EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA

Svrha predmeta Europska pravna tradicija, nadovezujući se na znanja stečena u dodiplomskoj razini, jest produbljeni studij povijesno-komparativnih temelja europske pravne kulture. Putem analize tradicijskih europskih integracijskih paradigmi, kako javnopravnog, tako i privatnopravnog karaktera, navedeni predmet predstavlja pravnokulturni uvod u kolegije europskog javnog prava i europskog privatnog prava, prenoseći studentima povijesna i komparativna znanja nužna za kritičko vrednovanje struktura i funkcija suvremenog europskog pravnog sustava i njegove primjene u RH. Kroz osvjetljavanje europske pravne tradicije predmet daje i osnovu potrebnu za produbljenije razumijevanje europskog pravnog prostora i obavljanje zahtjevnijih zadaća povezanih sa europskim institucijama i zadaćama u drugim europskim zemljama kakvo se može očekivati od završenih studenata poslijediplomskog studija.

 

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

I. Europska javnopravna tradicija (modul I)

Pravna tradicija i pravna kultura na europskom području. Razvoj i formiranje pravne kulture na europskom području od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja; europska pravna kultura i nacionalne pravne kulture – tradicijska uvjetovanost i suvremeni izazovi.

Razvoj europskih pravnih sustava i prijenosa prava. Metodološki pristupi u istraživanju prijenosa prava: pravni transplanti (legal transplants) i pravni iritanti (legal irritants). Središte i periferija u razvoju europskih pravnih sustava i u suvremenom razdoblju. Razvoj javnopravnih institucija u glavnim europskim pravnim sustavima: Engleska, Francuska, Njemačka, socijalističko pravo; vladavina prava i pravna država; ustroj vlasti i temeljna prava pojedinca.

Integracijski procesi 19-21. st. Idejne i institucionalne prethodnice suvremenih europskih integracija. Formiranje i razvoj Europskih zajednica i stvaranje Europske Unije. Europsko pravo i nacionalne tradicije: integracija i diverzifikacija prava.

Pravni razvoj u Europi i hrvatski pravni sustav 19-21. st. Tradicijske odrednice na hrvatskom području i suvremena hrvatska pravna kultura; vanjski pravni utjecaji, transferi prava i društvena realnost na hrvatskom pravnom području u 19-20. st. i suvremeni izazovi.

 

II. Europska privatnopravna tradicija (modul II)

Temelji europske privatnopravne tradicije: Corpus iuris civilis kao osnova europske privatnopravne tradicije. Pravne škole (glosatori, postglosatori) i recepcija rimskog prava. Recipirano rimsko pravo kao europsko opće pravo: ius commune; daljnji razvoj europske pravne znanosti na rimskim pravnim temeljima: francuska škola "elegantne jurisprudencije; prirodnopravna škola; njemačka historijskopravna škola.

Ius commune i europski građanski zakonici: Građanski zakonici kao kodifikacije općeg prava (ius commune) u XIX st.: francuski CC; austrijski ABGB; pandektistika i moderna europska privatnopravna znanost; utjecaj pandektistike na europske građanskih zakonika u XX st.: njemački BGB; talijanski CC; nizozemski NBW; europska privatnopravna tradicija i hrvatski pravni sustav.

Ius commune i Common Law – privatnopravni aspekti; rimska pravna tradicija i englesko privatno pravo; mixed legal systems – mješoviti pravni sustavi; ius commune kao izvor suvremenog pozitivnog prava u engleskom pravnom sustavu i europskim mješovitim pravnim sustavima (Škotska, Malta, Channel Islands i dr.).

Ius commune i europsko privatno pravo: ius commune kao temelj suvremene europske privatnopravne kulture; uloga europske privatnopravne tradicije u stvaranju europskog pravnog sustava; rimska pravna načela i načela općeg prava (ius commune) u odlukama sudbenih tijela EU.

 


Institucije i pravni sustav EU

Predmet polazi od ishoda učenja ostvarenih u okviru petogodišnjeg studija prava, posebice predmeta Europsko javno pravo. Naglasak je na metodologiji prava Europske unije. Studenti će čitati i analizirati sudsku praksu i znanstvene tekstove europskih i američkih autora kako bi razvili kompetencije potrebne za znanstveno istraživanje u području prava EU. Nastava će biti organizirana u 12 nastavnih jedinica, za svaku nastavnu jedinicu potrebna je priprema.

