prof. dr. sc. Davorin Lapaš
prof. dr. sc.
Davorin Lapaš

Rođen 1971. u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995., a na istom je fakultetu 1999. godine završio i poslijediplomski magistarski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava. Od 1998. radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri za međunarodno pravo. Godine 2003. na istom fakultetu stječe stupanj doktora pravnih znanosti iz područja međunarodnog prava. Godine 2008. izabran je za izvanrednog profesora na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, a 2012. izabran za redovitog profesora na istoj katedri.
Usavršavao se na Haaškoj akademiji za međunarodno pravo 1997., na Asser institutu za privatno i javno međunarodno pravo u Haagu 1998., u Aix-en-Provenceu (1999.), Seminaru Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo (International Law Commission) u Ženevi 2000., na Institutu za međunarodno javno pravo i međunarodne odnose u Solunu 2000., te na Max-Planck institutu za međunarodno javno i poredbeno pravo u Heidelbergu 2002.
Predaje Međunarodno pravo, Diplomatsko i konzularno pravo, Razvoj međunarodnog prava te Pravo međunarodnih organizacija, a predaje i na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu te na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Vanjska politika i diplomacija“ i doktorskom studiju „Međunarodni odnosi“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Također, predaje i na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Diplomacija“ te na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Sudjeluje kao istraživač u projektima Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (matični broj istraživača 219494).
Jedan je od hrvatskih članova Suda za mirenje i arbitražu OESS-a.
Godine 2014. bio je suzastupnik Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom u sporu Republike Hrvatske i Republike Srbije o primjeni Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 624
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utorkom, od 14 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Lapaš, Davorin.
Međunarodnopravna zaštita izbjeglica .
Zagreb : Hrvatski pravni centar, 2008 (monografija).

2. Justynska, Izabela; Appiagyei-Atua, Kwadwo; Hamzah, Hasniyati; Mohd Aini, Ainoriza; Rosly Hanif, Noor; Nor Azriyati, Wan; Abd Aziz, Wan; Rosly Hanif, Noor; Chin, Heng; Lulić, Mira; Bačić, Danijela; Knade-Plaskacz, Agnieszka; Tot, Ivan; Lapaš, Davorin; Rinwigati Waagstein, Patricia; Vinković, Mario; Vinković, Maja; Tucak, Ivana; Voila, Laura; Corneliu, Benţe; Adrian, Andor; Ioana Curutiu, Cristina; Borozan, Đula; Frajman–Jakšić, Anita; Adzić, Sofija; Bajčetić, Marko; Erkapić, Željko; Popović, Marija; Coros, Monika Maria; Pruchnicka-Grabias, Izabela; Świeczka, Marta; Vargas-Hernández, José G.; Rochín-Angulo, Yukie.
Contemporary Legal and Economic Issues .
Osijek : Faculty of Law, 2007 (monografija).

3. Lapaš, Davorin.
Sankcija u međunarodnom pravu .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004 (monografija).

4. Lapaš, Davorin.
Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1999 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Contemporary Legal and Economic Issues II / Barković, Ivana, Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2009 (monografija).

2. Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata / Lapaš, Davorin; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2005 (zbirka dokumenata).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Lapaš, Davorin.
Controversial Subjects of Contemporary International Law : IGO-like Entities as Participants in International Legal Relations - Do We Need a 'Reparation Case II'? // Contemporary Developments in International Law: Essays in Honour of Budislav Vukas / Wolfrum, Rüdiger ; Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Brill-Nijhoff, 2016. Str. 56-101.

2. Lapaš, Davorin.
Odnos međunarodnoga i europskog prava : novo lice dualizma? // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 173-203.

3. Lapaš, Davorin; Mrljić, Robert.
International non-governmental organizations, 'Soft Law' and protection of environment // Contemporary legal and economic issues IV / Barković Bojanić, I. ; Lulić, M. (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2013. Str. 29-52.

4. Lapaš, Davorin; Miljanović, Morana.
Reform of the United Nations // Contemporary Legal and Economic Issues / Barković Bojanić, I. ; Lulić, M. (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 61-97.

5. Lapaš, Davorin.
The Role of International Non-governmental Organisations (INGOs) in Space Activities and Space Law // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010. Str. 125-145.

