Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
2. 10. 2017. u 13:01

ODABIR  I UPIS  SEMINARA  I  IZBORNIH  PREDMETA   U  ZIMSKOM  SEMESTRU    AKADEMSKE  GODINE  20017/18.

   Odabir seminara i izbornih predmeta  obavljati će se 

    od  utorka ,03.10. 2017. od 15:00 sati do  petka, 06.10.2017. do 10:00 sati

 

putem posebnog programa koji se nalazi na web stranici Fakulteta www.pravo.hr, stranica Studijskog  centara socijalnog rada.

 

 1. Nakon izvršenog upisa  preko studomata a zadnji rok za upis   bio  je  30. 09.2017. student može pristupiti  odabiru seminara i izbornog predmeta. Programu student   pristupa sa elektroničkim  identitetom tj sa korisničkim imenom i zaporkom koja mu je dodijeljena ( AA identitet). Studenti koji nemaju AA identitet  ili imaju problema sa prijavom moraju  hitno a najkasnije u četvrtka  05.10.2017 do 10 sati podići  novi  AA identitet u studentskoj referadi, Nazorova 51, soba 4 i  5. Ako je student izgubio potvrdu sa AA identitetom za  ponovno izdavanje  AAI identiteta student je dužan  uplatiti naknadu u iznosu od 20,00 kuna na IBAN fakulteta uz pozivni broj 1014- broj iksice.

  Kad  student upiše korisničko ime i zaporku  (vidi login(EduHr)  na stranici Studijskog centra socijalnog rada tek tada se otvara program pod naslovom     

  Odabir seminara i izbornih predmeta“ (lijeva strana stranice)  zatim treba  odabrati godinu-semestar iz koje se bira seminar   ili izborni predmet. 

 2. Studentovo ime  biti  će u bazi programa za odabir seminara ako je  student prilikom upisa  na studomatu odabrao rubriku :

 1. seminar III socijalni studij- X  što je oznaka da student može izabrati seminar iz III semestra

 2.  seminar V socijalni studij – X  što je oznaka da student može izabrati seminar iz V

  semestra

  c) seminar VII socijalni studij – X  što je oznaka da student može izabrati seminar iz

  VII semestara

  d) izborni predmet VII socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati izborni predmet iz IV godine ,VII semestar

   Ako student nije upisao na studomatu  neku od gore navedenih rubrika  neće moći preko programa izabrati seminar niti izborni predmet. (vidi naljepnicu u indeksu ili  studomat)

 1. Kad student odabire seminar odnosno izborni predmet preko programa   mora navesti  koji predmet želi  kao prvi izbor odnosno koji mu je drugi odnosno  treći izbori.

 2. Svi seminari i izborni predmeti imaju ograničen broj   studenata  koji mogu upisati određeni seminar odnosno izborni predmet te će osnovni kriterij   dodjele biti  upisana godina , broj stečenih ECTS bodova ,prosječna ocjena svih položenih ispita.

 3. Petak  6.10.2017.  iza 14:00 sati studenti će na  programu a postupkom  koji su koristili kod odabira  vidjeti koji im je seminar  odnosno izborni predmet dodijeljen  kao i na E-mail adresi  koju su dobili sa AA identitetom , također na stranicama katedri kojoj pripada seminar ili oglasnim pločama.

 4. Studenti ne moraju ručno upisivati dodijeljeni seminar  odnosno izborni predmet već će im na satu seminara po posebnoj obavijesti biti stavljen žig dodijeljenog seminara odnosno izbornog predmeta.

 5. Studenti koji su prošle godine upisali određen seminar  odnosno izborni predmet   a nisu ga položili moraju kao i svi studenti preko programa birati ponovo seminar ili izborni predmet .Ako je student  odslušao seminar ili izborni   a nije mu preko  programu odijeljen  a  želi ga  ponovo slušati  može poslati zahtjev na mail  referentu na kojoj se godini nalazi predmet najkasnije u ponedjeljaka 09.10.2017 do 10 sati .Molimo  studente da ne šalju mail prije nego provjere što  su po programu dobili  jer ako su dobili  željeni seminar ili izborni iz prošle godine  nije potrebno  slati mail. Sve zahtjeve  razmotriti  će Predstojnik odjela. 

 6. Seminarske grupe formirati će predmetni nastavnici  te ih možete pogledati na stranicama  katedri kojima pripada seminar odnosno izborni predmet ili oglasnim pločama.

 7. Studenti koji su izabrali  izborni predmet sa drugih studija  dužni su podnijeti molbu Predstojniku Studijskog centra  soc. rada za upis tog predmeta sa naznakom  o broju bodova te imenu ECTS  koordinatora na  fakultetu sa kojeg  želi slušati predmet a zahtjev predati do 06.10.2017.

 8.  Do konačnog odabira seminara i izbornih predmeta obaveza je studenata svakodnevno pratiti web stranicu fakulteta.

 9. Studentska referada za predmete I. i II. godine Zrinka.Grubesa@pravo.hr

 10. Studentska referada za predmete III. i IV. godine Tihana.Delak@pravo.hr

   

Karmela Pižeta
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana