OBAVIJESTI:

Prvi kolokvij iz predmeta Europsko javno pravo održat će se u petak, 12.4. 2019. u 14:30 sati.

Studenti koji su ostvarili pravo izlaska na kolokvij moraju ispunjavati jedan od sljedeća dva uvjeta:

  • dolazak na predavanja iz Europskog javnog prava uz najviše jedan izostanak (pritom se izostanak s prvog, uvodnog predavanja održanog u tjednu od 25. do 29. veljače 2019. ne računa kao izostanak),
  • seminaristi iz Europskog javnog prava u svrhu polaganja seminarske obveze.

Svi će studenti kolokvij pisati u isto vrijeme u 14:30 sati razvrstani u dvorane prema rasporedu kako slijedi:

  • prezimena A – F: dvorana II, Trg RH 14;

  • prezimena G – J: dvorana V, Trg RH 14;

  • prezimena K – Me: dvorana IV, Gundulićeva 10;

  • prezimena Mi – Ši: dvorana III, Trg RH 14;

  • prezimena Šk – Ž: dvorana IV, Trg RH 14;

Detaljan popis studenata koji su ostvarili pravo pristupa kolokviju nalazi se na sljedećem linku (NAPOMENA: pristup dokumentu dostupan je samo korisnicima pravo.hr domene, odnosno studentima koji su ulogirani svojim AAI korisničkim podacima u @student.pravo.hr gmail/google drive račun.)

 

Mole se studenti da na ispred dodijeljene dvorane dođu najkasnije 5 minuta prije početka pisanja kolokvija. Studentima koji kasne neće biti dozvoljen ulazak u dvoranu.

 

 

Pravila za pisanje kolokvija:

 

Kolokvij iz Europskog javnog prava sastoji se od sljedeća dva dijela:

· 5 osnovnih pitanja na koja je potrebno odgovoriti bez korištenja materijala za pripremu ispita, vrijeme pisanja: 10 minuta

· 10 pitanja koja se odnose na zadane hipotetske slučajeve na koja se može odgovoriti uz korištenje materijala za pripremu ispita u papirnatom obliku, vrijeme pisanja: 25 minuta

 

Kolokvij ukupno nosi 15 bodova: 5 bodova za prvi dio i 10 bodova za drugi dio.

 

Za uspješno polaganje kolokvija potrebno je ostvariti najmanje 3 boda u prvom dijelu kolokvija (60% točnih odgovora) i ukupno najmanje 8 bodova iz oba dijela kolokvija (od mogućih 15 bodova).

 

Student koji u prvom dijelu kolokvija ostvari manje od 3 boda neće moći položiti kolokvij bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

Ostvareni bodovi na prvom kolokviju naknadno će se zbrajati sa bodovima s drugog kolokvija. Pritom student, kako bi prošao ispit, mora uspješno položiti oba kolokvija.

Ukupno ostvareni bodovi na oba kolokvija zajedno će činiti konačnu ocjenu iz ispita:

  • ukupno 16 bodova - ocjena dovoljan  (2)
  • ukupno 22 boda - ocjena dobar (3)
  • ukupno 24 boda - mogući izlazak na usmeni ispit i odgovaranje za ocjene vrlo dobar (4) i odličan (5)

Student koji ostvari najmanje 16 bodova u oba kolokvija može dodatnim bodovima ostvarenim aktivnim sudjelovanjem (na nastavi ili seminarima) skupiti dovoljan broj bodova za veću ocjenu.

Popis obavijesti
Poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava - natječaj i program studija