SAŽETAK PROJEKTA:

PRAVNI I ORGANIZACIJSKI ASPEKTI INTEGRIRANOG SVEUČILIŠTA

 

Reforma i odgovarajuće zakonske promjene u području visokog obrazovanja u posljednje tri godine naveliko su izmijenile situaciju na sveučilištima. Globalno pitanje odnosa sveučilišta i njegovih sastavnica, autonomije sveučilišta i uključene/implicirane autonomije sastavnica, kao jedno od važnih pitanja reforme hrvatskih sveučilišta obuhvaća organizacijski, nastavni, istraživački i financijski aspekt. Posebno, uvažavajući činjenicu da su starija i najveća hrvatska sveučilišta kroz dugi niz godina bila organizirana disfunkcionalno, tako da su sastavnice potpuno neovisno o cjelini akademskog života i poslovanja na razini sveučilišta kreirale svoju politiku. Zato hrvatska sveučilišta, usklađujući svoj ustroj i rad sa Zakonom, nužno redefiniraju svoje statutarno uređenje, ustroj, tijela i njihove ovlasti, odnos sastavnica i cjeline te druga rješenja koja su se još donedavna činila neupitnima.

Iako se osnovne naznake funkcionalne integracije mogu iščitati iz članka 53. Zakona, o tzv. pravnoj integraciji nema ni riječi. Postavlja se pitanje je li čak i visok stupanj organizacijske („pravne“) integriranosti jamac da postoji primjerena funkcionalna integriranost potrebna za provedbu Bolonjskog procesa, a i obrnuto.

Stoga ostaje otvoreno podrazumijeva li pravno integriranje sveučilišta ukinuće pravne osobnosti sastavnica ili ne, koji stupanj „pravne“ autonomije treba ostaviti sastavnicama i u kojim segmentima upravljanja treba zadržati njihovu autonomiju. Određene promjene pravnog statusa sastavnica sveučilišta povlače za sobom niz pravnih pitanja i potrebnih pravnih usuglašavanja na razini cjelokupnog pravnog sustava u Hrvatskoj. Ovim istraživanjem nastojalo bi se postići precizan pregled svih pravnih posljedica pravne integracije, te bi se temeljem opisane analize predložio optimalni model za hrvatska sveučilišta i sačinio hodogram potrebnih promjena u statutima i drugim općim aktima te pravne radnje koje treba poduzeti da bi se provele eventualne statusne promjene sastavnica i sveučilišta.

 

The situation at universities has been significantly changed in the last three years which was caused by the reform and relevant legal changes in the field of higher education. Global question of relation between the university and its constituent units, autonomy of the university and inclusive/implicated autonomy of constituent units, as one of the most important question for the reform of Croatian universities, comprises organizational, teaching, research and financial aspect. Especially, baring in mind that oldest and biggest Croatian universities have been organized dysfunctionally for many years, which resulted with creation of own constituent units’ policy independently of the academic life and management on the university level. Therefore, when harmonizing their organization and activities with the legislation, Croatian universities necessarily redefine their own statutory regulation, organization, bodies and their competencies, relation between their constituent units and entirety as well as other solutions that seemed unquestionable until recently.

Even though basic indication of functional integration can be read in the article 53 of the Law, so-called legal integration is out of question. The question now arises if even high level of organizational (“legal”) integrity can guarantee appropriate functional integrity which is necessary for implementation of Bologna process, and vice-versa.

Therefore, it is still not answered if legal integration of the university implies abrogation of constituent units’ legal identity or not. Also, what level of “legal” autonomy should be left to constituent units and in what segments of management should their autonomy be retained. Certain changes of constituent units’ legal status imply number of legal questions and necessary legal adjustments on the level of entire legal system in Croatia.

This research should obtain precise overview of all legal consequences of legal integration. Based on described analysis an optimal model for Croatian universities would be proposed, the flow-chart of necessary changes in statutes and other general acts would be made as well as legal actions that should be made for implementation of possible change in status of constituent units and universities.


Repozitorij