; Petrović, Siniša.
The Past, Present, and Future of EU Enlargement. // Fordham International Law Journal. 37 (2014) , 5; 1349-1419 (članak, znanstveni).

6. Petrović, Siniša; Ceronja Petar.
Corporate effects of the Danosa case : is the termination of membership of the board of directors allowed in the case of a pregnant board member?. // Croatian yearbook of European law & policy. 8 (2012) ; 437-456 (članak, znanstveni).

7. Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav.
Right of Establishment and Corporate Mobility - An Outline of Issues. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2012) ; 635-668 (članak, znanstveni).

8. Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav.
The ECJ Ruling in Cartesio and Its Consequences on the Right of Establishment and Corporate Mobility in the European Union. // European Journal of Law Reform. 12 (2010) , 3-4; 230-296 (članak, znanstveni).

9. Petrović, Siniša; Liszt, Marijana.
Trgovačko društvo kao organizator i voditelj športskog natjecanja – međunarodnog teniskog turnira. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 96 (2010) , 2; 309-326 (članak, znanstveni).

10. Širola, Nina; Petrović, Siniša.
Država i trgovačko društvo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 657-691 (članak, znanstveni).

11. Petrović, Siniša.
Pojam i uloga neovisnih regulatora. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 3; 462-489 (članak, znanstveni).

12. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Sloboda pružanja usluga i profesionalna odgovornost za štetu - usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 55 (2007) , 5562-5563; 1-3-6-8 (članak, znanstveni).

13. Petrović, Siniša; Tepeš, Nina.
Materijalnopravni i međunarodnoprivatnopravni aspekti ugovora o organiziranju putovanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 6; 1497-1542 (članak, znanstveni).

14. Babić, Davor; Petrović, Siniša.
Priznanje stranih trgovačkih društava u Europskoj uniji nakon presude Suda EZ-a u predmetu Centros. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 2; 349-384 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Petrović, Siniša; Jakšić, Tomislav.
Ključna aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima i analiza stajališta sudske prakse. // Pravo i porezi. 28 (2019) , 3; 9-17 (članak, stručni).

2. Bilić, Antun; Miladin, Petar; Petrović, Siniša.
Zlouporaba prava na pristup sudu u kontekstu instituta zabrane zlouporabe prava. // Pravo u gospodarstvu. 57 (2018) , 4; 621-651 (članak, ostalo).

3. Petrović, Siniša; Šonje, Velimir.
Je li privatizacija državnih poduzeća nužan uvjet njihova uspješnog poslovanja?. // Privredna kretanja i ekonomska politika. 25 (2016) , 1; 37-87 (članak, stručni).

4. Đurđević, Zlata; Goldner, Iris; Petrović, Siniša.
Znanstveni skup: XXI. kongres FIDE. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 5; 1017-1024 (prikaz, stručni).

5. Tepeš, Nina; Petrović, Siniša.
Kombinirana klauzula mirenja i arbitraže - kada pokušaj mirenja mora prethoditi arbitražnom postupku. // Hrvatska pravna revija. 6 (2004) ; 106-112 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Carević, Melita; Mataija, Mislav; Petrović, Siniša.
The interface between European Union energy, environmental and competition law // Congress publications FIDE 25, vol. 2.
2012. 89-109 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

2. Petrović, Siniša.
Nadležnost tijela za zaštitu tržišnog natjecanja : aktualni prijepori // Pravo tržišnog natjecanja : novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi / Jasminka Pecotić Kaufman (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 2012. 11-20 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Petrović, Siniša; Liszt, Marijana.
Kriteriji za dodjelu dopuštenih državnih potpora // Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u vrijeme recesije / Čulinović Herc, Edita ; Jurić, Dionis ; Žunić Kovačević, Nataša (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Rijeka, 2011. 27-68 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Petrović, Siniša; Širola, Nina.
Public Capital and Private Capital in the internal market. Securing a level playing field for public and private enterprises // Public capital and private capital in the internal market. Proceedings of the FIDE XXIV Congress Madrid. (9788-4841) III (2010).
2010. 147-162 (pozvano predavanje,objavljeni rad).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Neovisni regulatori i zaštita potrošača // Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb, 2016. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Petrović, Siniša.
Posredovanje u prometu nekretnina i uvjeti poslovanja u EU – poslovni nastan i sloboda pružanja usluga // Šesnaesti forum poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore : Zbornik radova.
2011. 19-38 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Petrović, Siniša; Baretić, Marko.
National report for Croatia on Consumer Protection // .
(predavanje,objavljeni rad).

2. Tepeš, Nina; Petrović, Siniša.
Kontrola nepoštenih ugovornih odredaba s posebnim osvrtom na trgovačke ugovore // Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba / Tomljenović, Vesna ; Petrić, Silvija ; Mišćenić, Emilija (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci, 2013. 61-80 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Butorac Malnar, Vlatka; Petrović, Siniša.
Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja // Zbornik 48. susreta pravnika, Opatija 2010. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010. 101-143 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Josipović, Tatjana; Petrović, Siniša.
Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom o pružanju usluga i profesionalnoj odgovornosti za štetu // Profesionalna odgovornost za štetu – odgovornost sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, stečajnih upravitelja, poreznih savjetnika, revizora, liječnika, građevinara, organizatora turističkih putovanja, članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala, te banaka,.
Zagreb : Narodne novine, 2007. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Jakšić, Tomislav; Petrović, Siniša.
Pravo društava de lege ferenda // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Jakšić, Tomislav; Petrović, Siniša.
Development of Corporate Law: New Corporate Law Structures // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Mudrić, Mišo; Petrović, Siniša.
Legal Framework for Investments in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Petrović, Siniša.
Kontrola koncentracija između poduzetnika i arbitraža // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Babić, Davor; Petrović Siniša.
Proceduralna pitanja: pravednost i učinkovitost // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Petrović, Siniša.
Zadaća arbitražnog suda // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Bilić, Antun; Petrović, Siniša.
Directorsʼ Duties and Liability in Croatia, 2013. (izvješće).

2. Barbić, Jakša; Markovinović, Hrvoje; Parać, Zoran; Petrović, Siniša.
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009., 2010. (redakcijski pročišćeni tekst zakona s komentarom promjena).

3. Barbić, Jakša; Markovinović, Hrvoje; Parać, Zoran; Petrović, Siniša.
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007., 2008. (redakcijski pročišćeni tekst zakona s komentarom promjena).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Poljanec, Kristijan.
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08.07. 2019, 379 str. Voditelj: Petrović, Siniša.

2. Jakšić, Tomislav.
Ugovor o jamstvu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 8.6. 2015, 366 str. Voditelj: Petrović, Siniša.

3. Roksandić Vidlička, Sunčana.
Odgovornost pružatelja zdravstvenih usuga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi u Republici Hrvatskoj / magistarski rad.
Zagreb, Hrvatska : Pravni fakultet, 23.03. 2011., 194. str. Voditelj: Petrović, Siniša.

4. Pošćić, Ana.
Zaštita potrošača i politika tržišnog natjecanja / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 10.02. 2009., 267 str. Voditelj: Petrović, Siniša.

5. Pecotić Kaufman, Jasminka.
Horizontalni sporazumi o cijenama u pravu tržišnog natjecanja / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.07. 2008., 291 str. Voditelj: Petrović, Siniša.

6. Savić, Vanja-Ivan.
Temeljna pitanja odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i određivanje odgovorne osobe u trgovačkim društvima, magistarski rad / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 20.06. 2007., 181 str. Voditelj: Petrović, Siniša.
 

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu

Povijest zaposlenja

 

1991. zapošljava se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2007. redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu