OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u psihologiju
Uvod u psihologiju
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 31894
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
Izvođači: doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 01. 2020.
  • 12. 02. 2020.
  • 22. 04. 2020.
  • 03. 06. 2020.
  • 17. 06. 2020.
  • 01. 07. 2020.
  • 02. 09. 2020.
  • 16. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Uvod u psihologiju Socijalni rad - 1. semestar
6.0 31894
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković

Utorkom od 10:00 do 11:00 sati.

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke (Predavanja)

utorkom od 14:30 do 15:30 ili prema dogovoru putem e-maila

Nazorova 51, soba 2A
Literatura
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., Loftus, G.R., Bem i D.J. i Maren, S.; Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju; Jastrebarsko: Naklada Slap (2007), str. 1-26, 30-59, 232-261, 388-425, 428-450, 452-489, 526-600
Berk, L. E.; Psihologija cjeloživotnog razvoja; Naklada Slap (2008), str. 4-41; 57-73; 81-93; 101-111; 113-409
Petz, B.; Uvod u psihologiju - psihologija za nepsihologe; Jastrebarsko: Naklada Slap (2001)
Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S. A.; Dječja psihologija. Poglavlja: Teorije dječjeg razvoja; Jastrebarsko: Naklada Slap (1997)
Čorkalo Biruški, D.; Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori.; Zagreb: Školska knjiga (2009)
Fulgosi, A.; Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja; Zagreb: Školska knjiga (1990)
Hock, R. R.; Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2004)
Lacković-Grgin, K.; Psihologija adolescencije; Jastrebarsko: Naklada Slap (2006)
Petz, B.; Psihologijski rječnik; Jastrebarsko: Naklada Slap (2005)
Rijavec, M., Miljković, D., Brdar, I.; Pozitivna psihologija: znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće; Zagreb: IEP (2008)
Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M.; Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi; Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga (2004)
Pećnik, N., Tokić, A.; Roditelji i djeca na pragu adolescencije: Pogled iz tri kuta, izazovi i podrška.; Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2011)
Berk, L.E.; Psihologija cjeloživotnog razvoja; Naklada Slap (2008)
Berk, L. E.; Dječja razvojna psihologija; Naklada Slap (2015)
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija je usvajanje općih znanja o psihologijskim osnovama ljudskog doživljavanja i ponašanja od važnosti u metodologiji, teoriji i praksi socijalnog rada. Studenti će steći znanja relevantna za prepoznavanje faza ljudskog razvoja, razviti osjetljivost za uvažavanje individualnih razlika i prepoznavanje utjecaja društva na razvoj pojedinca. Također, bit će upoznati sa suvremenim spoznajama iz područja razvojne psihologije i opće psihologije povezujući ih s vrijednostima, načelima i primjerima prakse u socijalnom radu.

Sadržaj predmeta:
Suvremena psihologija: znanstvena i primijenjena psihologija. Biološke osnove ponašanja. Osjeti i percepcija. Učenje i pamćenje. Inteligencija. Emocije i motivacija. Razvojna psihologija. Biološki i tjelesni razvoj. Razvoj percepcije, spoznaje i jezika. Emocionalni i socijalni razvoj. Odstupanja od tipičnog razvoja. Psihologija ličnosti. Psihički poremećaji i psihoterapija.
Ispitni rokovi
29. 01. 2020.
12. 02. 2020.
22. 04. 2020.
03. 06. 2020.
17. 06. 2020.
01. 07. 2020.
02. 09. 2020.
16. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. definirati ključne pojmove iz područja biološke psihologije, percepcije, učenja, pamćenja, inteligencije, emocija, motivacije, ličnosti te razvojne psihologije.

2. opisati i objasniti biološke strukture i procese u osnovi ljudskog doživljavanja i ponašanja.

3. usporediti temeljne postavke dominantnih teorijskih i empirijskih pristupa u psihologiji te analizirati njihove prednosti i nedostatke

4. razlikovati teorijske modele učenja, motivacije, emocija i stresa te mogućnosti njihove primjene u socijalnom radu

5. opisati dominantne teorije kognitivnog, socio-emocionalnog i moralnog razvoja te razvoja ličnosti kao i analizirati isprepletenost pojedinih faza u različitim domenama razvoja

6. identificirati, opisati i kategorizirati različite činitelje koje utječu na psihofizički razvoj

7. prepoznati dominantne znakove odstupanja od normativnog razvoja i simptome psihičkih poremećaja, objasniti njihovu etiologiju i preporučene psihosocijalne intervencije

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći:

 sposobnost upravljanja vremenom

 sposobnost za samostalno učenje i nadogradnju znanja

 osnovne vješine upotrebe računala

 sposobnost korišenja sustava za e-učenje (moodle)

 sposobnost analize i sinteze gradiva

 sposobnost kritičkog preispitivanja informacija

 sposobnost iznošenja argumenata u grupnoj diskusiji

 sposobnost komunikacije sa stručnjacima dodirnih područa (psiholozi, sociolozi, liječnici)

 vještinu pismenog izražavanja i strukturiranog prikaza informacija o određenoj temi

 prezentacijske vještine

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

Dva kolokvija ili pismeni ispit - provjera ishoda učenja pod točkama od 1. do 7.

Usmeni ispit - provjera ishoda učenja pod točkama od 1. do 7

 

Kolokviji i pismeni ispit sastoje se od različitih oblika pitanja kao što su pitanja višestrukog izbora (s 1 točnim odgovorom), pitanja točno-netočno, pitanja na nadopunjavanje i pitanja otvorenog tipa. Odgovor na pojedino pitanje može studentu donijeti 0, ½ ili 1 bod, odnosno -1 bod (ukoliko je student pogrešno odgovorio na pitanje tipa točno-netočno).
Usmeni ispit sastoji se od tri pitanja kojima se procjenjuje povezivanje i razumijevanje gradiva.