OP:
Socijalni rad s obitelji
Socijalni rad s obitelji
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31890
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
Izvođači: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 30. 01. 2020.
  • 13. 02. 2020.
  • 23. 04. 2020.
  • 04. 06. 2020.
  • 18. 06. 2020.
  • 02. 07. 2020.
  • 10. 09. 2020.
  • 24. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad s obitelji Socijalni rad - 4. semestar
5.0 31890
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Auditorne vježbe)

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija (Auditorne vježbe)

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
Haralambos, M., + Holborn, M.; Sociologija - teme i perspektive; Golden marketing (2002), str. 503-584
Janković, J.; Obitelj u fokusu; Etcetera (2008)
Obradović-Čudina, M., + Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji; Golden marketing - Tehnička knjiga (2006), str. 119.-145., 241-280., 293.-322., 575-591
Ajduković, M., + Radočaj, T.; Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str. 57-91
Prezentacije s predavanja;
Obiteljski zakon (NN br. 116/2003) s izmjenama i dopunama (NN br. 17/04, 136/04., 107/07, 57/11, 61/11);
Zakon o socijalnoj skrbi, NN br. 157/13;
Zakon o udomiteljstvu, NN br. 90/2011, 78/12;
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN br. 137/2009., 14/2010., 60/2010.);
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2005.) Zagreb: Vlada RH, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti;
Blažeka Kokorić, S., Berc, G., + Laklija, M.; Doživljaj roditeljskog prihvaćanja / odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 46 (2) (2010), str. 1-18
Berc, G.; Obiteljska otpornost - teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada 19 (1) (2012), str. 145-167
Kilpatrick, A. C., + Holland, Th. P.; Working with families: an integrative model by level of need; Pearson Education, Inc (2006)
Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva; Revija za socijalnu politiku 18 (3) (2011), str. 291-310
Maluccio, A. N., Pine, B. A.; + Tracy, E. M.; Social work practice with families and children; Columbia University Press (2002)
Sociologija sela - časopis za istraživanje prostornog i sociokulturnog razvoja: Tematski blok "Seoska i gradska obitelj u Hrvatskoj", god. 42., 163/164 (1/2), Zagreb, siječanj-lipanj 2004;
Sladović Franc, B.; Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u socijalnoj skrbi za djecu. U: Ajduković, M. i Radočaj, T. Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str. 93-121
Opis predmeta
U okviru predmeta Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji, strukture obitelji, dinamike odnosa, komunikacije unutar obitelji i s okolinom u različitim socijalnim kontekstima. Poseban naglasak je na upoznavanju intervencija socijalnog rada u svrhu osiguravanja funkcioniranja obitelji i usklađivanja obiteljskih odnosa.
Sadržaj predmeta
- Definicija i pojam obitelji,
- Teorijski pristupi u izučavanju i razumijevanju obitelji,
- Metode istraživanja obitelji,
- Povijesni razvoj i tipologije porodice,
- Društvene promjene i obitelj,
- Oblici suvremene obitelji,
- Struktura i funkcije obitelji (psihološki, socijalni, odgojni, vrijednosni, duhovni, materijalni, ekološki, komunikacijski činitelji funkcioniranja obitelji),
- Bračni i izvanbračni odnosi,
- Suvremeno roditeljstvo,
- Obiteljske uloge (unutargeneracijski i međugeneracijski odnosi),
- Obiteljski životni ciklus,
- Zdravlje obitelji (zdravstvena zaštita i planiranje obitelji),
- Socijalni rad u rješavanju obiteljskih problema (rad s obitelji u okviru sustava socijalne skrbi):
- Organizacija i rad Tima za brak i obitelj u okviru CZSS,
- Postupci pri brakorazvodu (posredovanje, donošenje odluke o dodjeli djece na brigu i odgoj, uređenje odnosa i susreta s roditeljem kojemu nisu dodijeljena djeca na brigu i odgoj, izmjena odluke),
- Postupak posvojenja,
- Udomiteljstvo i specijalno udomiteljstvo,
- Provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite u slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja djece,
- Postupanje kod obiteljskog nasilja,
- Rad s jednoroditeljskih obiteljima,
- Rad sa socijalno ugroženim obiteljima,
- Socijalni rad u prevenciji obiteljskih problema.
Ispitni rokovi
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
23. 04. 2020.
04. 06. 2020.
18. 06. 2020.
02. 07. 2020.
10. 09. 2020.
24. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- znati definirati ciljeve i osnovna načela u socijalnom radu s obitelji,

- objasniti istraživačke metode i pristupe koje se koriste u socijalnom radu s obitelji u odnosu na druge znanstvene discipline koje se bave temom obitelji,

- definirati različite pristupe i kriterije u određenju pojma obitelji,

- prepoznatiraznolikost oblika obitelji i promjene u strukturi i funkcijama obitelji,

- izdvojiti i diskutirati osnovne sociološke perspektive u pristupu obitelji,

- opisati različitateorijska polazištaurazumijevanju obiteljskih procesa (bračni/partnerski odnosi, roditeljstvo, međugeneracijski odnosi),

