Naziv predmeta:

Poredbeno ustavno pravo država članica Europske unije

 

Nositelj predmeta

Prof.dr.sc.Branko Smerdel

 

Predavači

Prof.dr.sc. Biljana Kostadinov

Prof.dr.sc. Robert Podolnjak

Doc.dr.sc. Đorđe Gardašević

 

Status predmeta

 

Predmet smjera – izborni

Broj nastavnih sati

 

24

Broj ECTS bodova

 

6

Okvirni sadržaj predmeta

 1. Politički i institucionalni temelji, ustavni modeli i zbilja suvremenih europskih demokratskih država: predstavnička vladavina, načelo diobe vlasti, vladavina prava, lokalna samouprava. Pregled razvitka ustavnosti u Europi.
 2. Ustrojstvo vlasti europskih država:  parlamentarni sustavi, polupredsjednički sustavi. Državni poglavari. Vlade: koalicijske vlade. Položaj i uloga parlamenata. Složene države  i federalizam. Odnos središnje i lokalne vlasti: regionalizam i lokalna samouprava.
 3. Stranački sustavi; izborni sustavi, izbori za Europski parlament.
 4. Zaštita ustavnosti i zakonitosti: ustavno sudovanje.
 5. Zaštita ljudskih prava: ustavna tužba, ombudsman, Europski sud  za prava čovjeka.
 6. Tranzicijske zemlje. Hrvatski konstitucionalizam i članstvo u EU.
 7. Ustavnost Europske Unije: kriza i izgradnja novog europskog  ustava.

 

Opća i specifična

znanja i vještine

Opća znanja:

 1. Razumijevanje i sposobnost primjene temeljnih ustavnih i političkih koncepata ustavne vladavine u suvremenim europskim državama
 2. Poznavanje i sposobnost komparacije ustavnih institucija i sklopova institucija europskih država, posebno u pogledu ustrojstva vlasti.
 3. Razumijevanje i sposobnost obrazlaganja zbiljskog funkcioniranja sustava vlasti suvremenih europskih demokracija
 4. Razumijevanje političkih i izbornih procesa u pojedinim europskim zemljama
 5. Razumijevanje i sposobnost obrazlaganja sustava zaštite ustavnosti i zakonitosti u europskim demokracijama, te na europskoj razini.
 6.  Poznavanje i sposobnost obrazlaganja sustava zaštite ljudskih prava i sloboda u europskim zemljama i na međunarodnoj razini.
 7. Sposobnost primjene iskustava europskih demokracija na procese demokratske tradicije u Republici Hrvatskoj.
 8. Razumijevanje pravnog i zbiljskog položaja Hrvatske kao članice EU.

Analitička i generička znanja, sposobnosti i vještine

 1. Sposobnost interpretacije ustavnih načela i odredaba na praktičnim primjerima i problemima iz prakse, uz primjenu komparativne metode.
 2. Sposobnost komentiranja određenog pravnih problema ili odgovora na pravno pitanje, te ga na jasan i sažet način izložiti u usmenom i pisanom obliku, uz svijest o postojanju različitih pristupa rješavanju problema;
 3. Sposobnost argumentacije pravnih i činjeničnih pitanja, sagledavajući širi pravni, ekonomski i društveni kontekst, uz svijest o postojanju različitih mišljenja i shvaćanja;
 4. Sposobnost rješavanja pravnih problema iz perspektive različitih aktera i razumijevanje različitih interesnih pozicija i uvjetovane pravne argumentacije.
 5. Sposobnost pretraživanja relevantnih baza podataka, znati razviti strategiju pretraživanja, te moći pronaći traženi dokument i bez potpune reference;
 6. Imati sposobnost analize pravnog izvora (propisa i sudske odluke), te znati razlikovati njegove bitne dijelove i interpretirati ih u pravnom, ekonomskom i društvenom kontekstu.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Interaktivna nastava: predavanja, seminarski rad, analiza odluka ustavnih i europskih sudova

Mentorsko vođenje istraživačkog rada studenata usmjereno na

objavljivanje znanstvenih radova

Sudjelovanje studenata u znanstvenim projektima Katedre za Ustavno pravo i interdisciplinarnim projektima Fakulteta

 

Usmeni ispit.

 

Osim obvezne, student bira dodatnu ispitnu literaturu u dogovoru s voditeljem predmeta.

 

 

OSNOVNA LITERATURA

Branko Smerdel: Ustavno pravo europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb 2013.

 

Branko Smerdel: O ustavima i ljudima. Uvod u ustavnopravnu kazuistiku, Novi informator, Zagreb 2011.

 

Leonard Beselink, Paul Bovend Eert, Hasko Broeksteeg, Roel de Lange, Wim Voermans (eds.): Constitutional Law of the EU Member States, Kluwer, 2014.

 

Branko Smerdel, Đorđe Gardašević (urednici):   Izgradnja demokratskih ustavnih institucija u razvojnoj perspektivi, izabrani radovi istraživačkog projekta, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Zagreb, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okvirni literature koja se preporučuje kao DOPUNSKA

 

Popis nije konačan. Nastavnici će studente uputiti na novije radove, od kojih je veći dio na raspolaganju u repozitorijima na Web stranici Katedre za ustavno pravo

 1. Na stranim jezicima:

 

Thomas Fleiner, Lidija R. Basta Fleiner: Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World, 3rd ed., Springer, 2009.

 

Lidija R. Basta Fleiner & Tanasije Marinković (eds.): Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law, Eleven INternaational Publishing, Den Haag, 2014.

 

 

Vicki C. Jackson-Mark Tushnet (eds.): Comparative Constitutional Law, Foundation Press, New York 2000.

