OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 31834
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
Ispitni rokovi:
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar Socijalni rad - 2. semestar
4.0 31834
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica Nazorova 51
Literatura
OBVEZNA: Knežević, M. Miljenović, A. i Branica, V.; Teorija socijalnog rada; Biblioteka Studijskog centra socijalnog rada (2013)
PREPORUČENA: Davis, M.; The Blackwell Companion to Social Work; Blackwell Pulishing (2008)
PREPORUČENA: Howe, D.; A Brief Introduction to Social Work Theory; Palgrave Macmillan (2009)
PREPORUČENA: Knežević M.; Neka razmišljanja o suvremenoj teoriji socijalnog rada; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 4 (1) (1997), str. 29-41
PREPORUČENA: Knežević M.; "Socijalno" i socijalni rad; Revija za socijalnu politiku, 3 (1) (1996), str. 17-25
PREPORUČENA: Payne, M.; Modern Social Work Theory; Lyceum (2005)
Opis predmeta
Definicija socijalnog rada. Socijalni problemi. Osnovni tipovi socijalnih problema. Različiti teorijski pristupi socijalnim problemima i djelovanju profesije socijalnog rada. Područja socijalnog rada. Institucije socijalne skrbi i uloga socijalnog radnika.
Ispitni rokovi
15. 09. 2021.