SOCIJALNI PROBLEMI I RIZICI U ŽIVOTNOJ PERSPEKTIVI:
Socijalni problemi i rizici u životnoj perspektivi
Socijalni problemi i rizici u životnoj perspektivi
Studij: Socijalna politika - 2. semestar
Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166843
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
Osnovni podaci
Socijalni problemi i rizici u životnoj perspektivi Socijalna politika - 2. semestar
Socijalni rad - 2. semestar
5.0 166843
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Adams, R., Dominelli, L. + Payne, M. (Eds.); Social work: Themes, issues and critical debates; Palgrave (2002)
Ajduković, M.; Socijalni problemi, socijalni rizici i suvremeni socijalni rad; Revija za socijalnu politiku (2008), str. 395 - 414
Ajduković, M. + Rajter, M.; Obiteljski ekonomski stres kao čimbenik rizika za nasilne odgojne postupke i psihosocijalnu dobrobit djece; Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo (2014), str. 353-375
Barkan, E.S.; A Primer on Social Problems; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ (2012)
Družić Ljubotina, O. + Kletečki Radović, M.; Siromaštvo i socijalni rad: Koliko je siromaštvo doista tema socijalnog rada?; Ljetopis socijalnog rada (2011), str. 5-29
Družić Ljubotina, O.; Siromaštvo kao izazov za socijalni rad u kontekstu ekonomske krize u Hrvatskoj; Ljetopis socijalnog rada (2013), str. 187-204
Mooney, L. A., Knox, D. + Schacht, C.; Understanding social problems; Wadsworth (2006)
Rubington, E. i Weinberg. M.S.; The study of social problems: Seven perspectives (6th edition); Oxford University Press (2003)
Žganec, N. + Miljenović, A.; Multikulturalizam u socijalnom radu; Revija za socijalnu politiku (2011), str. 331-330
Opis predmeta
1. Razvoj teorijski i empirijski utemeljenog razumijevanja (novih) socijalnih problema i (novih) socijalnih rizika.
2. Razumijevanje kostruktivizma i postmodernzma u suvremenom pristupu socijalnim problemi ma i socijalnim rizicima .
3. Razumijevanje povezanosti ekonomskih teškoća i emocionalnih i ponašajnih probleme različitih skupina populacije.
4. Poticanje kritičnosti na obilježja i domete empirijskih istraživanja i novih teorijske pristupe socijalnim problemima i socijalnim rizicima.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Polaznici će moći:

  1. Razlikovati i objasniti teorijsku i konceptualnu razliku između socijalnih problem i socijalnih rizika.
  2. Artikulirati, te planirati načine analize novih socijalnih rizika kao što je npr. produljena starost, novi oblici siromaštva (siromaštvo zaposlenih).
  3. Objasniti i razlikovati specifični psihosocijalni učinak izloženosti ekonomskim i drugim socijalnim rizicima u različitim razdobljima života.
  4. Koristiti navedena znanja u planiranju, provođenju i evaluaciji intervencija čiji je cilj prevencija, olakšavanje ili zaustavljanje pojedinih socijalnih rizika.
Praktične i generičke vještine:

Polaznici će:

  1. Razvijati svjesnost i integrirati u svoj istraživački rad konstruktivistički pristup korištenja jezika u socijalnom radu i socijalnoj politici uz potrebu stalnog preispitivanja razumijevanja pojmova koje koriste iz različitih perspektiva: korisnika, socijalnih radnika, donositelja odluka, te stavljanje njihovih značenja u uzajamnom odnosu i socijalnom kontekstu.
  2. Razvijati kulturne kompetencija kao proces u kojem istraživači kao pojedinci i sistemi u kojima djeluju, reagiraju s poštovanjem i socijalnom osjetljivosti na sudionike istraživanja različitih kultura, jezika, klasa, etničkih pripadnosti, religija i drugih faktora različitosti tako da prepoznaju i cijene vrijednost pojedinaca, grupa i zajednica i etički ih prikazuju štiteći njihovo dostojanstvo.
  3. Moći kritično preispitati i argumentirati svoju prosudbu metodoloških obilježja i domete empirijskih istraživanja i novih teorijske pristupe socijalnim problemima i socijalnim rizicima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Studenti pišu ispitni esej unutar jedne od tri ponuđene teme:

  • Teorijska analiza dostupne literature o nekom socijalnom problemu/riziku
  • Analiza i interpretacija kretanja određenog socijalnog problema/rizika na nekom području
  • Kvalitativno istraživanje malog opsega o percepciji nekog socijalnog problema/rizika iz korisničke perspektive ili/i perspektive stručnjaka praktičara ili/i donositelja odluka
Obavijesti