 

Tijekom semestra studenti imaju obavezu pratiti praksu europskih i hrvatskih sudova i biti spremni komentirati je.


Nastavne jedinice


 

Literatura

  • Ćapeta T. i Rodin S. Osnove prava Europske unije, 2. izdanje, 2011.
  • Tekstovi i sudska praksa koji se obrađuju u nastavi

 

NASTAVNE JEDINICE


 

1. Nastavna jedinica - Kolokvij

Za prvu nastavnu jedinicu studenti moraju pročitati knjigu Ćapeta/Rodin, Osnove prava EU. Knjigu je moguće nabaviti u Narodnim novinama, skriptarnici fakulteta ili posuditi u biblioteci Pravnog fakulteta. Knjiga je osnova za polaganje ulaznog kolokvija koji će biti organiziran u okviru prve nastavne jedinice. Kolokvij se ocjenjuje ocjenom "položen" ili "nije položen". Položeni kolokvij je uvjet za formiranje konačne ocjene.

  

2. Nastavna jedinica - Thomas S. Kuhn

Pročitati Structure of Scientific Revolutions i Second Thoughts on Paradigms. Napisati reakciju u opsegu 1800 do max. 3600 znakova.O navedenim tekstovima će se raspravljati na satu. Tekstovi su dostupni za download u dnu ove web stranice. Isto vrijedi i za sve nastavne jedinice.

 

3. Nastavna jedinica - Weiler i Von Bogdandy

Joseph Weiler, Transformation of Europe

Armin Von Bogdandy, A Bird's Eye View on Science of European Law...

 

4. Nastavna jedinica - Ehrlich, Stein i Holmes

Eugen Ehrlich, The Sociology of Law

Eric Stein, Lawyers, Judges and the Making of a Transnational Constitution

Oliver W. Holmes, The Path of Law

 

5. Nastavna jedinica - Dewey, Cohen

Robert K. Merton, Manifest and Latent Functions

John Dewey, Logical Method and Law

Felix Cohen, Transcendental Nonsense and Functional Approach

 

6. Nastavna jedinica - Duncan Kennedy

Duncan Kennedy, Liberal Values in Legal Education

Duncan Kennedy, Legal Education and the Reproduction of Hierarchy

Duncan Kennedy, A Semiotics of Legal Argument

 

7. Nastavna jedinica - Pierre Schlag

Pierre Schlag, Normative and Nowhere to Go

Pierre Schlag, Spam Jurisprudence, Air Law, and the Rank Anxiety of Nothing Happening (A Report on the State of the Art)

Pierre Schlag, Law as Continuation of God by Other Means

 

8. Nastavna jedinica - interpretacija

Oliver W. Holmes, The Theory of Legal Interpretation

Hans Kelsen, The Theory of Interpretation 

Pierre Schlag, Vehicles in the Park

 

9. Nastavna jedinica - nacionalni identitet

Armin von Bogdandy i Stephan Schill, Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty

Siniša Rodin, National Identity and Market Freedoms after the Treaty of Lisbon

 

10. Nastavna jedinica - horizontani i vertikalni učinci i State Action

Cass S. Sunstein, State Action is Always Present

Duncan Kennedy, The Stages of Decline of Public/Private Distinction

Opinion of AG Maduro in Viking

Takis Tridimas, Constitutional Review of Member State Action: the Virtues and Vices of an Incomplete Jurisdiction

 

11. Nastavna jedinica - pravo EU i nacionalno pravo

Neil Walker, What is Constitutional Pluralism

Pasquale Pasquino, New Constitutional Review in France

Federico Fabbrini, Kelsen in Paris: France's Constitutional Reform and the Introduction of A Posteriori Constitutional Review of Legislation 

Presuda CJEU u predmetu Melki and Abdeli

 

12.  Nastavna jedinica - izrada plana istraživanja

Posljednja nastavne jedinice posvećene su rekapitulaciji gradiva i diskusiji o osmišljavanju individualnog studentskog istraživanja. Od studenata se očekuje da iznesu probleme koje smatraju da je potrebno raspraviti, te da osmisle i prezentiraju plan individualnog istraživanja.

 


 

 

 

 

 


Obavezna literatura
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana