Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje
n a t j e č a j
za upis polaznika
na Sveučilišni specijalistički studij

Javno pravo i javna uprava

Studij se izvodi u trajanju od tri semestra. Na studij se ima pravo upisati:

– osoba koja je završila diplomski sveučilišni pravni studij

– osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

– osoba koja je završila stručni diplomski studij javne uprave uz najmanje pet godina radnoga staža u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, javnim agencijama, javnim poduzećima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim javnopravnim tijelima.

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Nastava započinje nakon provedenog postupka upisa.

Školarina iznosi 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK) po semestru.

Rok za prijave do 9. veljače 2024. na adresu:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 3
10000 Zagreb
(Za natječaj specijalistički studij Javno pravo i javna uprava)

Uz prijavu je obvezno priložiti:

– životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
– diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena
– potvrde / izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskih studija objavljen je na web stranici https://www.pravo.unizg.hr/studiji/sveucilisni-specijalisticki-studiji/sveucilisni-specijalisticki-pravni-studiji/javno-pravo-i-javna-uprava/

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr ili telefon 01/4895608

Promo letak