CAJNER-MRAOVIC:
I. CAJNER MRAOVIĆ: Dodatna stručna osposobljenost kao preduvjet postupanja redarstvenih vlasti u pov

Dr. sc. Irena Cajner Mraović

DODATNA STRUČNA OSPOSOBLJENOST
KAO PREDUVJET POSTUPANJA REDARSTVENIH
VLASTI U POVODU NASILJA U OBITELJI

Edukacija kadrova prvo je pitanje koje se postavlja u svezi s praksom policijskog postupanja.
Neučinkovitost policije u zaštiti zlostavljanih žena i djece vrlo se loše odražava na stav koji javnost zauzima prema policiji. I druge su društvene službe imale problema pri definiranju modaliteta postupanja u slučajevima nasilja u obitelji. Međutim, policija se tu našla u najtežem položaju jer je ona prva karika u lancu društvene reakcije na tu pojavu a problemi koje ona mora rješavati hitnog su karaktera.
U posljednje vrijeme sve se više uviđa da učinkovita reakcija na nasilje u obitelji i zlostavljanje djece zapravo zahtijeva kooperativnu i koordiniranu akciju različitih službi koje se bave zaštitom djece i službi kaznenog progona. No, još uvijek smo suočeni s nedostatkom informacija o tome kako bi policija trebala obnašati tako važnu funkciju kao što je zaštita djece. Gledamo li strogo zakonski, ta bi se funkcija trebala realizirati u okviru osnovnih zadaća policije, a to su: identifikacija počinitelja kaznenih djela, prijavljivanje kaznenih djela, provođenje predistražnih i pojedinih istražnih radnji te uhićenje. Policijski djelatnici, s obzirom na karakter organizacije kojoj pripadaju, imaju priliku identificirati slučajeve zlostavljanja i zanemarivanja djece prije negoli bilo koja druga društvena služba. To vrijedi za pripadnike kriminalističke policije ali posebno za pripadnike temeljne policije koji su svakodnevno nazočni u životu pojedinih naselja odnosno četvrti i koji interveniraju u situacijama aktualnog nasilja u obitelji te tako predstavljaju krucijainu vezu između žrtvi i drugih društvenih institucija koje im mogu pružiti potrebnu pomoć. Međutim, posebnoj izobrazbi o toj problematici u Hrvatskoj se podvrgavaju samo djelatnici kriminalističke policije specijalizirani za poslove maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu djece imaloljetnika.