Pravilnik o nagrađivanju studenata

Pravilnika o nagrađivanju studenata

Članak 1.

(1) Radi poticanja znanstvenoistraživačkog i stručnog rada studenata te promicanja studentskog stvaralaštva ustanovljuje se nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja.

(2) Studentski radovi iz stavka 1. ovog članka po svom sadržaju i opsegu moraju odgovarati diplomskomu radu.

Članak 2.

Pravo natjecanja za nagradu imaju svi studenti Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet).

Članak 3.

(1) Natječaj za nagradu raspisuje se početkom kalendarske godine za akademsku godinu u tijeku.

(2) Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Fakulteta.

Članak 4.

(1) Studenti mogu za nagradu prijaviti rad znanstvenog ili stručnog sadržaja jednog ili više autora. Rad, osim popisa literature i drugih priloga, ne smije prelaziti opseg od četiri autorska arka.

(2) Rad koji se prijavljuje za nagradu može biti djelo najviše tri autora.

(3 )Uz rad koji prijavljuju studenti su dužni priložiti pisano mišljenje o radu predmetnog nastavnika koji je bio mentor pri izradi rada.

(4) Rad za koji se dodjeljuje nagrada može se priznati kao diplomski rad.

Članak 5.

(1) Radovi koji se prijavljuju za nagradu predaju se Dekanatu u dva primjerka i u elektronskoj verziji.

(2) Dekan upućuje prijavljene radove Odboru za poticanje izvrsnosti studenata i određuje rok u kojem Odbor obavlja probir prijavljenih radova.

(3) Odbor iz stavka 2. ovoga članka dostavlja dekanu popis do deset najboljih radova s prijedlogom redoslijeda i njegovim obrazloženjem.

Članak 6.

(1) Konačnu odluku o redoslijedu radova s popisa iz čl. 5. st. 3. ovoga Pravilnika donosi dekan.

(2) Najbolje radove dekan će predložiti za Rektorovu nagradu.

(3) Studenti čiji radovi ne budu nagrađeni Rektorovom nagradom, nagradit će se Dekanovom nagradom.

Članak 7.

(1) Dekanova nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa utvrđenog u proračunu Fakulteta.

(2) Ako dobitnik rektorove nagrade ne dobije novčanu nagradu dodijelit će mu se novčani iznos dekanove nagrade.

(3) Novčani iznos nagrade utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana.

(4) Sadržaj i oblik povelje utvrđuje dekan.

Članak 8.

(1) Ako je nagrađeni rad autorsko djelo više autora, svakome od studenata dodjeljuje se povelja, a novčani iznos nagrade iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika dodjeljuje im se u jednakim dijelovima.

Članak 9.

(1) Dekan svake akademske godine može dodijeliti jednu ili više posebnih nagrada studentu odnosno skupini studenata za izniman uspjeh u javnom nastupu ili djelovanju kojim se promiče ugled Fakulteta (na međunarodnim, umjetničkim ili sportskim natjecanjima, studentskim udrugama i sl.).

(2) Posebna nagrada dodjeljuje se u obliku posebne povelje čiji sadržaj i oblik utvrđuje dekan.

(3) Kada se posebna nagrada dodjeljuje skupini studenata, povelja iz stavka 2. ovoga članka uručuje se svakom članu skupine.

Članak 10.

(1) Odluka o dodjeli nagrade s popisom svih nagrađenih studenata i radova objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta najkasnije osam dana prije njezine dodjele.

Članak 11.

(1) Nagrada se dodjeljuje na koncu nastavne godine ili na početku sljedeće akademske godine.

(2) Nagrade svečano uručuje dekan uz nazočnost prodekana.

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagrađivanju studenata od 5. studenog 2014.

Klasa: 640-01/16-22/3
Urbroj: 251-55-16-5
Zagreb, 24. veljače 2016.                

                                                                                                Dekanica

 

                                                                                  Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar                           


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana