VOL. 13 - 2/2006:
Vol. 13 - 2 / 2006

MATERIJAL ZA XIX. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:

 

PRAVNA I PRAKTIČNA PITANJA STROŽEG KAZNENOG PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

 

Ž.HORVATIĆ: Promjene hrvatskog materijalnog kaznenog prava novelom Kaznenog zakona 2006. godine

 

D. KOS: Osnovne karakteristike šeste novele Kaznenog zakona

 

I. BOJANIĆ, M. MRČELA: Svrha kažnjavanja u kontekstu šeste novele Kaznenog zakona

 

A. GARAČIĆ: Ublažavanje kazne po šestoj noveli Kaznenog zakona

 

IZTOK KRBEC: Promjene kaznenih okvira s osvrtom na praktična pitanja osobnog sastava sudskog vijeća

 

L. CVITANOVIĆ: Aktualna problematika zastare u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

 

S. KATUŠIĆ-JERGOVIĆ: Zastara

 

Z. ĐURĐEVIĆ, D. TRIPALO: Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse

 

D. NOVOSEL, D. DUNDOVIĆ: Suradnja državnog odvjetnika i policije u predistražnom postupku

 

A. KRSTULOVIĆ, M. ŠĆEPANOVIĆ: Utjecaj izmjena Kaznenog zakona na mogućnost i učestalost primjene uvjetne osude (i njihov daljnji utjecaj na primjenu instituta kaznenog materijalnog i procesnog prava)

 

I. DAMJANOVIĆ, K. BUTORAC: Politika suzbijanja kriminaliteta: perspektive izvršenja kaznenopravnih sankcija

 

V. BABIĆ, M. JOSIPOVIĆ, G. TOMAŠEVIĆ: Hrvatski zatvorski sustav i zaštita ljudskih prava zatvorenika

 

Z. KOKIĆ PUCE, I. KOVČO VUKADIN: Izvršavanje alternativnih sankcija u Republici Hrvatskoj

 

A. ŽIŽAK: Nove mogućnosti u izvršavanju maloljetničkih sankcija

 

J. KOS: Izvršavanje maloljetničkih sankcija

 

J. ŠARIĆ: Individualizacija kažnjavanja u fazi izvršavanja kazne zatvora

 

M. MIHOCI: Sigurnost kaznionica i zatvora

 

A. NOVOSELOVIĆ: Javna sigurnost i kriminaliet u lokalnoj zajednici

 

E. SUŠIĆ, S. PLEŠE: Aktualni problemi primjene i provođenja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja

 

N. KOLLER-TRBOVIĆ, V. GMAZ-LUŠKI: Primjena izvansudske nagodbe (medijacija) u pretkaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama

 

R. FARKAŠ, V. ŽAKMAN-BAN: Obilježja procesa prilagodbe zatvorskim uvjetima zatvorenika/zatvorenica s obzirom na sociodemografske i kriminološke osebujnosti

 

 

ČLANCI I PRILOZI

 

M. CARIĆ: Zabrana utemeljenja sudskih odluka na nezakonitim dokazima

 

LJ. MIKŠAJ-TODOROVIĆ, N. RICIJAŠ, M. SINGER: Razlike u obiteljskim prilikama maloljetnih delinkvenata s obzirom na poremećenost odnosa u obitelji

 

D. NOVOSEL, Z. HRVOJ ŠIPEK: Dosuđivanje i naplata troškova kaznenog postupka u korist proračuna Republike Hrvatske

 

A. KVATERNIK: Obrana po službenoj dužnosti: formalna obrana ili formalnost?

 

 

IZ KAZNENOPRAVNE POVIJESTI 

 

N. SRPAK: Kazneno pravo u doba Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.)

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

 

PRIKAZI I DISKUSIJE 

 

M. MUNIVRANA: Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Feeney/Herrmann: One case - two systems: A comparative view of american and german criminal justice