Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
Obavijesti

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2018./2019. godini u prvu godinu studija upisuje: 

na studijski program:

1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
- 24 redovitih studenata
- 30 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
-   6 izvanrednih studenata,  uz plaćanje participacije

3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje tri godine
-   6 redovitih studenata
- 64 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

Participacija za upis u prvu godinu studija iznosi 7.200,00 kuna.
Prijave za upis na navedene studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta „Postani student“.
Obavijest o terminima upisa bit će objavljena najkasnije zajedno s konačnim listama redoslijeda.
Sve daljnje obavijesti bit će objavljene na web stranici „Postani student“ i web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zrinka Grubeša

KOD  UPISA U I. (PRVU) GODINU BUDUĆI STUDENTI TREBAJU ODABRATI PO JEDAN SEMINAR U SVAKOM SEMESTRU I JEDAN IZBORNI PREDMET U LJETNOM SEMESTRU.

KAKO BI SE  KOD UPISA STUDENTI LAKŠE OPREDIJELILI OBJAVLJUJEMO SEMINARE TE IZBORNE PREDMETE KOJE STUDENTI MOGU IZABRATI:

 

1.SEMINARI

 

ZIMSKI SEMESTAR - Sociologija ili Uvod u psihologiju

LJETNI SEMESTAR- Teorijske osnove socijalnog rada ili Osnove socijalne politike

 

Student  bira jedan seminar u zimskom i jedan seminar u ljetnom semestru.  

 

2. IZBORNI PREDMETI

PONUĐENI  I Z B O R N I  P R E D M E T I   NA  PRVOJ GODINI AKAD. GOD. 2018./19. (LJETNI SEMESTAR)

  1. Uvod u socijalnu pedagogiju
  2. Socijalni rad iz perspektive korisnika            (Katedra  za teoriju i metode soc. rada)
  3. Etika socijalnog rada                                     (Katedra  za teoriju i metode soc. rada)
  4. Religije i socijalna pitanja                              (Katedra  za socijalnu politiku)
  5. Socijalna demografija                                    (Katedra za socijalnu politiku)
  6. Povijest socijalnog rada                                 (Katedra  za teoriju i metode soc. rada)
  7. Izborni predmeti sa drugih fakulteta

                           

Student mora slušati jedan izborni predmet . Kod upisa student mora rangirati gore navedene predmete  prema svojim prioritetima (željama).
Seminari i izborni predmeti imaju ograničen broj slušača a prednost kod izbora imaju studenti koji su bolje plasirani na rang listi za upis.
 
SADRŽAJ GORE NAVEDENIH SEMINARA I IZBORNIH PREDMETA MOŽETE POGLEDATI NA STRANICI STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA: INFORMACIJE O STUDIJU/ NASTAVNI PLAN/ SAŽECI NASTAVNIH PROGRAMA/  I.( PRVA) GODINA TE NA STRANICAMA KATEDRI.
Kod samog upisa studenti će dobiti obrazac na kojem će se opredijeliti za seminare te za zborni predmet. 

 

 

 

Zrinka Grubeša

4. 7. 2018. u 12:13

Studentska referada Studija socijalnog rada će raditi u Nazorovoj 51 do 16.07.2018.

 

17.07., 18.07., i 19.07.2018. referada ide na upise I. godine na Trg Republike Hrvatske 14. Ukoliko imate nešto hitno za referadu možete doći, navedene datume, na TRH 14, dvorana VI/II. kat od 10,00 do 12,00 sati!

 

Referada još radi 20.07.2018. u Nazorovoj 51,  te nakon toga ide na kolektivni godišnji odmor od 23.07. do 22.08.2018.

 

 

Tihana Delak

Smještaj studenata u studentski dom

U skladu s naputkom Ureda za smještaj studenata u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu dostavljenom Fakultetu dana 3. srpnja 2018. godine na obrascima za prijavu na natječaj za subvencionirano stanovanje navodi se aritmetički prosjek ocjena.

Tihana Delak

16. 1. 2018. u 08:49
Uređeno: 16. 1. 2018. u 08:59

VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE KOJI PLANIRAJU UPISATI

TERENSKU PRAKSU U ČETVRTOM (LJETNOM) SEMESTRU!!!

Karmela Pižeta

29. 9. 2017. u 09:58
Uređeno: 29. 9. 2017. u 10:00
Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana