OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Organizacija javne uprave u Hrvatskoj
Organizacija javne uprave u Hrvatskoj
Studij: Porezni - 1. semestar
Šifra: 111417
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 28. 01. 2020.
  • 11. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 16. 06. 2020.
  • 30. 06. 2020.
  • 01. 09. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Organizacija javne uprave u Hrvatskoj Porezni - 1. semestar
6.0 111417
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

do siječnja 2020 putem e-maila

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-10, 27-40, 45-49, 66-72, 79-82, 90-93, 133-150, 177-190, 275-276, 280-284, 289-306, 319-324, 345-350
Prezentacije s predavanja;
Opis predmeta
Pojam i razvoj javne uprave, upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Javna uprava u društvu i razvoj uprave: tendencije porasta, diferencijacije, profesionalizacije, ograničavanja prinude i informatizacije. Građani i uprava. Javna uprava i politički sustav: politički nadzor i odgovornost uprave. Organizacija, organizacijska struktura, reorganizacija. Državna uprava u Republici Hrvatskoj. Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj. Upravni službenici, službenički sustav i službeničko zakonodavstvo službenička etika. Upravne reforme. Europski upravni prostor.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-Definirati temeljne pojmove javne uprave kao što su upravna organizacija, javni poslovi, upravljanje, javno upravljanje, javni menadžment, javne službe.

-Identificirati i opisati tendencije društvenog razvoja te objasniti kako se one odražavaju na razvoj javne uprave.

-Objasniti utjecaj razvoja političkih sustava na razvoj i položaj javne uprave.

-Razumjeti strukturu, organizaciju i funkcije državne uprave i teritorijalne samouprave općenito, te u Republici Hrvatskoj.

-Objasniti temeljne odrednice upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi, službeničkog prava i službeničkog sustava.

-Objasniti razloge zbog kojih dolazi do reformi javne uprave.

-Identificirati pravne propise koji uređuju organizaciju i sustav hrvatske državne uprave, teritorijalne samouprave i porezne uprave.

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-Skicirati temeljna obilježja javne uprave.

-Interpretirati društvene i političke uzroke razvoja i reformi javne uprave, osobito u Hrvatskoj.

-Interpretirati karakteristična obilježja javnih službenika u odnosu na zaposlene u privatnom sektoru.

-Primijeniti temeljne pravne propise koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske državne uprave, lokalne samouprave i porezne uprave.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-Razlikovati i kategorizirati dijelove javne uprave - državnu uprave, teritorijalnu samoupravu i javne službe.

- Analizirati uzajamne utjecaje razvoja uprave i aktualnih društvenih i političkih procesa.

-Izdvojiti karakteristična obilježja javnih službenika i usporediti različita shvaćanja, radnopravni status i razvoj uloge javnih službenika.

-Analizirati razloge zbog kojih dolazi do reformi javne uprave uopće, te ispitati potrebu i razloge za provedbu upravne reforme u Hrvatskoj.

-Usporediti pravne propise koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

-Organizirati u smislenu cjelinu sve temeljne pojmove i karakteristike javne uprave.

-Konstruirati analizu temeljnih principa djelovanja i funkcioniranja javne uprave.

-Predložiti posebnosti funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi u odnosu na personalnu funkciju.

-Formulirati pravnu regulaciju organizacije i sustava hrvatske javne uprave.

-Predložiti reformske mjere koje bi trebale dovesti do ubrzavanja i veće fleksibilnosti hrvatskog upravnog sustava.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

-Usporediti dijelove javne uprave i temeljne uprave sustave te odabrati njihove posebnosti.

-Ocijeniti utjecaj različitih društvenih i političkih čimbenika na razvoj i promjene javne uprave.

-Ocijeniti provedene i planirane reforme hrvatske javne uprave i njihov utjecaj na učinak upravnih organizacija.

-Preispitati i vrednovati pravne propise koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. javno prezentirati usvojene ishode učenja;

2. aktivno pratiti i analizirati organizacijske i personalne aspekte državne uprave i teritorijalne samouprave u Hrvatskoj;

3. primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o javnoj upravi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na pismenim i usmenim ispitima.

Pismeni ispit se sastoji od reprodukcije stečenog znanja i njegovog razumijevanja.

Usmeni ispit se sastoji se od provjere primjene i analize stečenih znanja.