- identificirati obiteljske potrebe i rizike s kojima se susreće obitelj u svom funkcioniranju tijekom životnog ciklusa obitelji i objasniti koncept obiteljske otpornosti,

- prepoznati i objasnitiosnovne elementeprocjene, planiranja i intervencija u socijalnom radu s obitelji.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati vrijednosno različita polazišta u promatranju obitelji,

- interpretirati dinamičke procese koji zahvaćaju obitelj,

- koristiti smjernice iz različitih teorijskih pristupa uprepoznavanju rizika i zaštitnih čimbenika u obiteljskom okruženju,

- koristiti znanja iz područja obiteljskog prava te prava i usluga u socijalnoj skrbi u planiranju intervencija u radu s obitelji u riziku,

- skicirati faze provedbe procesa planiranih promjena u radu s obitelji.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- kategorizirati različite definicije i tipologije obitelji,

- usporeditipromjene u strukturi i funkcijama obitelji u različitim društvenim i vremenskim razdobljima,

- izdvojiti različite rizikei zaštitne čimbenike koji utječu na funkcioniranje obitelji (na mikro, mezzo i makro razini),

- analizirati različite oblike podrške obiteljima u riziku.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- planirati ključne elemente u procjeni obiteljskih potreba i rizika

- organizirati prikupljene informacije o obitelji,

- sastavitiobiteljsku anamnezu,

- predlagati primjenu pojedinih prava i usluga te potrebnih intervencija namijenjenih razrješavanju obiteljskih problema.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati promjene u funkcijama obitelji te njezin značaj u suvremenom društvu,

- usporediti prednosti i nedostatke različitih teorijskih pristupa obitelji u sagledavanju obiteljskih procesa,

- procijeniti prisutnost zaštitih i rizičnih čimbenika na razini obitelji,

- valoriziratipotencijale obitelji za prevladavanje poteškoća na razini pojedinih članova i obitelji kao sustave te potrebu za provođenjem profesionalnih intervencija.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 analitički promišljati i obrazložiti svoja stajališta temeljem usvojenih ishoda učenja,

 izražavati se širim i bogatijim vokabularom stručnih pojmova,

 reflektirati osobna iskustva povezana s tematskim okvirom nastave,

 introspektivno pratiti razvoj osobnih kapaciteta za profesionalni rad,

 pokazati bolje komunikacijske vještine i vještine timskog rada.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera usvojenih ishoda provodi se na nekoliko razina (ocjena uspješnosti svladanih ishoda kroz različite oblike nastave - predavanja, vježbe, seminar i terenska praksa) te kroz više modaliteta:

- kolokviji i pismeni ispit (zadaci s otvorenim pitanjima),

- usmeni ispit,

- javna prezentacija seminarske teme,

- pismeni seminarski rad,

- radionički rad u malim grupama na seminarima i na vježbama,

- pisana izvješća s terenske prakse,

- grupni rad na konzultativnim susretima vezanim uz terensku praksu.

Opis načina za provjeru pojedinih ishoda učenja:

- Provjera usvojenih ishoda koji se odnose na znanje, razumijevanje, analizu te praktične i generičke vještine provodi se kroz kolokvije, pismeni i usmeni ispit.

- Provjera usvojenih ishoda koji se odnose na primjenu, sintezu, vrednovanje te praktične i generičke vještine provodi se kroz sudjelovanje u radioničkom radu u malim grupama na vježbama i seminarima, kroz vođenje rasprava i sudjelovanje u diskusijskim grupama na seminarima, kroz pisanje seminarskih radova i pisanih izvješća iz terenske prakse te kroz grupni rad na konzultativnim susretima na terenskoj praksi.

Oblici provjere znanja

Kriteriji ocjenjivanja:

- Postignuti uspjeh na predmetu (predavanje i vježbe) ocjenjuje se kroz skalu ocjena od 1 do 5 ovisno o ostvarenim bodovima na kolokvijima ili pismenom i usmenom ispitu.

- Postignuti uspjeh na seminaru sastoji se od ocjene izlaganja (1/3 ukupne ocjene),ocjene pismenog seminarskog rada (1/3 ukupne ocjene) te ocjene kvalitete vođenje rasprave i aktivnog sudjelovanja u diskusijskim grupama na seminarima (1/3 ukupne ocjene)

- Postignuti uspjeh na terenskoj praksi boduje se kroz dihotomnu skalu „zadovoljio“/ „nije zadovoljio“ temeljem uvida u pismena izvješća i praćenja studenta kroz grupni rad na konzultativnim susretima.

Oblik provjere znanja

Razina znanja

(Zakon o HKO, NN 22/2013.)

1.1. Kolokvij ili pismeni ispit iz kolegija

Razina 1.- 2.

1.2. Usmeni ispit iz kolegija

Razina 1.- 3.

1.3. Seminarski rad u pisanom obliku i formi usmenog izlaganja

Razina 4.

1.3. Sudjelovanje u grupnoj raspravi na seminaru

Razina 3.- 4.

1.4. Kolokvij iz vježbi

Razina 1.- 2.

1.5. Izvještaj s prakse I.

Razina 2.

1.6. Sudjelovanje u grupnoj raspravi na konzultativnim susretima

vezanim za praksu

Razina 3.-