Sudska kontrola uprave
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111460
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sudska kontrola uprave Javna uprava - 1. semestar
5.0 111460
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario i Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Omejec, Jasna; Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. 43-59., 69-73., 113-123., 227-314
Đerđa, Dario; Osnove upravnog prava Europske unije; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2012), str. 175-204
Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 337-485
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. 127-130, 483.-497
Ustav Republike Hrvatske;
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe;
Zakon o upravnim sporovima;
Povelja o temeljnim pravima Europske unije;
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (odredbe koje se odnose na Sud Europske unije;
Ivančević, Velimir; Institucije upravnog prava, knjiga I; Pravni fakultet u Zagrebu (1983), str. dio o odnosima uprave i sudstva
3.Council of Europe Recommendation Rec(2004)20 of the Committee of Ministers to member states on judicial review of administrative acts (Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004 at the 909th meeting of the Ministers Deputies);
Opis predmeta
Povijesni pregled razvitka sudske kontrole uprave: Francuski model posebnih upravnih sudova. Angloamerički model redovnih sudova. Miješanje dvaju modela (institut "administratora-suca"). Širina nadležnosti sudske kontrole uprave (spor konstatacije, spor anulacije, spor pune jurisdikcije). Autonomija ili vezanost uprave i sudstva. Upravni spor u domaćem pravu: Ustavna osnova sudskog nadzora uprave u Hrvatskoj. Temeljna obilježja upravnog spora: vrste, objekt, nadležnost, stranke u postupku, pokretanje i tok postupka, odluke, pravni lijekovi (redovni i izvanredni), obvezatnost sudske odluke. Nadzor rada uprave u drugim sudskim postupcima: Nadzor rada uprave u kaznenom postupku, prekršajnom postupku, građanskom parničnom postupku, te ovršnom postupku. Ustavnosudska kontrola uprave: Posebna sudska zaštita fizičkih i pravnih osoba. Ustavnosudska zaštita prava fizičkih i pravnih osoba povrijeđenih djelovanjem uprave. Ustavnosudski nadzor nad pojedinačnim i općenormativnim aktima uprave. Osnove europskog sustava zaštite protiv nezakonitog djelovanja uprave: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe i postupak pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Povelja temeljnih prava Europske unije i Sud pravde europskih zajednica u Luksemburgu. Upravni spor u pravu europskih zajednica.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti nacionalni sustav sudske kontrole nad upravom;
 • izraziti temeljna obilježja ustavnosudske kontrole nad upravom;
 • opisati europski sustav sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • opisati upravni spor u pravu Europske unije;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati domaćim pravnim izvorima koji se odnose na sudsku kontrolu uprave;
 • primijeniti znanje o europskom sustavu sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • dati primjere za primjenu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske na kontrolu rada uprave;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati nadzor rada uprave u različitim sudskim postupcima;
 • usporediti različite mehanizme sudske zaštite protiv nezakonitog upravnog djelovanja;
 • analizirati sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima;
 • kategorizirati tužitelje i tuženike u različitim sudskim postupcima kontrole nad upravom;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • poopćiti utjecaj prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske na domaća javnopravna tijela
 • predvidjeti što bi se dogodilo ako uprava djeluje nezakonito;
 • formulirati kakve posljedice ima povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • predlagati primjenu pravnih izvora prava Europske unije koji se odnose na sudsku kontrolu uprave na određeni predmet;

 

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite modele sudske kontrole uprave, odabrati bolji i obrazložiti odabir;
 • valorizirati način postupanja uprave;
 • preispitati način primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj sudske kontrole uprave u Hrvatskoj pod utjecajem europskog sustava zaštite protiv nezakonitog djelovanja uprave;
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pravne stečevine Europske unije;
 • razviti sposobnost učenja;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja primjenjuje se pismeni ispit (test znanja s otvorenim odgovorima činjeničnog tipa te esejskog tipa) te usmeni ispit.