U organizaciji izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić, Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter održat će u okviru seminarske nastave iz kolegija Sociologija u petak 26. travnja 2024. u 14 sati u velikoj dvorani na Trgu Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 13 gostujuće predavanje na temu “Ljudska prava u digitalnom okruženju”.

Korištenje digitalne tehnologije trebalo bi urediti u skladu sa zaštitom ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te sprečavanjem mogućih zlouporaba i pravnom zaštitu u slučaju istih. Na ovom predavanju pučka pravobraniteljica predstavit će nam nacrt Okvirne konvencije Vijeća Europe o umjetnoj inteligenciji i ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava, kojeg je u ožujku 2024. godine usuglasio Odbor za umjetnu inteligenciju (CAI) Vijeća Europe, a kojega je ona članica.
Tena Šimonović Einwalter diplomirala je Magna Cum Laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je poslijediplomski studij europskog i komparativnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu i poslijediplomski znanstveni studij Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski sabor izabrao je za pučku pravobraniteljicu 19. ožujka 2021. godine. Članica je Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe. Vodila je radnu skupinu ECRI-ja koja je sastavila Opću političku preporuku 2 o tijelima za jednakost. Ispred ECRI-ja sudjelovala je u Ad-hoc odboru za umjetnu inteligenciju (CAHAI) Vijeća Europe, a trenutno u radu Odbora za umjetnu inteligenciju (CAI) Vijeća Europe. Predsjedavala je u tri mandata Izvršnim odborom Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET). Sudjelovala je u radu Upravnog odbora Agencije EU za temeljna prava (FRA). Bila je članica radnih skupina za izradu propisa, koordinirala provođenje europskih projekata te sudjelovala u radu brojnih međunarodnih i domaćih konferencija, okruglih stolova, seminara i tribina, na kojima je držala izlaganja i predavanja. Kao autorica i koautorica objavila je više radova vezanih uz ljudska prava i suzbijanje diskriminacije, s fokusom na zakonodavstvo, sudsku praksu i mehanizme zaštite, na razini Republike Hrvatske, Europske unije i Vijeća Europe.