6. Lapaš, Davorin.
Zajednička vanjska i sigurnosna politika Europske unije nakon Lisabona – put k europskom političkom identitetu? // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 213-230.

7. Lapaš, Davorin; Rusan, Rutvica.
Some Remarks on Responsibility of International Organizations // Contemporary Legal and Economic Issues II / Barković, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2009. Str. 33-64.

8. Lapaš, Davorin.
What Does the "War against Terrorism" Tell Us about the Contemporary Concept of International Legal Personality? // International Terrorism: The Future Unchained? / Becker, Steven W. ; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008. Str. 115-132.

9. Lapaš, Davorin; Tot, Ivan.
Embargo in the United Nations System and Human Rights // Contemporary Legal and Economic Issues / Barković, Ivana ; Lulić, Mira (ur.).
Osijek : Faculty of Law, 2007. Str. 23-50.

10. Turkalj, Kristian.
Usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU na području borbe protiv međunarodnog terorizma // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma Hrvatsko motrište / Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu u suradnji s Akademijom pravnih znanosti Hrvatske, 2007. Str. 79-108.

11. Lapaš, Davorin.
International Non-governmental Organizations and the Protection of the Environment // Protection of the Environment for the New Millennium, Thesaurus Acroasium / Koufa, Kalliopi (ur.).
Thessaloniki : Institute of International Public Law and International Relations of Thessaloniki, 2002. Str. 665-677.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Andrassy, Juraj; Bakotić, Božidar; Lapaš, Davorin; Seršić, Maja; Vukas, Budislav.
Međunarodno pravo - 2. dio / Vuk, Blaženka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2012.

2. Lapaš, Davorin.
Pravo međunarodnih organizacija .
Zagreb : Narodne novine, 2008.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Lapaš, Davorin; Rusan Novokmet, Rutvica.
Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 9 (2018) , 1; 29-64 (članak, znanstveni).

2. Lapaš, Davorin.
Međuregionalne organizacije - suvremeni sudionici međunarodnopravnih odnosa ili novi subjekti međunarodnog prava: ima li razlike?. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 53 (2016) , 2; 413-438 (članak, znanstveni).

3. Lapaš, Davorin.
Odgovornost ˝ustaničkih i drugih pokreta˝ za međunarodne zločine: čl. 10. Nacrta članaka o odgovornosti država s osvrtom na presudu Međunarodnog suda za genocid (Hrvatska protiv Srbije). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 3-4; 337-360 (članak, znanstveni).

4. Lapaš, Davorin.
Interregional Organizations (IROs) in Europe: New Subjects of Contemporary International Law?. // Brazilian Journal of International Law. 12 (2014) , 2; 454-475 (članak, znanstveni).

5. Lapaš, Davorin; Mrljić, Robert.
International Non-Governmental Organizations (INGOs) as Participants in International Law-Making Process: the Examples of Environmental and Space Law. // Czech Yearbook of International Law. 5 (2014) ; 247-270 (članak, znanstveni).

6. Lapaš, Davorin.
Some Remarks on the Role of Meta-Juridical Sanctions in the Protection of International Legal Norms - Can Morality Protect Law?. // Ukrainian Journal of International Law. 1 (2013) ; 42-53 (članak, znanstveni).

7. Lapaš, Davorin.
Međunarodna organizacija kao stranka međunarodnog spora. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 1-2; 711-734 (članak, znanstveni).

8. Lapaš, Davorin.
Nevladini entiteti pred vratima međunarodnopravnog subjektiviteta - put k novom međunarodnom pravu?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 5-6; 1757-1797 (članak, znanstveni).

9. Lapaš, Davorin.
Sanctioning Non-State Entities - An International Approach. // Revue Internationale de Droit Pénal. 81 (2010) , 1-2; 99-124 (članak, znanstveni).

10. Lapaš, Davorin.
Neka razmišljanja o dopustivosti jednostrane upotrebe sile u suvremenom međunarodnom pravu. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 1 (2010) , 1; 29-52 (članak, znanstveni).