 

Andrew Reynolds (ed.): The Architecture of Democracy, Oxford 2002.

Alec Stone Sweet: Governing With Judges. Constitutional politics in Europe, Oxford University Press, 2000.

 

Givovani Sartori: Comparative Constitutional Engeneering,

Cambridge, 1996.

 

Randy E. Barnett: The Structure of Liberty. Justice and the Rule of Law, Oxford 1998.

 

Michael Gallagher, Michael  Lever, Peter Mair: Representative Government in Modern Europe, McGraw-Hill, 3rd ed., New York 2002.

 

Yves Meny, Politique comparee, Montchrestien, 5e editon 1996.

 

Yves Meny(with Andrew Knapp): Government and Politics in Western Europe, Oxford  University Press, 2nd edition, 1993.

 

Gregory S. Mahler: Comparative Politics. An Institutional and Cross-National Approach, Prentice Hall, New Jersey , 2nd ed. 1995

Jean Blondel: Comparative Government, 2nd. Ed., London 1995.

Jurg Steiner: European Democracies, Longman, New York 1998.

 

Koen Lenaerts nad Piet Van Nuffel (Editor Robert Bray): Constitutional law of the European Union, Sweet and Maxwell, London 1999.

 

European Convention on Human Rights, Collected Texts, Council of Europe Press, Strasbourg 2006.

 

Mark Janis, Richard Kay amd Anthony Bradley: European Human Rights Law, Clarendon Press, Oxford, 1996.

 

Juan J. Linz: Problems of Democratic Transition and Consolidation, The John Hopkins University Press, Baltimore 1996.

 

Gerhard Robbers (ed.): Encyclopedia of World Constitutions, I-III, Facts on File, New York 2007.


            Smerdel, Branko: Design and Operation of the "Hybrid" Presidency - Evaluation of the Power-Sharing in the Croatian Top Executive. // Zbornik PFZ. 65 (2015) , 2; 181-212.

 

 1. Literatura na hrvatskom jeziku

 

Biljana Kostadinov, Suvremeni francuski parlamentarizam, Zagreb, PFZ, 2004.

 

Gardašević, Đorđe, Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima, Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014 (monografija).

 

Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike, Informator, Zagreb, 1989.

 Smerdel, Branko: Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske. // Hrvatska pravna revija. 16 (2016) , 3; 1-17.

Smerdel, Branko.
Hrvatski konstitucionalizam danas. U svijetlu Prijedloga ustavnih promjena. //Informator - instruktivno-informativni list za pravna i društvena pitanja. 63 (2014) , 6249; 6249-1-6249-45

 Smerdel, Branko.Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava. // Hrvatska pravna revija. 12(2012) , 2; 1-10.

 Smerdel, Branko. Nezavisni regulatori: o potrebi racionalizacije sustava. // Informator-instruktivno-informativni list za ekonomska i pravan pitanja. 51 (2012) , 6075; 1-3..

 Smerdel, Branko. Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji: državna zajednica ili zajednica novog tipa?. //Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 9; 1-8.

 Smerdel, Branko.  Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu. // Revus. revija za europsko ustavnost. 7 (2011) , 16; 7-11.

 

  Smerdel, Branko. Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine // Hrvatska - kako dalje : zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip ; Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven (ur.). Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo, 2004.     

 

Smerdel, Branko. Konvencija o budućnosti Europe: pokušaj prethodne prosudbe rezultata, Zbornik PFZ, 3-4 (2003).

 

Smerdel, Branko: Ustavna osnova prava javnosti na informaciju, Informator, LV, 5527 (2007).

 

Smerdel, Branko: Regulatorne agencije, Informator, LIV, 5432, 1-3 (2006).

 

B. Smerdel: Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti, Zakonitost, 1993., br. 3.

 

B. Smerdel: Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik PFZ, 50 (2000), 1-2, str.5-30.

 

B. Smerdel: Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik PFZ, 51 (2001), 6, str.1149-1162.

 

S. Sokol, Polupredsjednički sustav i parlamentarizam, Politička misao, Zagreb 1992.

 

Kostadinov Biljana, Ustavni identitet // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. Str. 305-337.

 

Kostadinov, Biljana: Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i u SAD-u. // Zbornik PFZ. 65 (2015) , 1; 55-85.

 

Kostadinov, Biljana: Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama – SR Njemačka i Velika Britanija. // Zbornik PFZ. 65 (2015) , 6; 915-930

 

 

Kostadinov, Biljana:  Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske // Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen (ur.).  Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 207-230.

 

  Robert Podolnjak: Stvaranje Europskog ustava kao "kvaziustavni trenutak", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 55, 6/2005

Robert Podolnjak: Neposredan izbor (grado)načelnika i župana: Europska iskustva i hrvatski izazov, Stanek, Varaždin, 2005

Robert Podolnjak: Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije europske budućnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 56, 5/2006

Robert Podolnjak: Dvije ustavne konvencije: sličnosti i razlike između Philadelphije i Bruxellesa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 53, 5/2003

Jurgen Hartman: Politički sustavi Velike Britanije, Francuske i SAD, Politička kultura, Zagreb 2007.

 

Arsen Bačić: Hrvatska i izazovi konstitucionalizma, Književni krug, Split 2001.

 

Arsen Bačić-Petar Bačić: Legislature i parlamentarizam, PF Split, 2007.

 

Dieter Nohlen: Izborno pravo i stranački sustav, Školska knjiga, Zagreb 1992.

 

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti

predmeta

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na uglednim europskim fakultetima (benchmarking).

 

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

 

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti