prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc.
Hrvoje Markovinović

Hrvoje Markovinović je diplomirani pravnik, magistar prava i doktor prava (2005) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položio je pravosudni ispit i proveo je godinu dana na TMC Asser Instituut u Haagu. Od 1997. zaposlen je kao asistent, a potom docent te od 2012. kao izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Od 2007-2009. bio je prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Istraživač je na projektu Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu. Objavio je brojne članke i monografije iz područja trgovačkog prava i prava društava. Predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim skupinama UNCITRAL-a te je uključen u aktivnosti Međunarodne trgovačke komore.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

1997 zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent

2012 izvanredni profesor