11. Lapaš, Davorin.
Pravo na međunarodni saobraćaj i prometne sankcije Ujedinjenih naroda – negacija jednog temeljnog prava države?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 58 (2008) , 1-2; 453-473 (članak, znanstveni).

12. Lapaš, Davorin.
Some remarks on fragmentation of international law: disintegration or transformation?. // The Comparative and International Law Journal of Southern Africa. 40 (2007) , 1; 1-29 (članak, znanstveni).

13. Lapaš, Davorin.
Sankcije Ujedinjenih naroda i problem neutralnosti. // Pravni vjesnik. 23 (2007) , 1-2; 139-157 (članak, znanstveni).

14. Lapaš, Davorin.
"The war against terrorism" - a new Bellum Iustum. // Adrias (Split). 14 (2007) ; 111-130 (članak, znanstveni).

15. Lapaš, Davorin.
„ Rat protiv terorizma“ i koncept međunarodnopravnog subjektiviteta. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 6; 1709-1739 (članak, znanstveni).

16. Lapaš, Davorin.
"Fragmentacija međunarodnog prava" - degeneracija ili evolucija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 2; 375-417 (članak, znanstveni).

17. Lapaš, Davorin.
Uloga metajuridičkih sankcija u zaštiti međunarodnopravnih normi. // Pravni vjesnik : tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku. 21 (2005) , 1-2; 197-213 (članak, znanstveni).

18. Lapaš, Davorin.
Raspad države u suvremenom međunarodnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 2; 325-345 (članak, znanstveni).

19. Lapaš, Davorin.
Quelques reflexions concernant la question de la "constitutionnalité" dans le cadre de l'O.N.U.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 5; 859-875 (članak, znanstveni).

20. Lapaš, Davorin.
Položbata na megunarodnite nevladini organizacii vo Obedinetite nacii. // Godišnik na Pravniot fakultet vo Skopje. 39 (1999/2001) ; 163-185 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Lapaš, Davorin.
Međunarodnopravni položaj međunarodnih službenika i drugih zaposlenika međunarodnih organizacija. // Pravo i porezi. 19 (2010) , 1; 48-59 (pregledni rad, stručni).

2. Lapaš, Davorin.
Međunarodne ekonomske sankcije i Republika Hrvatska. // Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu. 18 (2009) , 1; 66-80 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Lapaš, Davorin.
Izostanak ustavnog sudovanja u pravnom sustavu Ujedinjenih naroda: primjer uskrate pravosuđa // Zabrana uskrate pravosuđa - Justiz und Rechtsverweigerungsverbot / Pokrovac, Z. ; Padjen, I. (ur.).
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2010. 195-216 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Lapaš, Davorin.
"Rat protiv terorizma" - bellum publicum ili bellum privatum? // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište / Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007. 51-63 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Lapaš, Davorin.
˝Načelo dobrosusjedskih odnosa˝ u međunarodnom pravu - Pravni ili politički koncept? // Zbornik radova Zagrebačko-skopskog kolokvija / Hrvoje Sikirić et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2015. 37-62 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Lapaš, Davorin; Rusan Novokmet, Rutvica.
Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske.
Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2018. 29-64 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Magistarski radovi
 

1. Lapaš, Davorin.
Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 26.01. 1999., 173 str. Voditelj: Seršić, Maja.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Rusan Novokmet, Rutvica.
Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 14.07. 2017, 433 str. Voditelj: Lapaš, Davorin ; Seršić, Maja.

2. Muhvić, Davor.
Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog prava / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.05. 2015, 339 str. Voditelj: Lapaš, Davorin.

3. Runjić, Ljubo.
Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 16.03. 2015, 429 str. Voditelj: Lapaš, Davorin.

4. Perišić, Petra.
Upotreba sile u suvremenom međunarodnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 21.05. 2012., 414 str. Voditelj: Lapaš, Davorin.

5. Tot, Ivan.
Pravna priroda embarga u pravnom sustavu Ujedinjenih naroda / diplomski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 22.05. 2007., 77 str. Voditelj: Lapaš, Davorin.
 

Profesionalni interesi i članstva

International Law Association (ILA) (pojedinačni član)

Hrvatsko društvo za međunarodno pravo

Akademija pravnih znanosti Hrvatske (redoviti član)